2015-23 Избор на търговец за доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД- гр. Варна, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно и ниско напрежение, за срок от една година