Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Приключили проекти

Проект "Дигитализация на експонати в Музей по история на медицината", финансиран от Фонд "Култура" към Община Варна 

 

BG161PO003-1.1.07-0405-C0001 "Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина"

 

Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", Мярка 1 "Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани", Проект "Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства в МБАЛ "Света Марина" ЕАД, Варна

 

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на Министерство на образованието и науката "Студентски практики - Фаза 1", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"