Успешно приключи изпълнението на проект „Сърдечно-съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при пациенти с тип 1 захарен диабет“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“

Успешно приключи изпълнението на проект „Сърдечно-съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при пациенти с тип 1 захарен диабет“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“

Успешно завърши финансирания с договор ДН ДН13/3 от 14.12.2017 г. от Фонд „Научни изследвания” към МОН проект „Сърдечно-съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при пациенти с тип 1 захарен диабет“, изпълняван от мултидисциплинарен колектив от Медицински университет – Варна под ръководството на проф. д-р Виолета Йотова, дмн.

 

Проектът е първото научно-приложно изследване у нас, целящо да оцени риска от възникване на сърдечно-съдови заболявания и метаболитни нарушения при лица тип 1 захарен диабет (Т1ЗД) с голяма давност и незадоволителен контрол. Изследвани са общо 183 участници (124 с диабет, давност на диабета 25.3±8.2г., 53.2% мъже) и 59 без дибет (55.9% мъже) със сходни индекс на телесна маса (ИТМ) и възраст (42.7±10.4 с/у 45.1±9.1г.). Прилагайки различни системи за оценка, изследването установи умерен до висок сърдечно-съдов риск при 67% от участниците с тип 1 диабет. Модерното определяне на „съдова възраст” показа, че при тях тя е с 12.5 г. по-голяма, отколкото при контролите. Болните с Т1ЗД имат по-често артериална хипертония и по-високи нива на коронарния калциев скор (CACS), който успешно може да се интегрира в клиничната оценка на риска при лица с диабет. За първи път у нас в Университетската болница „Света Марина” се въведе методика и се измери епикардна мастна тъкан, която корелира с ИТМ и с др. метаболитни показатели. В клиничната лаборатория на „Света Марина” се изработиха иновативни биомаркери за оценката на Т1ЗД, които корелират с показатели за метаболитeн риск. Някои от тях - SHBG, адипонектин, IL-6, HMGB-1, PAI-1, SICAM, както и антропометричният индекс съотношение обиколка на талия/ръст, показват потенциал за включване в рутинната оценка на риска при тип 1 захарен диабет. Интересни асоциации са открити с храненето, алкохолната консумация и образователния ценз на пациентите. За първи път у нас е обективизирана физическата активност (ФА) на пациенти с Т1ЗД чрез акцелерометрия, сравнена е с тази на контроли и е корелирана със субективно преценената ФА. Оценени са качество на живот и икономически показатели.

По проекта са работили общо 10 млади учени и постдокторанти, като за момента са разкрити 7 директно свързани с резултатите от проекта доктурантури и предстои разкриването на още една в следващите месеци. Публикувани са статии и резюмета в списания с IF и SJR, а въпреки COVID-19 пандемията, вече са осъществени 18 научни участия. Създадени са мултидисциплинарни и междуинституционални връзки и условия за кариерно израстване. „Удивително е колко сплотено и упорито могат да работят заедно учени от различни поколения и специалности, когато ги обединява ключови научни въпроси, търсещи адекватен отговор и имащи потенциала да променят съдбата на много пациенти”, сподели проф. Йотова. Тя е убедена, че новите посоки на научни дирения, възникнали в резултат на проекта, поставят основата на бъдещата работа на екипа.