Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна