Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Амбулаторни процедури

КодНоменклатура
1.1Хрониохемодиализа
1.2Бъбречно-заместителна терапия (хемодиафилтрация) 
2Перитонеална диализа с апарат
3Перитонеална диализа без апарат
4Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
5Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания
6Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
7Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
8Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
9Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза
10Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация
11Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
13Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
14Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и
надбъбрека
15Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
16Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис
17Диагностика и лечение на еритродермии
18Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
22Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
23Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
24Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
25Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
26Амбулаторни хирургични процедури
27Специфични изследвания при хематологични заболявания
28Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
29Поетапна вертикализация и обучение в ходене
32Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор
33.1Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 
33.2Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции 
34Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
35Сцинтиграфски изследвания
36Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)
37Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография - SPECT/CT на хибриден скенер
38Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО
39Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит
40Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза
41Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза
42Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии
44Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата
99Предсрочно изпълнение на дейностите по КП