Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за болницата

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД, гр. Варна е правоприемник на Варненска университетска болница. Тя е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна, който разполага с над 1300 легла, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. С Решение на Министерски съвет от 15.03.2018 г. лечебното заведение е определено за университетска болница за срока на акредитационната оценка.

Уникални услуги:
Уникални за региона на Североизточна България по профила и специализацията на дейността си са клиниките по:
• Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма)
• Интервенционална кардиология
• Гама-камера
• Детска онкохематология
• Лъчелечение при всички онкологични и неонкологични заболявания с показания за провеждане на лъчетерапия, възможност за приложение на всички съвременни и високопрецизни техники на облъчване: JMRT, VMAT, SRS, SBRT, IGRT
• Детска ендокринология
• Детска пулмология и алергология
• Детска психиатрия
• Наркология
• Геронтопсихиатрия
• Психосоматика
• Медицина на съня
• Лаборатория по имунология
• Медико-генетична консултация и диагностика
• Неврохирургия
• Ортопедия и травматология
• Орална и лицево – челюстна хирурги
• Лабораторно молекулярна патология
• Център по редки болести
• Център по пулмонална хипертония
• Трансплантации

Работа по клинични пътеки:
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна има сключен договор с РЗОК за 2022 г. за 285 клинични пътеки (изключение са само акушеро - гинекологичните и офталмологични заболявания и изгаряния).

Уникална апаратура:
Лечебното заведение е оборудвано с най-модерна апаратура, позволяваща съвремена диагностика и лечение. Тя включва:

• 2 линейни ускорителя от висок клас - последно поколение; 3ти с възможност за радиохирургия
• Циклотрон – единствен в България
• PET-CT  скенер
• 128-срезов компютърен томограф с висока резолюция, 4D
• Роботизирана система за приготвяне на индивидуални дози - цитостатици
• 2D и 3D лапароскопска апаратура
• Ядрено-магнитен резонанс – 1,5 Tz; 3 Tz
• Остеометър за цяло тяло с висока резолюция – единствен в България
• Доплер-ехограф от последно поколение
• Две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология
• Дигитален скенер за хистологични препарати с висок капацитет - 400 препарата на зареждане, осигуряващ електронен образ, позволяващ дистанционни достъп и консултации. Образът позволява и   морфометрично обработване и дълготрайно архивиране.
• Доплер-ехограф от последно поколение с възможност за стейн еластография
• Лаборатория по транслационна медицина

Управление на качеството:
Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение. Доказателство за това е сертифицирането на МБАЛ “Св.Марина” ЕАД – Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България  “сертификат за управление на качеството “. След придобиването на второ ниво, през 2014 г. лечебното заведение получава  сертификат за управление на качеството “Recognized for Excellence 3 star”, което е най -високата възможна степен.

Условия за пациентите:
Повечето болнични стаи са с две легла. Обособени са и самостоятелни VIP стаи. Всяка стая има самостоятелна баня и тоалетна, климатик, кабелна телевизия, и всички видове медицнски инсталации. Доставка на храна (кетъринг) до болничната стая.

Диагностично-консултативен блок:


Болницата разполага с модерен диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, клиника по образна диагностика, клиника по обща и клинична патология и по съдебна медицина. В него се извършват:


• Висококачествена образна диагностика с модерна апаратура вкл.изотопни изследвания;
• Високотехнологични лаборатории по микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания (вкл. ДНК – анализ) и медицинска генетика;
• Инвазивни изследвания на всички органи и системи, вкл. инвазивна и интервенционална кардиология, пулмология, неврология и ендокринология;
• Ендоскопски диагностични и лечебни процедури, вкл. Nd-YAG лазер терапия на доброкачествени и злокачествени новообразувания;
• Мониториране на лекарствени средства;
• Превантивни центрове за лечение на социално значими заболявания;

• Рехабилитационни програми и физикална терапия;

• Скринингови изследвания.

Болнична информационна система

• МБАЛ "Св.Марина" ЕАД - Варна е една от първите болници в страната с изградена цялостна компютърна болнична информационна система (БИС). Системата е SQL server базирана и включва над 400 работни станции, намиращи се в отделните сгради и свързани с оптични и безжични връзки. Програмните приложения включват: Кодиране и статистика, мрежово Web приложение, аптека, складове, калкулация, параклиника, счетоводство, човешки ресурси.
• От 2002 г. функционира интранет - базирана лабораторна информационна система за усъвършенстване на вътрешната комуникация.
• Извършена бе цялостна дигитализация на образната диагностика в МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - гр. Варна, която доведе до множество ползи: висококачествено триизмерно цифрово топографско изображение; висока сензитивност и специфичност за ранна диагноза на заболяванията; възможност за реконструкция на изображенията; възможност за дистанционен достъп до образите; използване на безопасна за персонала методика на работа; минимално облъчване на пациента; вградена памет и възможността за съхраняване и сравняване на изображенията; връзка с компютър и локална мрежа, а оттам и с Интернет; драстично снижаване на разходите за консумативи и реактиви; снижаване времето за чакане за получаване на готовия резултат;  снижаване на неуспешните и повторни рентгенови снимки.
• Болничен интранет - в информационната система на болницата за първи път в страната е въведен учебен панел. Той включва алгоритми за диагноза и лечение, сведени от национални, европейски и световни конгреси, от презентации на водещи лектори по иновации в лечението на отделни заболявания, от учебници на водещи европейски и световни автори.

 

 

Закон за публичните предприятия

 

Списък на отоплявани и охлаждани сгради - държавна собственост