ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ


Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността

на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения

Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (УМБАЛ) „СВЕТА МАРИНА“ – ВАРНА

се ангажира да осигури достъп до:

 1. уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

 1. уебсайт

Адрес: https://www.svetamarina.com

Версия и дата: 04.02.2023г.

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

○ Друг: 

(посочва се, ако е приложен друг стандарт)

 1. Статус на съответствие

частично съответства на изискванията на посочения стандарт - поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

 1. Недостъпно съдържание

 

Описание и посочване на несъответствието:

възможности за избор:

Алтернативно представяне на записаните аудио материали.

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали

Аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо

Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.

Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.

Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения

За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение.

Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс

За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.

Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично

За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.

Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично

Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието.

Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки

Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.

Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва многоточков курсор.

Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане.

Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици

Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация.

Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма установени такива случаи

Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването.

Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието

Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено.

Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
За публикуваните записи от телевизия са осигурени пълните текстове на интервютата.

 

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

03.02.2023

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

01.02.2024

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

03.02.2024

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

възможности за избор:

 

 1. самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

 

 1. оценка, извършена от трета страна
 • validator.w3.org
 • checkers.eiii.eu/en
 • WAVE Evaluation Tool WebAIM

Обратна информация и данни за контакт

(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

гр. Варна 9010, Бул. “Хр. Смирненски” № 1
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

https://contact.svetamarina.com/

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

https://contact.svetamarina.com/

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Инж. Георги Николов, Софтуерен архитект, Отдел „Информационно обезпечаване”. [email protected]

 

Процедура по прилагане

На основание чл. 58г. от ЗЕУ и утвърдени „Вътрешни правила за движението на
административните документи (документооборот) в Университетска многопрофилна болница за
активно лечение „Света Марина“ЕАД“ в УМБАЛ“Света Марина“ЕАД е определена следната
процедура за разглеждане на сигнали:
• За сигнали, решенията се вземат в срок до 2 (два) месеца от постъпването на сигнала, като
решението се съобщава в 7 (седем) дневен срок на подателя.

В случай, че УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ – ВАРНА:

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“:

Жалбите могат да се подават по следните начини:

 • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
 • чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
 • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

...........................................................................................................................................

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ – ВАРНА

се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта(-овете) и мобилното(-ите) си приложение(я), които поддържа.

[Обяснява се поетият анганимент, напр. организацията изразява намерението за осигуряване на по-висока степен на достъпност от тази, изисквана по закон, предвижда мерки за отстраняване на проблема с недостъпното съдържание на уебсайтовете и мобилните приложения, посочва ориентировъчен график за въвеждането на тези мерки в действие]

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

02.07.2003г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

01.02.2023г.

Препратка към доклад за оценка

https://www.svetamarina.com/index.php?go=content&id=126