Номер на преписката 
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти
Статус
2015-27
Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална Лицево-Челюстна хирургия, Клиника по Неврохирургия, Клиника по Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от две години
09/02/2015
възложена
2015-25
Строително-ремонтни дейности на част от първи етаж, блок възрастни на психиатрична болница към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, в УПИ-ВМИ, 23-ти подрайон, гр. Варна
06/01/2016
изпълнена
2015-24
Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, изделия от хартия и целулоза, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, изделия за пренасяне на багаж и други материали, подробно описани в документацията, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години
04/01/2016
възложена
2015-23
Избор на търговец за доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно и ниско напрежение, за срок от една година
14/12/2015
възложена
2015-22
Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
16/11/2015
възложена
2015-21
Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, за период от три години
16/11/2015
възложена
2015-19
Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, за период от три години
20/10/2015
прекратена
2015-17
Периодични доставки на дезинфектанти за нуждите на  МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години
12/10/2015
възложена
2015-16
Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, за период от една година
08/10/2015
възложена
2015-14
Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба и хард диск 500GB в IAS компютъра, който поддържа архива на системата, за ангиографски апарат SIEMENS ARTIS ZEE за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД - гр. Варна, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
13/07/2015
изпълнена
2015-13
Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба Somatom Definition за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” ЕАД- гр. Варна, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
03/07/2015
изпълнена
2015-12
Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от три години
29/06/2015
частично възложена и частично прекратена
2015-11
Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначение на помещения, находящи се на партерния етаж на високото тяло в бл. 6 в „Стерилизационна база на МБАЛ „Света Марина” ЕАД гр. Варна
25/06/2015
възложена
2015-10
Сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години
24/06/2015
частично възложена и частично прекратена
2015-08
Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна
12/05/2015
възложена
2015-07
Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години
14/05/2015
частично възложена и частично прекратена
2015-06
Доставка на медикаменти за онкология за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД гр. Варна
27/04/2015
частично възложена и частично прекратена
2015-04
Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години
21/04/2015
възложена
2015-03
Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД по Договор № BG161РО003-1.1.07-0405-С0001-SU-1 за безвъзмездна финансова помощ
14/04/2015
възложена
2015-02
Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по диализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години
19/03/2015
възложена
2015-01
Периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа за период от две години
05/03/2015
възложена
2015-27 Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална Лицево-Челюстна хирургия, Клиника по Неврохирургия, Клиника по Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от две години. 2015-25 Строително-ремонтни дейности на част от първи етаж, блок възрастни, на психиатрична болница към МБАЛ „Света Марина” ЕАД, в УПИ-ВМИ, 23-ти подрайон, гр. Варна 2015-24 Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, изделия от хартия и целулоза, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, изделия за пренасяне на багаж и други материали, подробно описани в документацията, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години 2015-23 Избор на търговец за доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД- гр. Варна, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно и ниско напрежение, за срок от една година 2015-22 Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датите, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите Информация за изменение на договори Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015-21 Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД - гр. Варна, за период от три години 2015-19 Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД - гр. Варна, за период от три години 2015-17 Периодични доставки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години 2015-16 Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от една година 2015-14 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба и хард диск 500GB в IAS компютъра, за поддръжка архива на системата, за ангиограф Siemens Artis Zee, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015-13 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Somatom Definition за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” ЕАД, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015-12 Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите
2015-11 Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначение на помещения, находящи се на партерния етаж на високото тяло в бл. 6 в стерилизационна база на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна 2015-10 Сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите
2015-08 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна 2015-07 Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях
Договор 5982 от 20/07/2015 „Девимед“ ООД Договор 5983 от 20/07/2015 „Кардио Медикал“ ЕООД Договор 5984 от 20/07/2015 „Юнимедика“ ЕООД Договор 5985 от 20/07/2015 „РСР“ ЕООД Договор 5986 от 20/07/2015 „Сико-Фарма“ ООД Договор 5987 от 20/07/2015 „Джи Кей Инженеринг Груп“ ЕАД Договор 5988 от 20/07/2015 „Профимедика“ ЕООД Договор 5989 от 20/07/2015 „Прохелт“ ЕООД Договор 5990 от 20/07/2015 „Дрегер Медикал България“ ЕООД Договор 5991 от 20/07/2015 „Дъчмед интернешанъл“ ЕООД Договор 5992 от 20/07/2015 „Медитрейд“ ЕООД Договор 5993 от 20/07/2015 „Канбера Пакард-България“ ЕООД Договор 5994 от 20/07/2015 „Маримпекс-7“ ЕООД Договор 5995 от 20/07/2015 „ЮСС Медика“ ООД Договор 5996 от 20/07/2015 „Медимаг-МС“ ООД Договор 5997 от 20/07/2015 „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД Договор 5998 от 20/07/2015 „Булмед 2000“ ЕООД Договор 5999 от 20/07/2015 „Медикеър България“ ЕООД Договор 6000 от 20/07/2015 „Софарма Трейдинг“ АД Договор 6001 от 20/07/2015 „Парамедика“ Договор 6002 от 20/07/2015 „Диамед“ ООД Договор 6003 от 20/07/2015 „Сервизмед“ ООД Договор 6004 от 20/07/2015 „Хелмед България“ ЕООД Договор 6005 от 20/07/2015 „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД Договор 6006 от 20/07/2015 „Етропал Трейд“ ЕООД Договор 6007 от 20/07/2015 „Медитех“ ООД Договор 6008 от 20/07/2015 „Екос Медика“ ООД Договор 6009 от 20/07/2015 „БК Медикал“ ЕООД Договор 6010 от 20/07/2015 „Медикард“ Договор 6011 от 20/07/2015 „Гюс“ ООД Договор 6012 от 20/07/2015 „Б. Браун Медикал“ ЕООД Договор 6013 от 20/07/2015 „Маркон“ ЕООД Договор 6014 от 20/07/2015 „МТИ“ ООД Договор 6015 от 20/07/2015 „Валентиа Леонис“ ООД Договор 6016 от 20/07/2015 „Интерагро 90“ ЕООД Договор 6017 от 20/07/2015 „Гамидор“ Договор 6018 от 20/07/2015 „Тъчмед“ ЕООД Договор 6019 от 20/07/2015 „Макмед“ ООД Договор 6020 от 20/07/2015 „Ортосинтез-1“ ЕООД
Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите
2015-06 Доставка на лекарствени продукти за онкология за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
2015-05 Избор на изпълнител за осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ-Варна, ул. „Студентска” № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура 2015-04 Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години 2015-03 Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД", по № на Договор за БФП - BG161PO003-1.1.07-0405-C0001
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това
2015-02 Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по диализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години 2015-01 Периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа за период от две години