Одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това

PK-K-5 Становище [публикувано на 26.02.2015г. в 15:56ч.]
PK-K-5 Доклад [публикувано на 11.03.2015г. в 16:07ч.]