Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 21.10.2022

  Министерски съвет прие Решение за предоставяне правата на едноличния собственик на капитала по управлението на УМБАЛ „Света Марина“ на МУ-Варна за нов 5-годишен период

  Министерският съвет прие Решение за предоставяне правата на едноличния собственик на капитала по управлението на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна на Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ - Варна и за одобряване на проект на договор за уреждане отношенията между министъра на здравеопазването и ректора на Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ - Варна относно предоставяне управлението на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна

  Правната възможност за това е предвидена с разпоредбата на чл. 62, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Правата на държавата по управлението на лечебното заведение се предоставят за втори петгодишен срок.

  По този начин се дава възможност за трайно взаимодействие между медицинския университет и лечебното заведение, което е със статут на университетска болница, и се осигурява основната функция на университетската болница по осигуряване на качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти и осъществяване на болнична медицинска помощ на най-високо ниво.

  За периода 2018-2021г. под управлението на университета финансовото състояние на лечебното заведение е с тенденция към увеличение на общо приходите и общо разходите на дружеството, като изпреварващо е увеличението в приходната част, което обуславя наличието на текущи печалби. УМБАЛ „Света Марина“ преодолява процеса на декапитализация, като считано от финансовата 2019 г. лечебното заведение не е декапитализирано и отчита липса на просрочени задължения.

   

  • 20.10.2022

  С тържествен колежански съвет Медицински колеж – Варна отбеляза 80-годишния си юбилей

  Тържествен колежански съвет, който се проведе в Медицински университет – Варна, бе част от целогодишните мероприятия, отбелязващи 80-годишнината от създаването на Медицински колеж – Варна.

  чети още
  • 20.10.2022

  Изявени лекари от УМБАЛ „Света Марина“ - Варна получиха награди по повод 19 октомври - Ден на българския лекар

  На 19 октомври - Денят на българския лекар, Български лекарски съюз връчи ежегодните си отличия на тържествена церемония.

  В категория „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ приз получи проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м., която е утвърден специалист в сферата на детското здравеопазване и еталон за професионализъм и етика сред лекарската гилдия. С дългогодишния си опит допринася за развитието на педиатрията и детската нефрология на национално и международно ниво.
   

  В категория „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ е отличен доц. д-р Борислав Чаушев, д.м., който през последните 10 години има съществен принос за развитието на нуклеарната медицина и метаболитна терапия в Североизточна България. Непрекъснатото му професионално усъвършенстване и засилен интерес в областта на онкологията водят до въвеждане на иновативни диагностични методи за пациентите на територията на Република България.

  В категория Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организациянаграда получи доц. д-р Илко Плачков, д.м., който е дългогодишен специалист по хирургия и член на Български лекарски съюз, активно участващ и до днес в развитието на дейността на съсловната организация. Като заместник-председател на Управителния съвет на Регионална колегия на Български лекарски съюз - Варна, непрекъснато инициира и подпомага активността на съсловната организация.

   

  Регионална колегия на Български лекарски съюз - Варна отличи проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. с награда „Лекар на годината за 2022 г.“. Призът е поредното доказателство за изключителния му професионализъм. Казусът с донорството в Република България е многопластов. В редица случаи трансплантацията е единствената възможност за лечение и оцеляване. Благодарение на проф. Платиканов и висококвалифицирания мултидисциплинарен екип, който ръководи, УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна е доказала своето място в българското здравеопазване.

  Регионална колегия на Български лекарски съюз - Варна награди ас. д-р Дарина Иванова в категория „Ти си нашето бъдеще“, която от октомври 2021 г. е носител на Европейска диплома по „Педиатрична радиология“ - първа за страната. Това откроява значимостта на придобитата квалификация и дава надежда за бъдещето на този раздел на образната диагностика в страната.

   

  Ръководството на лечебното заведение честити на отличените лекари и им благодари за всеотдайността и професионализма, с които утвърждават авторитета и водещата позиция на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна.

  • 19.10.2022

  УМБАЛ „Света Марина“ - Варна приключи деветмесечието с отлични резултати

  Варненската университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” продължава да постига отлични резултати при осъществяването на своята дейност.

  В УМБАЛ „Света Марина“ – Варна функционира най-модерна апаратура, успешно се прилагат уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. От началото на 2022г. до 30.09.2022г. през лечебното заведение са преминали общо 37 145 пациенти, в спешните кабинети са прегледани 28 587 лица, потърсили медицинска помощ. За същия период са проведени 36 костномозъчни трансплантации, от които 25 автоложни и 11 алогенни, с което общият брой на извършените костномозъчни трансплантации от разкриването на центъра през 2015г. става 229. Няма друго лечебно заведение в страната, в което да се извършва лечение чрез костномозъчна трансплантация на стволови клетки и на възрастни, и на деца. Болни от цялата страна търсят диагностика и лечение в университетска болница „Света Марина“, като за периода 01.01. 2022г. - 30.09.2022г. лекуваните пациенти от други населени места извън Варна са близо 11 000.

    УМБАЛ „Света Марина“-Варна е най-високо технологичната болница в страната и единствената, в която се осигурява пълно, комплексно лечение на онкологично болни пациенти. Разполага с два ядрено магнитни резонанса, три ангиографа, два супермодерни скенера, най-модерните ПЕТ-скенер и СПЕКТ-скенер, три линейни ускорителя, ехографи, ендоскопи, робот за разтваряне на цитостатици, роботизирана хирургия, модерна болнична информационна система, център за транслационна медицина, клетъчна терапия и др.

  Университетската болница е център за иновации в областта на медицинските технологии, методите за борба със социално-значимите заболявания, здравния мениджмънт, университетското образование и наука и оказва методично ръководство на лечебните заведения в региона и страната.

  Основана с капитал 19 491 000лв., днес регистрираният капитал на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е 50 177 260лв. Лечебното заведение постоянно подобрява финансовите си показатели. Към настоящия момент болницата няма просрочени задължения към доставчици, нито непокрити загуби от минали години. Коефициентът на абсолютна ликвидност към 30.09.2022г. е 2,04, или наличните парични средства са напълно достатъчни да покрият всички задължения, което е критерий за изключително успешния мениджмънт в условията на криза.

  УМБАЛ „Света Марина“ разполага със стабилен кадрови ресурс. Основната база за обучение на МУ - Варна е работодател на 1 952 служители - дългогодишни опитни професионалисти и новопостъпващи млади специалисти, от които 31 професори, 59 доценти, 54 главни асистенти, 182 асистенти, 178 лекари, 678 специалисти по здравни грижи, 376 санитари и 394 друг персонал, като непрекъснато се инвестира в кариерното им развитие.

  Най-големият капитал на УМБАЛ “Света Марина” са именно хората, които работят в нея. Затова през 2022г. ръководството на лечебното заведение увеличи заплатите на всички служители, като средните брутни трудови възнаграждения за деветмесечието на 2022г. възлизат на 12 214,24 лв. за началник на клиника , 4 325,00 лв. за лекар , 2 479,27 лв. за специалист по здравни грижи и 1 479,22 лв. за друг персонал, или средното брутно трудово възнаграждение в университетската болница за периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. възлиза на 2 606,08лв.

  Стратегическо предимство за развитието на УМБАЛ “Света Марина” е уникалната за страната колаборация с Медицински университет - Варна, на когото са предоставени правата на принципала по управлението на лечебното заведение. Голяма част от служителите в болницата са и университетски преподаватели. Наред с лечебно-диагностичната дейност в университетската болница се извършва и огромна по обем научно-изследователска дейност и не случайно Медицински университет - Варна за пореден път е на първо място сред медицинските университети в България.

  МУ - Варна и УМБАЛ “Света Марина” гарантират кариерното развитие на служителите си, както в своите структури, така и осигуряват квалифицирани кадри и за други лечебни заведения и населени места. Безспорен е приносът на МУ - Варна към българското здравеопазване с разкриването на филиалите за обучение на медицински сестри и акушерки в гр. Сливен, Шумен и Велико Търново.

   В Деня на българския лекар ръководството на университетската болница изказва своята огромна благодарност към всички служители за високия професионализъм, безкомпромисното качество на медицинските услуги, които оказват на пациентите и пожелава здраве, щастие и успехи на тях и техните семейства.