МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Отделение по кожни болести и венерология

Капацитет: Стационар; два приeмно-консултативни кабинета
Легла: Легла -16
Персонал: Персонал – 7:
лекари- 4: началник отделение-гл.асистент, един доцент, един гл.асистент, един лекар -асистент ; мед.сестри: една ст.м.с. и една редова, лаборант-1, санитар- 1.
Акредитационна оценка:  отлична
Началник Отделение по кожни болести и венерология при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Началник Отделение по кожни болести и венерология при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД-Варна и Ръководител Катедра по дерматология и венерология при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна:
д-р Стоян Павлов    
тел. 978723,  e-mail  dermatology_skin@abv.bg
Кратка творческа автобиография: Роден на 02.08.1964г, завършил Медицина в МУ- Варна 1988г., придобил специалност по кожни и венерически болести през 2003г., допълнителна квалификация- дерматомикология, криотерапия, дерматскопия. Интереси- казуистика, дерматохистология
Водещи специалисти в клиниката: доц.д-р Рачева,д.м.
д-р Павлов -гл. асистент
д-р Славова- гл. асистент  
Специализация: Дерматология и венерология
Апаратура: Електрокоагулатор, дарсонвал, хелий-неонов лазерен апарат, кварцови лампи
Уникални услуги:  
Структура на клиниката: Стационар  за 16  болни с кожни заболявания, два приемно-консултативни кабинета за амбулаторни прегледи  и прием на кожно болни в стационара, сектор за микологични изследвания на гъбичкови заболявания на кожата и ноктите, сектор за физиотерапевтични процедури на някои дерматози
Диагностична дейност: В отделението се извършват всички клинико-лабораторни, бактериологични, вирусологични и серологични изследвания, като се използват клинична и вирусологична лаборатории към МБАЛ „ Св. Марина“ ЕАД, хистологини изследвания на казусни дерматологични  случаи чрез хистопатолгична лаборатория към болницата, както и имунологични изследвания при кожни заболявания, осъществявани с помощта на имунологичната лаборатория към болницата. Отделението има възможности за микроскопска и културелна  диагностика на микотичните  /гъбичкови/ заболявания на кожата, както и за биопсиране на кожа с хистологично изследване при неясни дерматологични картини и по-рядко срещани кожни заболявания.
Терапевтична дейност: Използват  се съвременни методи на медикаментозна терапия на кожните болести, съобразени с познанията на съвременната дерматология, с нови методики и лекарствени средства, предлагани от водещи в световен мащаб дерматолози и  приети у нас консенсуси / за уртикария и псориазис/. Използуват се и други лечебни възможности: електрокоагулация на брадавици и малки кожни образувания ; химиодеструкция на малки кожни образувания и брадавици, лечение на акне и псориазис с фото-физиотерапия, лечение на акне и алопеции с дарсонвал, прилагане на лазерна  техника при венозни улкуси и др. дерматози.
Диспансерна дейност: Води се диспансеризация съобразно инструкциите на МЗ
Акценти: Поставяне на екзактна диагноза и етиологично изясняване на кожните заболявания и прилагане на целенасочено, комплексно лечение на пациентите
Лекарски екип:  д-р Павлов
доц. Рачева
д-р Славова
д-р Стоянова
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучение по дерматология и венерология на:
на студенти - отделението е база  на МУ Варна за обучение по специалностите медицина и дентална медицина, мед.сестри и акушерки - бакалаври
на специализанти  - лекари, специализиращи дерматолгия и венерология и лекари по обща медицина – модул „дерматовенерология“ . Обучението се провежда  по съвременни програми. Отделението има възможности да ползва компютърни програми по диагностика и терапия на кожните болести на световно ниво, както и да ползва съвременна литература.
История на клиниката: Отделението е правоприемник на Клиниката по кожни и венерически болести. След реорганизация през м. февруари, 2011г., то е  базирано  на територията на МБАЛ „Св. Марина“ и  в сградата на Инфекциозна клиника. Разполага с леглови фонд и два приемно-консултативни кабинета.
Друга информация: Работи се по пет клинични пътеки: тежко протичащи бактериални инфекции на кожата, тежко протичащи булозни дерматози, кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити, тежко протичащи форми на псориазис,обикновен, артропатичен, еритродермии. Работи се по програма за лечение на псориазис с биологчини медикаменти.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:  
Други документи при прием на пациенти: Лична карта, рецептурна книжка, епикризи от пролежавания в други отделения
Разположение на клиника/отделение: Едната част на отделението се намира в сградата на Инфекциозна клиника /МБАЛ „Св. Анна“ -Варна/- трети етаж, другата част- в МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД- Варна- в ниското тяло на сградата.
За контакти: Нач.отделение: тел.052/978 723,  dermatology_skin@abv.bg GSM 0988895902
лекарски кабинети: 052/ 978 723 и 978 638
ст.м.с.: 052/978 638, dermatology5730@abv.bg