Факултетът по обществено здравеопазване с почетен знак за принос в развитието на научните изследвания

Факултетът по обществено здравеопазване с почетен знак за принос в развитието на научните изследвания

Факултетът по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна получи почетен плакет на Българското научно дружество по обществено здравеопазване, БНДОЗ по случай 20-годишнината от основаването си. Признанието за приноса на факултета в развитието на научните изследвания в полза на общественото здраве и здравеопазване в България беше връчено в присъствието на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, официални лица от Община Бургас и представители на факултетите по обществено здраве в страната по време на Петата научна конференция на научното дружество, състояла се на 12 и13 май 2022 г. в гр. Бургас. 

 

В конференцията под наслов „Предизвикателства пред oбщественото здравеoпазване в условията на здравна криза“ министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова представи доклад на тема „Роля на общественото здраве в еволюцията на съвременните системи на здравеопазване“. Проф. Сербезова описа потребностите и очакванията на обществото към системите на здравеопазване, слабата информираност на населението и политиците за дефиницията и ролята на общественото здравеопазване. Министърът постави акцент и върху темата за последиците от неглижирането на обществено-здравните проблеми, върху овластяването на гражданите и провеждането на адекватен политически анализ при вземане на успешни здравно-политическите решения в България. 

Факултетът по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна участва с 19 преподаватели и докторанти сред над 100 участници в конференцията. Те представиха актуални научни разработки в областта на здравните неравенства, оценката на функционирането на здравната система в България, осигуреността с човешки ресурси, оценката на здравните технологии, медицинската речева и езикова патология, бедствените ситуации и др., които бяха високо оценени от колегите от сродните факултети на медицинските университети в страната.  

На конференцията учени и здравни политици се обединиха около необходимостта от сътрудничество в рамките на научната общност и за по-голям принос за развитие на политиките в областта на общественото здраве и здравеопазване.