Указания за попълване и подаване на ЕЕДОП в електронен вид - еЕЕДОП

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА еЕЕДОП.doc [публикувано на 11.12.2018г. в 17:15ч.]
Методическо указание на АОП за попълване и подаване на еЕЕДОП.pdf [публикувано на 11.12.2018г. в 17:15ч.]
espd-request.xml [публикувано на 11.12.2018г. в 17:15ч.]
espd-request.pdf [публикувано на 11.12.2018г. в 17:15ч.]