Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

6158_03_2016.jpg [публикувано на 18.04.2016г. в 12:57ч.]