2015-22 Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датите, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите Информация за изменение на договори Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор