а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

top:-33px;left:0px; 02.02.2023г.

Началник лаборатория и Ръководител на Катедра по клинична лаборатория към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна – Притежава специалност по „Клинична лаборатория“ и магистратура по „Здравен мениджмънт“. Завършва Езикова гимназия“ Васил Карагьозов“ – Ямбол с профил английски език през 1995 г. Завършва медицина в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ –Варна през 2001 г. През 2008 г. придобива специалност по Клинична лаборатория, а през 2010 г. магистърска степен по Здравен мениджмът. От 2009 г. е ръководител на Централна Клинична лаборатория към УМБАЛ“Св.Марина“- Варна. През 2015 г.  защитава  дисертационен труд на тема “ Предиктивна стойност на някои туморни маркери при проследяване на онкоболни –верифициране FDG PET/CT“  и  придобива  образователно-научна степен доктор по медицина. През 2016 е хабилитирана за доцент по научната специалност „Клинична лаборатория“. През същата година издава монография на тема“ Серумни маркери при солидни тумори“. Автор е на над 80 пълнотекстови публикации и повече от 30 публикувани резюмета в международни научни форуми в основната си част в областта на лабораторната онкология.

За периода 2012-2018 г. участва в експертни бордове за създаване на клинични ръководства за поведение при НЕТ, Гърда карцином, овариален карцином, меланом, невробластом у деца, предиктивни биомаркери. Ръководител е на новосъздадената катедра“Клинична лаборатория“ в МУ-Варна от 2021 г. От 2021 г. е секретар  на Управителния съвет на Българското Дружество по Клинична лаборатория и е избрана за председател на Дружеството за периода 2023-2025 г. Член е на  Експертния съвет по същата специалност към МЗ. Членува още в Българското Дружество по Ендокринология; Международно Дружество по Тромбоза и Хемостаза (ISTH). Доц. д-р Яна Бочева е Национален представител на България в Международната федерация по клинична химия и лабораторна медицина (IFCC).