Номер на преписка
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
2020-10 Рамков договор за извършване на текущи и аварийни ремонти в сградите и инфраструктурата на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 2 години информация 06/07/2020 възложена
2020-09 Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от две години информация 20/07/2020 възложена
2020-08 Доставка на природен газ за отопляване на сградния фонд на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 18 (осемнадесет) месеца информация   възложена
2020-07 Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година информация 22/06/2020 възложена
2020-06 Доставка на генератори на Галий 68 (68Gа)  и консумативи за синтез на радиофармацевтици за период от 2 години информация 12/06/2020 възложена
2020-05 Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по ревматология, находящи се на 7 (седми) етаж на високото тяло в бл. 6 и 7 на УМБАЛ „Света Марина ЕАД информация 08/06/2020 възложена
2020-04 Извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура за срок от 2 (две) години информация 15/06/2020 възложена
2020-03 Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от 1 (една) година информация 27/03/2020 възложена
9096922

Абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година

информация 10/03/2020 възложена
2020-02 Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на ангиографски апарат Axiom Artis Q и ехографски апарат Acuson Freestyle в Клиника по образна диагностика - Ангиографски сектор към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна за срок от 21 месеца информация 27/02/2020 възложена
2020-01 Закупуване и абонаметна поддръжка на приложен програмен продукт - софтуерен модул за управление на продажби в търговски обект (СУПТО), част от болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна, за срок от една година информация   възложена
Рамков договор за извършване на текущи и аварийни ремонти в сградите и инфраструктурата на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 2 години
Решение за откриване на процедура Обявление за откриване на процедура Документация Проект на договор Указание за попълване и подаване на ЕЕДОП - в електронен вид - еЕЕДОП Съобщение за промяна на час на отваряне на оферти Съобщение за отваряне на ценови предложения Протокол за разглеждане и оценка на оферти Доклад Решение за определяне на изпълнител Договор за обществена поръчка Обявление за възложена поръчка Вътрешен конкурентен избор
ВКИ - 1 „Текущ ремонт на коридор, разположен на втори етаж и свързващ блокове 2, 3 и 4 на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ ВКИ - 2 „Преустройство на помещения за монтаж на компютърен томограф SOMAT FORSE VB20, разположени на първия етаж в Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-3 Изграждане на допълнителна лъчезащита между процедурното помещение и командната зала на Компютърен томограф-ситисимулатор към Клиника по лъчелечение в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-4 Ремонт на покрив, доставка и монтаж на нова хидроизолация от мембранен тип на сграда с предназначение за гаражи, с идентификатор 10135.2555.2677.24 по КККР, находяща се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ-5 Преустройство на помещения за монтаж на комбинирана уредба за позитронно-емисионна томография с компютърен томограф (ПЕТ – КТ) към Клиника по нуклеарна медицина, разположена на партерен етаж в Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-6 Ремонт на спомагателни помещения и коридор, разположени на първия етаж на Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-7 Изграждане на преградни стени от огнеустойчив гипсокартон и врати в складови помещения № 1 и № 3, находящи се на етаж 2 в сградата на Хранителен блок на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-8 Авариен ремонт на част от покривната хидроизолация на Основния корпус в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ-9 Израждане на главна водомерна шахта на територията на УМБАЛ “Света Марина“ ЕАД към 5-та водоснабдителна зона ВКИ-10 Ремонт на кабинет № 234 към Централна клинична лаборатория (ЦКЛ), Основен корпус на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД ВКИ-11 Уплътняване на PVC дограма на централно стълбище на високото тяло на основния корпус на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД-град Варна, бул.“Христо Смирненски“ №1 ВКИ-12 Ремонт на покрива на Kафе-сладкарница, находяща се в двора пред основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна, бул. „Христо Смирненски"№ 1 ВКИ-13 Ремонт на подход и прилежащо помещение към нискотемпературната камера, монтирана в инсталационния етаж на сградата, обслужваща клиниките по Патоанатомия и Съдебна медицина на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ -14 Боядисване на болнични стаи и коридор на Втора клиника по нервни болести, находяща се на 14 етаж на високото тяло на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ-15 Подготовка за монтаж на рентгенова уредба за скопия и графия „Xantara”, производител „Apelem“, Франция, разположена на първи етаж - каб. 130 в Клиника по образна диагностика“ към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна ВКИ-16 Възстановителни СМР в клиники по УНГ и ЛЧХ, следствие на възникнал пожар, намиращи се на 9 етаж на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна ВКИ-17 Текущ ремонт на кардиоoперационен блок, намиращ се на втори етаж във високото тяло на основната сграда на УМБАЛ Света Марина ЕАД
Обявления за изпълнени договори
Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от две години Доставка на природен газ за отопляване на сградния фонд на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 18 (осемнадесет) месеца Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от 1 (една) година Доставка на генератори на Галий 68 (68Gа) и консумативи за синтез на радиофармацевтици за период от 2 години Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по ревматология, находящи се на 7 (седми) етаж на високото тяло в бл. 6 и 7 на УМБАЛ „Света Марина ЕАД Извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура за срок от 2 (две) години Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от 1 (една) година Абонаментно поддържане на асансьорните уредби на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на ангиографски апарат Axiom Artis Q и ехографски апарат Acuson Freestyle в Клиника по образна диагностика - Ангиографски сектор към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна за срок от 21 месеца Закупуване и абонаметна поддръжка на приложен програмен продукт – софтуерен модул за управление на продажби в търговски обект (СУПТО), част от болничната информационна система (БИС) на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна, за срок от една година