Периодични доставки на втечнен медицински кислород, съгласно БДС 1350:1981, с чистота минимум 99,7 обемни процента, за период от една година