Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за нуждите на „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна