IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

С прискърбие съобщаваме, че нa 62-годишна възраст ни напусна многоуважаваната и обичана гл. ас. Наташа Иванова Иванова, д.п.ф.- дългогодишен преподавател в МУ-Варна.

Гл. ас. Иванова е родена през 1959 г. в град Разград. Завършва Шуменски университет „Константин Преславски“ през 1987 г. и придобива допълнителна специалност „Информатика“ през 2001 г. Придобива специалност по медицинска санитарна физика и докторска степен в Софийски университет. От 2013 г. до 2021 г. е преподавател в Катедра „Физика и биофизика“ на МУ-Варна.

Гл.ас. Иванова е ръководител на Специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения, към МУ-Варна, въз основа на издадена лицензия от Агенцията за ядрено регулиране. Основните й професионални и научни интереси са в областта на радиационната защита при работа с медицинска апаратура, използваща източници на йонизиращи лъчения.

Има издаден учебник „Йонизиращи лъчения и безопасна работа с тях“ и две монографии „Рентгенова система тип С-рамо. Дозово натоварване на персонал и пациенти“ и „Ангиографска рентгенова система с G-рамо. Дозово натоварване на персонал“. Под нейно ръководство е създадена секция във Варна на сдружението „Жените в ядрената индустрия- България.

Има над 50 научни публикации и над 50 участия в международни и национални научни форуми.

Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека и приятеля гл.ас. Наташа Иванова.

Поклон пред светлата й памет!