Процедури по реда на ЗОП, открити след 15.04.2016 г.
Процедури по реда на ЗОП, открити преди 15.04.2016 г.
 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

 Договори по чл. 14, ал. 1 от ЗОП

информация

Възлагане по реда на чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Обява  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЗОП ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА СТАНОВИЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АОП Договори по чл. 14, ал. 1 от ЗОП Възлагане по реда на чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП ПОРЪЧКИ след 15.04.2016 г.
2020
Рамков договор за извършване на текущи и аварийни ремонти в сградите и инфраструктурата на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 2 години
Решение за откриване на процедура Обявление за откриване на процедура Документация Проект на договор Указание за попълване и подаване на ЕЕДОП - в електронен вид - еЕЕДОП Съобщение за промяна на час на отваряне на оферти Съобщение за отваряне на ценови предложения Протокол за разглеждане и оценка на оферти Доклад Решение за определяне на изпълнител Договор за обществена поръчка Обявление за възложена поръчка Вътрешен конкурентен избор
ВКИ - 1 „Текущ ремонт на коридор, разположен на втори етаж и свързващ блокове 2, 3 и 4 на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ ВКИ - 2 „Преустройство на помещения за монтаж на компютърен томограф SOMAT FORSE VB20, разположени на първия етаж в Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-3 Изграждане на допълнителна лъчезащита между процедурното помещение и командната зала на Компютърен томограф-ситисимулатор към Клиника по лъчелечение в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-4 Ремонт на покрив, доставка и монтаж на нова хидроизолация от мембранен тип на сграда с предназначение за гаражи, с идентификатор 10135.2555.2677.24 по КККР, находяща се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ-5 Преустройство на помещения за монтаж на комбинирана уредба за позитронно-емисионна томография с компютърен томограф (ПЕТ – КТ) към Клиника по нуклеарна медицина, разположена на партерен етаж в Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-6 Ремонт на спомагателни помещения и коридор, разположени на първия етаж на Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-7 Изграждане на преградни стени от огнеустойчив гипсокартон и врати в складови помещения № 1 и № 3, находящи се на етаж 2 в сградата на Хранителен блок на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-8 Авариен ремонт на част от покривната хидроизолация на Основния корпус в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ-9 Израждане на главна водомерна шахта на територията на УМБАЛ “Света Марина“ ЕАД към 5-та водоснабдителна зона ВКИ-10 Ремонт на кабинет № 234 към Централна клинична лаборатория (ЦКЛ), Основен корпус на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД ВКИ-11 Уплътняване на PVC дограма на централно стълбище на високото тяло на основния корпус на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД-град Варна, бул.“Христо Смирненски“ №1 ВКИ-12 Ремонт на покрива на Kафе-сладкарница, находяща се в двора пред основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна, бул. „Христо Смирненски"№ 1 ВКИ-13 Ремонт на подход и прилежащо помещение към нискотемпературната камера, монтирана в инсталационния етаж на сградата, обслужваща клиниките по Патоанатомия и Съдебна медицина на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ -14 Боядисване на болнични стаи и коридор на Втора клиника по нервни болести, находяща се на 14 етаж на високото тяло на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ-15 Подготовка за монтаж на рентгенова уредба за скопия и графия „Xantara”, производител „Apelem“, Франция, разположена на първи етаж - каб. 130 в Клиника по образна диагностика“ към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна ВКИ-16 Възстановителни СМР в клиники по УНГ и ЛЧХ, следствие на възникнал пожар, намиращи се на 9 етаж на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна ВКИ-17 Текущ ремонт на кардиоoперационен блок, намиращ се на втори етаж във високото тяло на основната сграда на УМБАЛ Света Марина ЕАД
Обявления за изпълнени договори
Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от две години Доставка на природен газ за отопляване на сградния фонд на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 18 (осемнадесет) месеца Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от 1 (една) година Доставка на генератори на Галий 68 (68Gа) и консумативи за синтез на радиофармацевтици за период от 2 години Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по ревматология, находящи се на 7 (седми) етаж на високото тяло в бл. 6 и 7 на УМБАЛ „Света Марина ЕАД Извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура за срок от 2 (две) години Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от 1 (една) година Абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на ангиографски апарат Axiom Artis Q и ехографски апарат Acuson Freestyle в Клиника по образна диагностика - Ангиографски сектор към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна за срок от 21 месеца Закупуване и абонаметна поддръжка на приложен програмен продукт – софтуерен модул за управление на продажби в търговски обект (СУПТО), част от болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна, за срок от една година
2019
Абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година Абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System) Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 към Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части и консумативи на два броя мултимодални линейни ускорители с многолистен колиматор CLINAC IX ведно с локална мрежа за обмен лъчетерапевтична информация модел ARIA и система за планиране на лъчелечението модел ECLIPSE в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период пет години Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от 3 (три) години Пълна сервизна поддръжка на автоматизиран робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo с включени резервни части и консумативи за период от 3 (три) години Поддържане, разработка на нови и промяна на съществуващи функционалности на програмен продукт „1C:Enterprise ERP 8“ за нуждите на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части, вкл. уникални такива на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор Elekta VersaHD в комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, за период от 3 (три) години Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет - Варна, гр. Варна, ул. Студентска №1 Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 5 години Извършване на ремонтни работи на интензивни стаи и манипулационна в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД Извършване на ремонтни работи на болнични стаи, кабинети и общи части във втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД Основен ремонт на зали и кабинети в Клиника по анестезиология и интензивно лечение, находяща се на трети етаж на основната сграда в блок 7 и блок 8 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ПИ с идентификатор 10135.2555.2641 Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641 Периодични доставки на газове за медицинска употреба за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от една година Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Застраховане по задължителната застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти,изделия за почистване,малки контейнери от полиетилен,пластмасови изделия за еднократна употреба,за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от три години Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641 Доставка и монтаж на резервни части за Ziehm Vision RFD S/N 20040 за нуждите на Първа кардиологична клиника с ИКО към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ – гр. Варна Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Избор на изпълнители на сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години Избор на изпълнител за основен ремонт на лаборатории и кабинети към Клиника по съдебна медицина,находящи се на първия етаж в сградата на Патологоанатомия и Съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,гр.Варна,бул. "Христо Смирненски " № 1,с идентификатор 10135.2555.2642.1
2018
„Избор на доставчик на абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System)“ Избор на доставчик на нова рентгенова тръба за дигитален рентгенов апарат Canon Acroma за нуждите на Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД Избор на доставчик на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години Периодични доставки на чували за събиране и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от две години Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година Избор на доставчик на резервни части и консумативи, напълно съвместими с машини за екстракорпорално кръвообращение „STОKERT SIII“ Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца Избор на доставчици на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Definition, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на два броя мултимодални линейни ускорители собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Избор на изпълнител за извършване на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за нуждите на „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, изделия от хартия и целулоза, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, изделия за пренасяне на багаж и други материали, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна, ул. „Студентска“ №1 Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на метална рампа пред южен вход на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ за подход на специализирани автомобили Избор на изпълнители за сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години Избор на изпълнител за промяна предназначение, основен ремонт на помещения, находящи се на първи етаж на ниското тяло в блок 1 в „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - сграда с идентификатор 10135.2555.2641.14, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул. „Христо Смирненски“ №1, гр. Варна Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, за период от тринадесет месеца Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от три години Избор на доставчик на комплекти фабрично рециклирани бобини за изследване на абдомен и прешлени, напълно съвместими с MRI GE Signa HDXT 1.5 T Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на метална рампа пред южен вход на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ за подход на специализирани автомобили Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна, ул. „Студентска“ №1 Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на един брой мултимодален линеен ускорител, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за нуждите на Клиника по нуклеарна медицина в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителната инсталация на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Избор на изпълнител за сключване на застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Доставка на анестезионно-мониторен комплекс за нуждите на Клиника по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Доставка и монтаж на резервна част - специализиран компютър за обработка на образи, съвместим с C-рамо Flurostar 2 7900: KIT IPS 1500 1K-SYSTEM за нуждите на Клиника по Урология и Дейност Оперативно лечение към Първа КООХ към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралата част Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение, Клиника по ортопедия и травматология, Клиника по неврохирургия, Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години Доставка на оловни листи за лъчезащита Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Доставка на 60 (шестдесет) флакона от 50 мг. лекарствен продукт липозомален Amphotericin B, по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Избор на доставчици на медикаменти за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца
2017
Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Доставка, монтаж и обучение на персонала за работа с оборудване за полисомнографски център в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), за срок от една година Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година Доставка на мамографски апарат, окомплектован с дигитализатор и 3 броя касети Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година Доставка на нова нискотемпературна глава и адсорбер за поддържане на Криогенната система на апарат за MRI Signa HDx1.5T, производство на фирма GE, за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД, при условията на обратно изкупуване на повредената глава и адсорбер Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, за период от тридесет и шест месеца Доставка и монтаж на резервни части - комплект плоскопанелен детектор и команден процесор: R25064 PaxScan System 2020+ Panel and CP2 за Ziehm Vision FD Vario 3D S/N 90260 за нуждите на Клиника по неврохирургия към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралите части Доставка на модулна електрическа машина с комбинирано захранване за пробиване и рязане на кости за нуждите на Отделението по ортопедия и травматология към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Избор на изпълнител за промяна предназначение, основен ремонт и реконструкция на помещения, находящи се в Блок 3 на кота -3,30 в МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна, в ПИ с идентификатор 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна в „Лаборатория за контрол на качеството и синтез на радиофармацевтици“ към Клиника по нуклеарна медицина Доставка на апаратура за извършване на неврохирургични интервенции и процедури за дълбока мозъчна стимулация за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години Доставка на дозиметрична апаратура и оборудване за нуждите на Клиника по лъчелечение в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Избор на изпълнител за извършване на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на два броя мултимодални линейни ускорители собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от тринадесет месеца. Доставка и монтаж на нов рентгенов генератор за дигитален рентгенов апарат тип С-рамо, модел ZIEHM Vision FD Vario 3D S/N 90206, за нуждите на Клиника по неврохирургия на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралия генератор Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за обекти находящи се на територията на общинa Варна, за срок от три години Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна, ул. "Студентска" №1 Периодични доставки на течни диализни концентрати и сол (натриев хлорид) за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години Доставка на природен газ за отопляване на сградния фонд на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за обекти находящи се на територията на гр. Варна, район “Приморски“, бул. „Христо Смирненски“ № 1, бул. „Цар Освободител“ № 100 и ул. Студентска №1, за срок от три години Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1 Доставка, разработване, внедряване, адаптиране и поддържане на ERP система за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Избор на изпълнител за сключване на застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителната инсталация на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година Избор на изпълнител на абонаментно поддържане на асансьорните уредби на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Закупуване на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Закупуване на оборудване за хирургическо лечение на предсърдно мъждене посредством криоаблация за нуждите на Клиника по кардиохирургия на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Периодични доставки на втечнен медицински кислород за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години Периодични доставки на разтвори за екстракорпорална хемодиализа, сол и суха бикарбонатна субстанция за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години Периодични доставки на разтвори и медицински изделия за лечение на пациенти на перитонеална диализа, за период от две години Избор на изпълнители на сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години Закупуване на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Закупуване на ендоскопска видеосистема със светлинен LED източник за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Закупуване на нова ехографска система за нуждите на Клиника по детска клинична хематология и онкология на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Разширение на съществуващата сървърна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, чрез закупуване на хардуерно оборудване и специализирани софтуерни продукти
2016
Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System) Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Първа клиника по вътрешни болести, Първа клиника по нервни болести и Клиника по урология на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Периодични доставки на лекарствени продукти за хемодиализа и лечение на хематологични и онкологични заболявания Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една Периодични доставки на чували за събиране и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, за период от две години Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, за период от две години Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Philips Gemini TF 16 Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от три години Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Закупуване на нова, напълно автоматизирана система за Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Активиране на софтуерни приложения на Ядрено магнитен резонанс Siemens Magnetom Verio Избор на изпълнител на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12 Закупуване на три нови апарата за изкуствена белодробна вентилация Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ - Варна, ул. „Студентска“ № 1 Закупуване на нов автомобил за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
ПОРЪЧКИ преди 15.04.2016 г.
Открити процедури
2016
2016-11 Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо за нуждите на Отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна 2016-10 Открита процедура по реда на ЗОП за периодични доставки на радиоизотоп (18F) FDG с активност в интервала 16,5 GBq - 17,0 GBq, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 2016-09 Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ - Варна, ул. „Студентска“ № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура, за срок от една година 2016-08 Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години 2016-07 Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2016-06 Закупуване на: 1) Нов автоматичен инжектор към компютърен томограф за виртуална симулация за Клиника по лъчелечение; 2) Нова рентгенова тръба, тип DURA 352 - High Performance за компютърен томограф Somatom Spirit Power 2016-05 Климатизация на 2 болнични стаи в Клиника по детска клинична хематология и онкология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2016-04 Закупуване на десет броя хемодиализни апарата и челен товарач за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2016-03 Закупуване и въвеждане в експлоатация на система за капилярна електрофореза и апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 27а, ал. 3 от ЗОП Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
2016-01 Климатизация на 6 болнични стаи в Трансплантационно отделение към Клиника по хематология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015
2015-27 Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална Лицево-Челюстна хирургия, Клиника по Неврохирургия, Клиника по Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от две години. 2015-25 Строително-ремонтни дейности на част от първи етаж, блок възрастни, на психиатрична болница към МБАЛ „Света Марина” ЕАД, в УПИ-ВМИ, 23-ти подрайон, гр. Варна 2015-24 Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, изделия от хартия и целулоза, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, изделия за пренасяне на багаж и други материали, подробно описани в документацията, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години 2015-23 Избор на търговец за доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД- гр. Варна, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно и ниско напрежение, за срок от една година 2015-22 Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датите, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите Информация за изменение на договори Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015-21 Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД - гр. Варна, за период от три години 2015-19 Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД - гр. Варна, за период от три години 2015-17 Периодични доставки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години 2015-16 Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от една година 2015-14 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба и хард диск 500GB в IAS компютъра, за поддръжка архива на системата, за ангиограф Siemens Artis Zee, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015-13 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Somatom Definition за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” ЕАД, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015-12 Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите
2015-11 Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначение на помещения, находящи се на партерния етаж на високото тяло в бл. 6 в стерилизационна база на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна 2015-10 Сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите
2015-08 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна 2015-07 Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях
Договор 5982 от 20/07/2015 „Девимед“ ООД Договор 5983 от 20/07/2015 „Кардио Медикал“ ЕООД Договор 5984 от 20/07/2015 „Юнимедика“ ЕООД Договор 5985 от 20/07/2015 „РСР“ ЕООД Договор 5986 от 20/07/2015 „Сико-Фарма“ ООД Договор 5987 от 20/07/2015 „Джи Кей Инженеринг Груп“ ЕАД Договор 5988 от 20/07/2015 „Профимедика“ ЕООД Договор 5989 от 20/07/2015 „Прохелт“ ЕООД Договор 5990 от 20/07/2015 „Дрегер Медикал България“ ЕООД Договор 5991 от 20/07/2015 „Дъчмед интернешанъл“ ЕООД Договор 5992 от 20/07/2015 „Медитрейд“ ЕООД Договор 5993 от 20/07/2015 „Канбера Пакард-България“ ЕООД Договор 5994 от 20/07/2015 „Маримпекс-7“ ЕООД Договор 5995 от 20/07/2015 „ЮСС Медика“ ООД Договор 5996 от 20/07/2015 „Медимаг-МС“ ООД Договор 5997 от 20/07/2015 „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД Договор 5998 от 20/07/2015 „Булмед 2000“ ЕООД Договор 5999 от 20/07/2015 „Медикеър България“ ЕООД Договор 6000 от 20/07/2015 „Софарма Трейдинг“ АД Договор 6001 от 20/07/2015 „Парамедика“ Договор 6002 от 20/07/2015 „Диамед“ ООД Договор 6003 от 20/07/2015 „Сервизмед“ ООД Договор 6004 от 20/07/2015 „Хелмед България“ ЕООД Договор 6005 от 20/07/2015 „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД Договор 6006 от 20/07/2015 „Етропал Трейд“ ЕООД Договор 6007 от 20/07/2015 „Медитех“ ООД Договор 6008 от 20/07/2015 „Екос Медика“ ООД Договор 6009 от 20/07/2015 „БК Медикал“ ЕООД Договор 6010 от 20/07/2015 „Медикард“ Договор 6011 от 20/07/2015 „Гюс“ ООД Договор 6012 от 20/07/2015 „Б. Браун Медикал“ ЕООД Договор 6013 от 20/07/2015 „Маркон“ ЕООД Договор 6014 от 20/07/2015 „МТИ“ ООД Договор 6015 от 20/07/2015 „Валентиа Леонис“ ООД Договор 6016 от 20/07/2015 „Интерагро 90“ ЕООД Договор 6017 от 20/07/2015 „Гамидор“ Договор 6018 от 20/07/2015 „Тъчмед“ ЕООД Договор 6019 от 20/07/2015 „Макмед“ ООД Договор 6020 от 20/07/2015 „Ортосинтез-1“ ЕООД
Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите
2015-06 Доставка на лекарствени продукти за онкология за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
2015-05 Избор на изпълнител за осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ-Варна, ул. „Студентска” № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура 2015-04 Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години 2015-03 Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД", по № на Договор за БФП - BG161PO003-1.1.07-0405-C0001
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това
2015-02 Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по диализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години 2015-01 Периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа за период от две години
2014
2014-22 Основен ремонт с реконструкция на сграда "Павилион за сънна терапия" в Онкологичен център на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна, изграждане на трети бункер за линеен ускорител, находящ се в УПИ "ВМИ", местност "Сотира", 23 микрорайон по плана на град Варна, с идентификатор 10135.2555.330
Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
2014-21 Избор на доставчик на машини и съоръжения за реконструкция на трансформаторен пост 1008, находящ се в сграда на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по инвестиционен проект и техническа спецификация 2014-20 Избор на доставчик на новa нискотемпературна глава и адсорбер за поддържане на Криогенната система на апарат за МРТ Signa HDx 1.5T, производство на фирма GE, за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” ЕАД, при условията на обратно изкупуване на повредената глава и адсорбер 2014-19 Периодични доставки на канцеларски материали и чували за обезвреждане на опасни болнични отпадъци за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД 2014-18 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата и нова система за екстракорпорална мембранна оксигенация /ЕКМО/+система за продължителна поддръжка на камерите на сърцето с възможност за биоактивно покритие /центрофугална помпа/, в комплект с 5 сета” за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД 2014-17 Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
Публични покани
2016 Застраховка „Професионална отговорност“ на лицата, които упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година Периодични доставки на втечнен медицински кислород, съгласно БДС 1350:1981, с чистота минимум 99,7 обемни процента, за период от една година 1) Строително-ремонтни дейности във връзка с реконструкция на централен вход на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна; 2) Доставка и монтаж на: 2.1. Кръгла, автоматично въртяща се врата; 2.2. Автоматизирана антипаник врата 1. Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна; 2. Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна „Избор на изпълнител за техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите й парокондензна, котелна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура, за срок от една година“ „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година“ 2015
АД-2578 от 15/12/2015 г. Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година АД-2248/28/10/2015 Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначение на зали за физиотерапия, находящи се на партерния етаж на високото тяло в „Център за ядрено магнитен резонанс“ към МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, находящ се в ПИ № 1045 (УПИ на ВМИ), местност „Сотира“, по плана на гр. Варна, с идентификатор 10135.2555.330.27, с административен адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1, Община Варна АД-2216 от 23/10/2015 Закупуване на оптични влакна за еднократна употреба, за трансуретрално въвеждане с цел провеждане на лазерна енергия от конзола до простата за извършване на вапоризация при доброкачествено уголемена простата. Влакната трябва да бъдат съвместими с конзола GreenLight XPS Laser Therapy System. АД-2209 от 22/10/2015 Доставка и монтаж на мебели за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД АД-1626 от 20/07/2015 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Flurostar 7900, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба АД-1594 от 17/07/2015 Закупуване на нов седемместен автомобил с фабрично инсталирана метан-газова уредба АД-1395 от 19/06/2015 Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата АД-1310 от 16/06/2015 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Ziehm Vision RFD, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба АД-573 от 23/02/2015 Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД АД-572 от 23/02/2015 Избор на изпълнител за техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите й паро-кондензна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура АД-571 от 23/02/2015 Периодични доставки на втечнен кислород за медицински цели в МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от една година АД-493 от 11/02/2015 Доставка и пускане в експлоатация на бронхоскоп с интегриран фиброоптичен образовод (фибробронхоскоп) за нуждите на Клиника по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Света Марина” ЕАД АД-486 от 10/02/2015 Периодични покупки на горива за нуждите на автопарка на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, за период от две години АД-445 от 06/02/2015 Избор на доставчик на консумативи за принтери в МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от 3 (три) години АД-118 от 23/01/2015 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на телевизионна система в Онкоцентър на МБАЛ „Света Марина” ЕАД АД-117 от 23/01/2015 Доставка и монтаж на 40 (четиридесет) броя електронни четци за пълна интеграция към Единна Регистрационна Система за хоспитализация и дехоспитализация в лечебно заведение от НЗОК
2014
АД-2662 от 12/12/2014 Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД АД-2661 от 12/12/2014 Избор на изпълнител за абонаментно обслужване на специализиран софтуер, собственост на МБАЛ „Света Марина” ЕАД АД-2511 от 18/11/2014 Избор на доставчик на нов трансезофагеален трансдюсер за ехограф Vivid 7, при условията на обратно изкупуване на стария трансдюсер, за нуждите на Клиника по кардиохирургия в МБАЛ „Света Марина” ЕАД.
Процедури на договаряне без обявление
2016 2015
2015-26 Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна система (БИС) на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за срок от една година 2015-20 Доставка на 70 флакона (50 mg) от лекарствен продукт Amphotericin B (Ambisome), по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2015-18 Доставка на лекарствен продукт Amphotericin B (Ambisome), по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2015-15 Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2015-09 Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ – Варна, ул. „Студентска” № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура. Основно изискване е гарантиране на топлоподаване 365 дни годишно
Предходни публикации
Процедури от 2014 година Процедури от 2013 година Процедури от 2012 година
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ
2015
Периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа в МБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна, за период от две години Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години Линцензиран търговец за доставка на електроенергия на свободно договорени цени" за период от една година Избор на изпълнител на болничното пране в МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна (закуска, обяд и вечеря), за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години Определяне на изпълнители на обществената поръчка за доставка и монтаж на апаратура по проект "Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД", по № на Договор за БФП - BG161PO003-1.1.07-0405-C000 Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна