Номер на преписката
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти
Статус
2016-11
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо за нуждите на отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна
04/05/2016
възложена
2016-10
Периодични доставки на радиоизотоп (18F) FDG с активност в интервала 16,5 GBq - 17,0 GBq, за нуждите на  МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
03/05/2016
възложена
2016-09
Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12,  монтиран в ОЦ на ТУ - Варна, ул. „Студентска“ № 1, за срок от една година
20/04/2016
прекратена
2016-08
Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години
19/04/2016
възложена
2016-07
Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
31/03/2016
възложена
2016-06
Закупуване  на:
1) Нов автоматичен инжектор към компютърен томограф за виртуална симулация за Клиника по лъчелечение; 
2)  Нова рентгенова тръба, тип DURA 352 - High Performance за компютърен томограф Somatom Spirit Power
18/03/2016
възложена
2016-05
Климатизация на 2 болнични стаи в Клиника по детска клинична хематология и онкология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
23/02/2/016
възложена
2016-04
Закупуване на десет броя хемодиализни апарата и челен товарач за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
22/02/2016
възложена
2016-03
Закупуване и въвеждане в експлоатация на система за капилярна електрофореза и апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
16/02/2016
възложена
2016-01
Климатизация на 6 болнични стаи в Трансплантационно отделение към Клиника по хематология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
02/02/2016
възложена
2016-11 Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо за нуждите на Отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна 2016-10 Открита процедура по реда на ЗОП за периодични доставки на радиоизотоп (18F) FDG с активност в интервала 16,5 GBq - 17,0 GBq, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 2016-09 Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ - Варна, ул. „Студентска“ № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура, за срок от една година 2016-08 Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години 2016-07 Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2016-06 Закупуване на: 1) Нов автоматичен инжектор към компютърен томограф за виртуална симулация за Клиника по лъчелечение; 2) Нова рентгенова тръба, тип DURA 352 - High Performance за компютърен томограф Somatom Spirit Power 2016-05 Климатизация на 2 болнични стаи в Клиника по детска клинична хематология и онкология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2016-04 Закупуване на десет броя хемодиализни апарата и челен товарач за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2016-03 Закупуване и въвеждане в експлоатация на система за капилярна електрофореза и апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 27а, ал. 3 от ЗОП Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
2016-01 Климатизация на 6 болнични стаи в Трансплантационно отделение към Клиника по хематология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор