Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Административни структури

Обща администрация

 Обща канцелария, планиране, анализи и проекти

 Направление "Човешки ресурси и следдипломно обучение"
Отдел "Труд и работна заплата"
Отдел "Кадри"
Отдел "Следдипломно обучение"

 Направление "Управление на финансовите ресурси"

 Отдел "Статистика"

 Отдел "Отчет и кодиране на медицинската дейност"

 Отдел "Юридически"

 Отдел "Съдебни дела, клинични изпитвания и дъщерни дружества"

 Общоболнични длъжности

 Отдел "Вътрешен одит"

 Отдел "Финансов контрол"

 Отдел "Маркетинг и медицински консумативи"

 Отдел "Лекарствени продукти"

 Отдел "Техническа поддръжка на апаратура"

 Отдел "Информационно обезпечаване"

 Отдел "Материално техническо снабдяване"

 Отдел "Обществени поръчки и договори"

 Направление "Техническа поддръжка"
Отдел "Енергиен"
Отдел "Инвеститорски контрол и поддръжка на сграден фонд"

 Отдел "Автотранспорт"

 Отдел "Вътрешно-ведомствена сигурност"


Специализирана администрация

 Болнична аптека

 Служба "Здраве и безопасност на труда"

 Централна стерилизационна база

 Санитарен контрол