Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Номер на преписката в АОП
Наименование на процедурата
Връзка към АОП
00502-2014-0003
Доставка на Lenalidomidе tb. 10 mg. x 21
00502-2014-0004
Доставка на Винкристин, Винбласти и Циклофосфамид
00502-2014-0005
Доставка на Bevacizumab conc.sol.inf. 100 mg./4 ml
00502-2014-0007
Доставка на онкологични медикаменти
00502-2014-0009
Доставка на медикаменти
00502-2014-0013
Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12
00502-2014-0014
Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по гастроентерология
00502-2014-0015
Доставка и монтаж на мебели за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна
00502-2014-0016
Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви
00502-2014-0017
Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа
00502-2014-0018
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:
1) Нов хемодиализен апарат - 2 броя;
2) Нова система за екстракорпорална мембранна оксигенация /ЕКМО/
Инфо изпълнен договор 5463, преписка 00502-2014-0003 [публикувано на 01.08.2016г. в 13:14ч.]
Инфо изпълнен договор 5584, преписка 00502-2014-0004 [публикувано на 01.08.2016г. в 13:18ч.]
Инфо изпълнен договор 5585, преписка 00502-2014-0004 [публикувано на 01.08.2016г. в 13:18ч.]
Инфо изпълнен договор 5592, преписка 00502-2014-0005 [публикувано на 01.08.2016г. в 13:22ч.]