Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

6022_08_2015.jpg [публикувано на 15.09.2015г. в 9:44ч.]