ВКИ - 1 „Текущ ремонт на коридор, разположен на втори етаж и свързващ блокове 2, 3 и 4 на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ ВКИ - 2 „Преустройство на помещения за монтаж на компютърен томограф SOMAT FORSE VB20, разположени на първия етаж в Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-3 Изграждане на допълнителна лъчезащита между процедурното помещение и командната зала на Компютърен томограф-ситисимулатор към Клиника по лъчелечение в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-4 Ремонт на покрив, доставка и монтаж на нова хидроизолация от мембранен тип на сграда с предназначение за гаражи, с идентификатор 10135.2555.2677.24 по КККР, находяща се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ-5 Преустройство на помещения за монтаж на комбинирана уредба за позитронно-емисионна томография с компютърен томограф (ПЕТ – КТ) към Клиника по нуклеарна медицина, разположена на партерен етаж в Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-6 Ремонт на спомагателни помещения и коридор, разположени на първия етаж на Основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-7 Изграждане на преградни стени от огнеустойчив гипсокартон и врати в складови помещения № 1 и № 3, находящи се на етаж 2 в сградата на Хранителен блок на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД ВКИ-8 Авариен ремонт на част от покривната хидроизолация на Основния корпус в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ-9 Израждане на главна водомерна шахта на територията на УМБАЛ “Света Марина“ ЕАД към 5-та водоснабдителна зона ВКИ-10 Ремонт на кабинет № 234 към Централна клинична лаборатория (ЦКЛ), Основен корпус на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД ВКИ-11 Уплътняване на PVC дограма на централно стълбище на високото тяло на основния корпус на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД-град Варна, бул.“Христо Смирненски“ №1 ВКИ-12 Ремонт на покрива на Kафе-сладкарница, находяща се в двора пред основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна, бул. „Христо Смирненски"№ 1 ВКИ-13 Ремонт на подход и прилежащо помещение към нискотемпературната камера, монтирана в инсталационния етаж на сградата, обслужваща клиниките по Патоанатомия и Съдебна медицина на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ -14 Боядисване на болнични стаи и коридор на Втора клиника по нервни болести, находяща се на 14 етаж на високото тяло на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 ВКИ-15 Подготовка за монтаж на рентгенова уредба за скопия и графия „Xantara”, производител „Apelem“, Франция, разположена на първи етаж - каб. 130 в Клиника по образна диагностика“ към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна ВКИ-16 Възстановителни СМР в клиники по УНГ и ЛЧХ, следствие на възникнал пожар, намиращи се на 9 етаж на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна ВКИ-17 Текущ ремонт на кардиоoперационен блок, намиращ се на втори етаж във високото тяло на основната сграда на УМБАЛ Света Марина ЕАД