Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2015

Номер на преписката 
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти
Статус
2015-27
Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална Лицево-Челюстна хирургия, Клиника по Неврохирургия, Клиника по Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от две години
09/02/2015
възложена
2015-25
Строително-ремонтни дейности на част от първи етаж, блок възрастни на психиатрична болница към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, в УПИ-ВМИ, 23-ти подрайон, гр. Варна
06/01/2016
изпълнена
2015-24
Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, изделия от хартия и целулоза, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, изделия за пренасяне на багаж и други материали, подробно описани в документацията, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години
04/01/2016
възложена
2015-23
Избор на търговец за доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно и ниско напрежение, за срок от една година
14/12/2015
възложена
2015-22
Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
16/11/2015
възложена
2015-21
Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, за период от три години
16/11/2015
възложена
2015-19
Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, за период от три години
20/10/2015
прекратена
2015-17
Периодични доставки на дезинфектанти за нуждите на  МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години
12/10/2015
възложена
2015-16
Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, за период от една година
08/10/2015
възложена
2015-14
Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба и хард диск 500GB в IAS компютъра, който поддържа архива на системата, за ангиографски апарат SIEMENS ARTIS ZEE за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД - гр. Варна, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
13/07/2015
изпълнена
2015-13
Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба Somatom Definition за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” ЕАД- гр. Варна, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
03/07/2015
изпълнена
2015-12
Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от три години
29/06/2015
частично възложена и частично прекратена
2015-11
Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначение на помещения, находящи се на партерния етаж на високото тяло в бл. 6 в „Стерилизационна база на МБАЛ „Света Марина” ЕАД гр. Варна
25/06/2015
възложена
2015-10
Сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години
24/06/2015
частично възложена и частично прекратена
2015-08
Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна
12/05/2015
възложена
2015-07
Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години
14/05/2015
частично възложена и частично прекратена
2015-06
Доставка на медикаменти за онкология за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД гр. Варна
27/04/2015
частично възложена и частично прекратена
2015-04
Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години
21/04/2015
възложена
2015-03
Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД по Договор № BG161РО003-1.1.07-0405-С0001-SU-1 за безвъзмездна финансова помощ
14/04/2015
възложена
2015-02
Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по диализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години
19/03/2015
възложена
2015-01
Периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа за период от две години
05/03/2015
възложена