МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по Кардиохирургия

Капацитет: Възможност за извършване между 500 и 600 операции на открито сърце на година
Легла: 44
Персонал: В стационара: 13 лекари, 13 специалисти по здравни грижи, кинезитерапевт и рехабилитатор, 5 санитари Операционен блок: 16 специалисти по здравни грижи (операционни сестри, медицински сестри и перфузионисти) и операционни санитари;
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов  
Кратка творческа автобиография:   Трудова дейност:
От юни 2005 до момента - УМБАЛ „Св. Марина”- Варна, Началник  на Клиниката по кардиохирургия от месец април 2008 г. с основни
дейности и отговорности:
- Организация и ежедневен контрол за работата в кардиохирургия, вкл. ежедневни визитации в направление/отделение интензивно лечение, седмични визитации в цялото отделение, консултиране на лежащо болни в МБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна, както и амбулаторни пациенти при необходимост или тяхно желание.
- Оперативна дейност в целия обем на кардиохирургията при възрастни пациенти - около 300 операции на открито сърце годишно.
- Участие на кардио - хирургични колегиуми с кардиолозите от кардиологичните клиники на болницата, поддържане на връзка и обсъждане на пациенти с кардиолози от гр. Варна и от Североизточна България.
- Обучаване на специализанти, стажанти и мед. специалисти. Ръководене на кръжок по кардиохирургия към МУ „Проф. Д-р П. Стоянов“ гр. Варна.
- Изнасяне на лекции по кардиохирургия пред студенти.
- Осигурява разположение за спешни оперативни интервенции в извънработно време.
2002 г. – 2005 г. кардиохирург в Chest diseases hospital, Kuwait
2000 г. – 2002 г. кардиохирург в програма за специализация към медицински факултет на Истанбулския университет, Истанбул, Турция.
1999 г. – 2000 г. 4 месеца специализация по кардиохирургия Texas heart institute, Houston,Texas,USA.
1999 г. – 2000 г. ординатор кардиохирург в клиника по кардиохирургия към Национална кардиологична болница, София.
1991 г. – 1999 г. асистент по кардиохирургия към клиника по сърдечна хирургия, клинична болница „Лозенец”, София.
1989 г. – 1991 г. ординатор хирург към 2-ра хирургическа клиника на институт „Пирогов”, София.
1985 г. – 1988 г. лекар в гр. Стара Загора.
1984 г. – 1985 г. интернатура по хирургия към катедрата по хирурия на ВВМИ, София.
Образование:
1978 г. – 1984 г. Медицинска академия гр. София, факултет Медицина.
1993 г. - Медицинска академия гр. София, катедра по Хирургически болести, държавен изпит по Хирургия за признаване на специалност. Призната специалност Хирургия.
2000 г. - Медицинска академия гр. София, катедра по Хирургически болести, държавен изпит по Хирургия за признаване на специалност по кардиохирургия. Правоспособен кардиохирург с експертно ниво на компетентност и умения в областта на кардиохирургията при възрастни пациенти.
Членство:
       – Българско дружество по кардиология и Съсловно сдружение по кардиостимулацияи електрофизиология 2011 г. – Българско научно дружество по кардиохирургия (в управителния съвет)
2010 г. – Българско асоциация по гръдна и сърдечно - съдова хирургия
2008 г.– Асоциация сърце-бял дроб
2008 г. – Society of Thoracic Surgeons (USA)
2000 г. – Denton A. Cooley Cardiovascular Surgical Society (USA)
1998 г. - European Association for Thoracic and Cardio-vascular Surgery.
Сфери на интереси в кардиохирургията: клапно - съхраняващи и реконструктивни операции на митрална и аортна клапа, минимално - инвазивна хирургия, ОРСАВ (аорто-коронарни байпас операции на биещо сърце), артериална еваскуларизация и др.
Извършва около 300 сърдечни операции годишно. По-голямата част от интервенциите са аорто-коронарен байпас, като 15% са извършени на биещо сърце. Останалите случаи са: клапна хирургия, хирургия на възходящата аорта и дъга на аортата, междупредсърдни дефекти, сърдечни тумори, подпомагащи сърцето системи – IABP.
Обучава студенти по медицина и специализанти по кардиохирургия, кардиология, гръдна и съдова хирургия по време на модулите им по кардиохирургия.
Участва във всички научни прояви на клиниката, болницата, Българска асоциация по сърдечна съдова и гръдна хирургия, Българско дружество по кардиохирургия.
Владее английски език.
  Водещи специалисти в клиниката:  
 • Хирурзи:

доц. д-р Пламен Панайотов – началник Клиника по кардиохирургия със специалност кардиохирургия и обща хирургия
д-р Владимир Корновски – административен отговорник на сектор "Оперативно лечение с оборудване за ЕКК и ЕКМО" - специалист по кардиохирургия и обща хирургия, лекар асистент към МУ-Варна

 • Кардиолози:

д-р Даниела Панайотова – кардиолог;
д-р Явор Пейчев – кардиолог;
д-р Милен Славов – кардиохирургия;
д-р Йордан Красналиев – кардиохирургия;
д-р Павлин Маноилов –обща хирургия;
д-р Яна Радулова – кардиолог;

  Хирурзи специализанти: д-р Георги Бъчваров - кардиохихургия 
д-р Павлин Маноилов - хирургия
д-р Мите Гърковски - кардиохирургия
д-р Благой Богданов
д-р Сергей Мокан
д-р Светла Чиликова
д-р Христофор Черкезов
Апаратура: 2 бр. - Машини за екстракорпорално кръвообращение (ЕКК);
2 бр. - Контрапулсатори (за предоперативна, интраоперативна и следоперативна циркулаторна поддръжка на пациентите);
1 бр. - Апарат за автохемотрансфузия;
1 бр. - Съвременен ехокардиографски апарат с възможност за трансезофагиална ЕхоКГ;
Екрани за непрекъснато мониторирани на жизнената дейност на пациета по време на операция от целия екип;
2 бр. интраоперативни камери - за видеодокументиране на всяка оперативна процедура;
Електрокардиограф.
2 бр. - машини за ЕКМО
ултразвуков скалпел с биполярна технология GEN 11, система "МЕДИСТИМ" с апарат "Veri Q 2111" за интраоперативна оценка на графтовете и аортокоронарнибайпас операции, електрокардиограф- 2 бр.
Уникални услуги:
 • 24 – часова готовност за медицинско обслужване на възрасти  пациенти, нуждаещи се от спешна или планова сърдечна операция;
 • Пълна предоперативна клинична и инструментална диагностика и подготовка на пациентите за сърдечна операция;
 • Хирургично лечение на исхемичната болест на сърцето (ИБС, ангина пекторис, гръдна жаба) - аортно-коронарна байпас-хирургия с възможност за по-щадящи операции на биещо сърце (OPCAB); възможност за тотална артериална реваскуларизация, осигуряваща по-дълготраен ефект от операцията;
 • Хирургично лечение на усложненията на ИБС, включително аневризми на лява камера и исхемична митрална регургитация;
 • Аортна клапна хирургия – мини-стернотомия (10 см разрез) при аортно клапно протезиране. Възможност за протезиране на аортна клапа с целия спектър механични и биологични клапни протези от най-висок клас; възможност за клапно съхраняващи процедури, осигуряващи възможност само за краткотрайна нужда от следоперативна антикоагулация (прием на Синтром);
 • Митрална клапна хирургия -  възможност за протезиране на аортна клапа с целия спектър механични и биологични клапни протези от най-висок клас; Стремеж за съхраняване на митралната клапа (митрална реконструкция) винаги, когато е възможно, осигуряващо възможност само за краткотрайна нужда от следоперативна антокоагулация (прием на Синтром);
 • Трикуспидална клапна хирургия;
 • Хирургия на възходящата аорта и аортна дъга – по спешност при аортна дисекация или в планов порядък при аневрима на възмодящата аорта;
 • Клапно съхраняващи операции на корена на аортата (реимплантация на аортната клапа по метода на Дейвит);
 • Хирургично лечение на белодробна тромбемболия (БТЕ);
 • Хирургично лечение на тумори на сърцето;
 • Хирургично лечение на някои вродени заболявания при възрастни;
 • Възможност за интраоперативно поставяне на електроди за постоянна електрокардиостимулация (пейсмейкър) при оеперация по друга причина;
 • Хирургично лечение на заболявания на перикарда;
 • Следоперативно, клинично и инструментално проследяване на  ранните и отделени следоперативни резултати.
Структура на кардиохирургията:  Съвместно работят отделенията по анестезиология и реанимация, стационар кардиохирургия и операционен блок на кардиохирургия, амбулаторни кардиологичен и хирургичен кабинет.
Диагностична дейност: Неинвазивна диагностика на сърдечно съдовите заболявания включително ЕХОКГ на експертно ниво;
• Хирургично и медикаментозно лечение на придобитите сърдечни заболявания;
• Проследяване на пациентите след сърдечна операция съгласно изискванията на медицинския стандарт по кардиохирургия.
Терапевтична дейност: Оперативно лечение на сърце.
Диспансерна дейност: Проследяване на пациентите след сърдечна операция според изискванията на здравната каса. Кардиологични прегледи, като платена услуга.
Акценти:
 • Артериална реваскуларизация;
 • OPCAB (операция на работещо сърце);
 • Клапно-съхраняващи операции ;
 • Минимално инвазивна хирургия;
 • Хирургия на корена на аортата с реимплантация на аортната клапа;
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучение на студенти IV, V курс медицина
• Специализанти по кардиохирургия, по кардиология и по анестезиология и интензивно лечение.
• Модул „Кардиохирургия“ за специализанти от хирургични специалности и кардиология.
От 2013 г. функционира кръжок по кардиохирургия със студенти от III до VI курс.
История на клиниката: Създадена по инициатива на проф. К. Иванов и Борда на директорите на МБАЛ „Св. Марина“ с подкрепата на депутати от гр. Варна през 2005 г. Работи успешно от 15 юни 2005 г., като до края на 2013 г. големите сърдечни операции  наброяват 4000.
Лекари от кардиохирургията участват във всички научни форуми по кардиология и кардиохирургия в България, както и на много международни конгреси и симпозиуми.
Друга информация:
 • Договор за двустранно сътрудничество, обмен на специализанти и научни фороми с кардиохирургията в гр. Аугсбург, Германия.
 • Договор за двустранно сътрудничество и обмен на специализанти с кардиохирургията в гр. Сегет, Унгария.
 • Договор за двустранно сътрудничество и обмен на специализанти с кардиохирургията в гр. Пенза, Руска Федерация.
 • Гост хирурзи от Мюнхен, Торонто, Прага и от други водещи кардиохирургии.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Пълна информация за необходимите за постъпване за операция изследвания и документи  се получава от старшата сестра на кардиохирургията.
Книжка с информация за пациентите на Клиниката по кардиохирургия.
Други документи при прием на пациенти: Направление от личен лекар.
Разположение на клиника/отделение: етаж 8, източно крило във високата сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна.
За контакти:  051 / 978 600 - Ръководител клиника
 052/ 978 690 – технически сътрудник
052/ 978 527 – старша мед. сестра.
052/978 692 - манипулационна
052/ 978 692 - лекарски кабинет
 
За пациента

1. Как е устроено вашето сърце?

Здравото сърце тежи по-малко от 500 грама и е малко по-голямо от юмрук. То е силен и работещ непрекъсното орган, който не само трябва да поддържа живота Ви, но и трябва да променя работата си за да отговори на изискванията на Вашето тяло - трябва да изпомпва повече кръв при натоварване, и по-малко при покой. За 1 година сърцето Ви се съкращава около 42 милиона пъти!

2. Как се кръвоснабдява сърцето?


Човешкото сърце се храни от артерии, разположени в по-голямата си част на повърхността му. Основните артерии са две - дясна и лява, като всяка от тях се дели на множество разклонения, достигащи до всяка част на сърдечния мускул.

Как се кръвоснабдява сърцето

3. Атеросклероза и исхемична болест на сърцето?
В стените на артериите се натрупват мазнини под формата на "плаки", които стесняват или запушват напълно кръвоносния съд. Именно този процес се нарича атеросклероза. През стеснените артерии не постъпва достатъчно кръв и сърцето страда, което се изразява с болка в гърдите. Болестта се нарича "исхемична болест на сърцето", "ангина пекторис", "гръдна жаба" и др. Когато кръвотокът намалее разко и силно, част от клетките на сърцето умират - това е остър инфаркт. Колкото по-голяма е засегнатата зона, толкова по-тежки са последствията от инфаркта.


Атеросклероза и исхемична болест на сърцето?

4. Сърдечните клапи
Еднопосочното движение на кръвта към и от сърцето се осигурява от 4 клапи: аортна, митрална, трикуспидална и пулмонална клапа. Това осигурява еднопосочното движение на кръвта без връщането й назад.


Сърдечно кръвообращение                Сърдечните клапи

5. Клапни заболявания на сърцето
Различни заболявания могат да причинят проблеми в работата на клапите. Затрудненото им отваряне (стеноза на клапата) води до по-малко преминаваща през нея кръв и на сърцето е необходимо по-интензивна работа за преодоляване на стеснението, а затрудненото затваряне (инсуфициенция) позволява на кръвта да се връща обратно и това отново означава повече работа за съцето. Леките по степен нарушения в работата на клапите могат да се понасят в нормалния живот, но прогресират, водят до увреждане на цялото сърце и при достигане на определена степен имат нужда от операция за възстановяване на нормалната им работа.

Клапни заболявания на сърцето

6. Други заболявания, нуждаещи се от сърдечна операция
- Остра дисекация на аортата
- Сърдечна тампонада
- Перикардит
- Тумори в сърцето
- Белодробна тромбоемболия

Видове сърдечни операции при възрастни:
При внимателно наблюдение от страна на Вашия лекулащ лекар сърдечното страдание може продължително време да се контролира с медикаменти и те да Ви осигурят добро качество на живот. С напредването на заболяването обаче може да дойде момент, когато лекарствата стават недостатъчни и следва да се препоръча пълно изследване на сърцето, включващо и коронарография - т.нар. "цветна снимка" на сърцето. Въз основа на резултатите се обсъжда необходима ли е сърдечна операция и в какъв порядък следва тя да бъде извършена - планово, неотложно (при същото постъпване в болницата) или спешно - животоспасяващо.

1. Аорто-коронарен байпас
Артериите, кръвоснабдяващи сърцето, се изследват чрез т.нар. сърдечна катетеризация - впръскване на контрастен материал в началото на всяка артерия. Така се изобразяват стесненията по хода на съдовете. В определени случаи проходимостта на стеснената артерия може да се възстанови още по време на изследването (катетеризацията) чрез дилатация и поставяне на т.нар. стент. Често обаче и особено при стеснения на трите основни артериални клона, кръвоснабдяващи сърцето (трисъдова болест) ефективното лечение изисква сърдечна операция - байпас.

Аорто-коронарен байпас

Аорто-коронарният байпас представлява заобикаляне на стеснението по обходен път, за който могат да се използват различни артерии и вени (графтове). Всеки такъв графт започва от аортата или голям неин клон и се влива в коронарната артерия след мястото на стеснение или запушване, като така го заобикаля и възстановява кръвотока.

Аорто-коронарният байпас представлява заобикаляне на стеснението по обходен път

Рутинно използвана за байпас артерия е лявата вътрешна гръдна артерия, т. нар. артерия мамария. Все по-често с нея се байпасират повече от един съд, използват се и дясната вътрешна гръдна артерия или една от артериите на ръката (артерия радиалис). Вената, използвана за байпас, е най-често една от вените на крака.

Артерия или вена?
В световен мащаб, както и в нашата клиника, използването на артерии за байпас нараства непрекъснато. Това е така, защото артериите имат няколко сериозни предимства.

Какво е ЕКК и може ли без него?
ЕКК е съкращение от "екстракорпорално кръвообращение", което се осъществява от т. нар. машина "сърце-бял дроб". Това е машината, която извършва обогатяването на кръвта с кислород и движението на кръвта в тялото и позволява на хирурга да спре сърцето, да извърши нужната операция и след това да позволи на сърцето да заработи отново. Много от сърдечните операции са невъзможни без ЕКК.

Има обаче и сърдечни операции, които могат да се извършат на биещо сърце - това са най-вече аорто-коронарните байпас-операции. Това намалява травмата от самата операция, нейната продължителност, ускорява периода на възстановяване. Само за 2008 г. в нашата клиника са извършени 43 такива операции.

2. Клапно протезиране и реконструкция

Клапна реконструкция
Когато е възможно и по преценка на Вашия кардиохирург нарушената работа на дадена клапа може да се коригира като собствената клапа на Вашето сърце се запази и само се укрепи чрез специален изкуствен пръстен или полупръстен. Това е възможно най-щадящата намеса, свързана със значително по-малко усложнения, която се предприема винаги, когато е възможно.


Клапна реконструкция

Клапно протезиране
Често обаче клапите на сърцето са тежко променени от болестта и обикновена "поправка" не е възможна. В такъв случай болната клапа се премахва, изрязва се и на нейно място се поставя протеза-заместник (изкуствена клапа). Протезите са два вида - механични и биологични.

Механични клапни протези (механични клапи)Механични клапни протези (механични клапи)
Съвременните механични клапи са високо технологични, изработват се от най-издръжливи материали (титан, карбон и др.), непредизвикващи реакции на организма. Основното им предимство е тяхната изключителна устойчивост. От друга страна имплантирането на такава клапа прави задължителна непрекъснатата доживотна антикоагулация (прием на медикаменти, предотвратяващи тромбообразуването).
 

 

 

Биологични клапни протези (биологични клапи)Биологични клапни протези (биологични клапи)
Биологичните клапи се изработват от човешки или животински тъкани. При тях антикоагулация е необходима само в първите месеци след операцията. Недостатъкът им се състои в това, че имат по-кратък живот, т.е. те се "износват".

 

 

 
Решението за сърдечна операция
Мисълта за предстояща сърдечна операция е плашеща за много хора и това е нормална човешка реакция. Степента в която Вие и Вашето семейство сте притеснени зависи от това доколко добре сте осъзнали необходимостта от операцията, какви процедури Ви предстоят и какво да очаквате по време на Вашето възстановяване. Лекуващият екип - кардиолози, кардиохирурзи и анестезиолози могат да отговорят на въпросите Ви за ползите и рисковете от операцията и да Ви помогнат да преодолеете тревогата си. Подготовката за операция може да се различава в различните болници и е добре да имате необходимата Ви информация от конкретния лекуващ екип.

Ако Ви предстои планова операция, ще Ви дадем съвети за лекарствата, които приемате и дали някои от тях трябва да бъдат спрени няколко дни преди операцията, физическата активност и необходимите изследвания и документи. Задължително е спирането на тютюнопушенето - никотинът предизвиква спазъм на съдовете на сърцето, провокира образуването на съсиреци, причинява по-обилна секреция от бронхите, повишава артериалното налягане и води до учестена сърдечна дейност.

Приемане за операция
Постъпването в Кардиохирургията обикновено е в деня преди операцията, за да има достатъчно време за допълнителни изследвания, даване на разяснения и подготовката Ви за операция. Екипът, който ще се грижи за Вас се състои от кардиохирург, кардиолог, анестезиолог, медицински сестри и рехабилитатор. Подробностите за операцията и какво да очаквате след нея можете да обсъдите с Вашия хирург. Вашият анестезиолог ще Ви обясни какви са ефектите на упойващите лекарства и какво предстои в реанимацията след събуждането Ви. Кардиологът може да Ви даде детайлна информация за спецификата на сърдечното Ви страдание, както и при необходимост да извърши допълнително транс-езофагеална ехокардиография в операционната зала.

Ще Ви бъде взета венозна кръв за рутинни изследвания и кръвна проба. В много от случаите по време и след операцията се налага преливане на кръв и кръвни продукти, което налага намирането на кръводарители.

Не трябва да приемате храна или течности след 12 ч. вечерта преди операцията. Кожата Ви ще бъде подготвена чрез почистване и обезкосмяване, което намалява риска от инфекция.

Ценни предмети, пари, телефони и др. можете да предадете на член от смейството или на старшата медицинска сестра за съхранение. Когато времето за операция настъпи ще Ви транспортират до операционната зала. Процедурата продължава най-малко 3 часа, но това зависи от конкретната операция и нерядко отнема значително повече време.

В деня на операцията
Когато времето за операция настъпи, ще Ви транспортират към операционната зала. На операционната маса ще ви бъдат поставени различни уреди за проследяване на жизнените функции, венозни и артериални линии, които обикновено не са болезнени. Вашият анестезиолог ще започне упойката, което ще Ви приспи и ще предотврати болка и спомени от операцията. По време на операцията машината "сърце-бял дроб" ще замести фукцията на вашите собствени сърце и бял дроб и ще позволи на хирурга да извърши нужната операция.

В реанимация
Когато операцията завърши ще бъдете транспортирани в Сектора по реанимация, където всички Ваши жизнени показатели ще бъдат постоянно следени от високо квалифициран медицински персонал.

Действието на упояващите медикаменти се изчерпва за различно време. При някои пациенти това става за час или два, но при повечето отнема по-дълго. Възможно е да можете да чувате или да отваряте очи преди да можете да движите ръце и крака. Скоро след това тялото и съзнанието Ви ще започнат да Ви слушат.

При събуждането Ви в устата Ви ще има тръба, която ще Ви пречи да говорите. Чрез тази тръба обдишващ апарат помага на дишането ви по време на операцията докато се събудите и можете да дишати сами. От тялото Ви ще излизат няколко (1-3) дрена (тръби, през които излиза малко количество остатъчна кръв след операцията), уретрален катетър, който ще отчита функцията на бъбреците Ви, артериални и венозни линии за изследвания и вливане на медикаменти, електроди за временен пейсмейкър и непрекъснат контрол на ритъма и честотата на сърдечната дейност.

След като тръбата за обдишване бъде отстранена ще бъдете подканвани да дишате дълбоко и да откашляте всички секрети. Последователно по преценка на лекуващия лекар ще бъдат отстранени всички тръби и линии.

Към стационара
Когато след операцията възстановяването Ви протича нормално, след няколко дни в реанимация и след като всички тръбички, линии и катетри бъдат премахнати, ще бъдете преместен / -а в стационара (клиниката). Това е знак, че оранизмът Ви нормализира функциите си и всичко върви нормално. Тук ще продължат ежедневните прегледи, лечението и възстановяването Ви. Грижите за Вас ръководят кардиолозите на Клиниката - д-р Даниела Панайотова и д-р Явор Пейчев, д-р Яна Радулова, а в процеса на Вашето лечение се включват и всички хирурзи, рехабилитатори, медицински сестри и санитари.

Изписване
Когато лекуващият лекар прецени, че възстановяването Ви след операцията върви гладко и без усложнения, скоро ще бъдете изписан / -а от Клиниката. Това обикновено носи голямо облекчение на пациента. Изписването става след последния преглед от лекуващия лекар. Документите, които ще получите при изписването, включват електрокардиограма ( ЕКГ ) и два броя епикризи - една за Вас и една за Вашия личен лекар (GP). Епикризата съдържа информация за операцията, периода след нея и предписаното Ви лечение. Ваше задължение е да представите тази епикриза на личния си лекар, за да знае той какви изследвания сме извършили тук, какви са резултатите от тях, какво лечение сте получили и как трябва да продължава лечението и възстановяването Ви. Ако приемате антикоагуланти (например Синтром), ще ви бъде дадена и Карта за лечение с антикоагулант, която винаги трябва да носите със себе си и да попълвате съвестно.

В епикризата е посочена и датата на първия контролен преглед. Датата за втория се определя или по телефона, или при първия контролен преглед.

Това, че Ви изписваме от клиниката, изобщо не означава, че грижите за Вашето здраве са приключили. Напротив - за да се чувствате добре, те трябва да продължават. Повече информация по тази тема прочетете в Съвети след сърдечна операция.

Съвети след сърдечна операция

1. Грижи за раните след сърдечна операция
В зависимост от операцията, която Ви е извършена, раната на гърдите може да е с различен размер. Около нея има един до три малки разреза с шевове. Ако Ви е извършен аорто-коронарен байпас с вена ще имате и различна по големина рана на единия или двата крака. Все по-често се изпозва и артерия от едната (най-често лявата) ръка, така че там също може да има разрез.

По време на изписването кожата е зараснала, но гръдната кост (стернум) заздравява едва 6 - 8 седмици след операцията, а възвръща нормалната си здравина доста по-късно. Затова в първите 3 - 6 месеца след операцията Вие трябва да лежите и спите само на гръб, да избягвате резки и силни движения в ръцете, вдигането им над главата, облягането на ръце, вдигането на тежки предмети и дори шофирането. Съветваме всички пациенти да ползват и стабилизиращи колани за гърдите. Ако почувствате движение, "прищракване" или "прескачане" в областта на гръдната кост, трябва да се консултирате с Вашия хирург.

Когато от крака се вземе вена за байпас, това може да затрудни оттичането на кръвта от този крак и да причини оток. Затова всички пациенти, при които е използвана вена от крака за аорто-коронарен байпас, трябва да обвиват съответния крак с еластичен бинт, който ще Ви бъде предоставен от Клиниката. Той трябва да се навива всяка сутрин и да се сваля всяка вечер, като през нощта кракът си почива. Бинтът започва от пръстите на съответния крак и завършващ до средата на бедрото, без значение колко е голяма и къде е раната. Вместо бинта може да се използва и еластичен чорап. Изключение от това правило правят пациенти с периферна артериална болест, т.нар. "намалено оросяване" на краката - при тях чорапи или бинтове не се препоръчват. Допълнителни мерки за намаляване на отока включват поставянето на краката нависоко и ходенето, подпомагащи кръвообращението. Ако обаче подуването на краката продължава - консултирайте се с Вашия лекуващ лекар.

Конците от разрезите трябва да се премахнат най-рано 12 дни след операцията. В деня след премахването им ако раните са в добро състояние и са без превръзки можете да вземете душ. Добре е да не използвате тривки, а да оставите водата да облива белезите. Не стойте дълго време във вана или басейн поне през първия месец. Избягвайте търкането на раните както при почистването им, така и при подсушаването.

Сърбеж, мравучкане, изтръпване и дори лека болка в областта на разрезите са нормални усещания след операция и ще отминат с времето. Белезите избледняват за половин до една година. За доброто им заздравяване е добре да предпазвате раните от силна пряка слънчева светлина през първите 6 месеца след операцията.

Въпреки всички грижи от страна на персонала и на Вас, понякога раните се инфектират или не заздравяват добре. Това може да стане и седмици след операцията, затова е нужно Вие да следите за признаци на инфекция на раните:
- секреция (течност) от ръбовете на раната - подуване, зачервяване, чувсво за топлина в областта на раната - отваряне на ръбовете на раната - повишена температура над 38°С

Ако забележите подобни проблеми, трябва да информирате лекуващия Ви лекар и хирург по телефона или да посетите амбулаторния кабинет на Клиниката за консултация с хирург.

2. Промяна в стила на живот
За да имате здраво сърце е нужно ежедневно да полагате грижи за него. Нужно е да направите някои промени в начина на живот. насоки ще Ви бъдат дадени от Вашия лекуващ лекар в Клиниката. Говорете за това и с Вашия личен лекар. Движенията са изключително важни за хората с болно сърце. Изберете си двигателен режим, който съответства на състоянието Ви и го спазвайте редовно. Променете начина си на хранене. Това не само ще подобри зравето и самочувствието Ви, но ще Ви помогне да намалите телесното си тегло, ако имате затлъстяване. Не се подлагайте на жестоки и нездравословни диети!

СПРЕТЕ ДА ПУШИТЕ!!!

Това е едно от най-добрите неща, които можете да направите за Вашето сърце и за целия организъм. Ако пушите, до сърцето Ви стига по-малко кислород. Атеросклерозата запушва артериите Ви по-бързо и сте по-застрашен / -а от исхемична болест на сърцето. Прекратяването на тютюнопушенето намалява този риск. Дори да сте се опитвали неуспешно - опитайте пак. Много пушачи успяват чак след 4 - 5 опита.
- Първо - направете твърдо решение да спрете. Говорете с Вашия личен лекар за помощни програми и средства като дъвки, таблетки или пластири (лепенки) за отказване; тогава просто спрете да пушите;
- Второ - намерете подкрепа. Най-лесно е някой друг с Вас също да откаже цигарите. Кажете на приятелите си, че сте спрели да пушите и как могат да помогнат за това. Прекарвайте повече време с приятели, които не пушат. Можете дори да си запишете всички причини, заради които се отказали тютюнопушенето и да прочитате списъка всеки път, когато почувствате нужда да запалите цигара;
- Трето - не се предавайте! Спирането на този смъртоносен навик изисква време и воля. Избягвайте места, където се пуши. Променете всички дейности, при които сте имал / -а навика да пушите.

3. Как и колко да се движим
Раздвижването Ви е изключително важно за резултата от операцията, който Вие ще почувствате. То започва още в реанимация, продължава в стационара под ръководството на рехабилитаторите, лекарите и медицинските сестри. Съветваме всички пациенти да продължат рехабилитацията си в Клиника по кардиология. Движението обаче задължително продължава и след като се завърнете у дома, затова е важно да знаете как и колко да се движите.

Като всеки мускул, сърцето работи най-добре когато се тренира редовно. Физическата активност също ще намали стреса, ще понижи нивото на холестерола в кръвта и ще помогне за намаляване на теглото.

Изберете си режим, който ви носи удоволствие и го изпълнявайте с наслада. Потърсете и приятел, с който да споделите движенията. Можете да се разхождате, да плувате, да правите аеробни упражнения дори вкъщи, единственото условие е да не се изморявате. Затова започнете с 5 - 10 минути дневно и бавно увеличавайте времето до 30 и повече минути, без да се изморявате и задъхвате. Не е нужно тези минути да са наведнъж - можете да изпълнявате програмата си на 3 пъти по 10 минути например.

Ако по време на физическата активност усетите болка в гърдите - спрете и потърсете лекар.

Хранене и алкохол4. Хранене и алкохол
Заедно с физическата Ви активност, храната също може да помогне за по-бързото Ви и пълно възстановяване след операция. Ако нямате добър апетит, опитайте да се храните по-често на по-малки порции. В зависимост от Вашето състояние и съпътстващи заболявания, Вашият лекуващ лекар може да Ви препоръча специална диета. Във всички случаи обаче препоръчително е да спазвате някои съвети:
- консумирайте разнообразни и здравословни храни;
- Консумирайте пресни плодове и зеленчуци според сезона
- избирайте храни, бедни на мазнини - това са главно риба, пилешко, заешко, телешко месо;
- Избягвайте свинското и агнешкото месо, колбаси, както и маргарина;
- избягвайте сладкиши и други захарни изделия
- не консумирайте пържени храни - вместо това приготвяйте храната чрез печене, варене или гответе на пара
- намалете солта в храната
- намалете големината на порциите


Контролни прегледи
Всеки пациент, опериран в клиниката по Кардиохирургия, има право на два безплатни контролни прегледа в рамките на 1 месец след изписването. Те се извършват в амбулаторния кабинет на клиниката, където всеки пациент ще бъде внимателно прегледан и при нужда ще му бъдат дадени съвети и ще се направят промени в предписаните лекарства.
Независимо от датите на контролните прегледи, трябва задължително да се обадите на лекуващия Ви в Клиниката лекар, ако:
- почувствате болка, стягане, тежест в гърдите, които приличат на тези, които сте имали преди операцията;
- имате новопоявило се или по-изразено подуване (отоци) на краката;
- забележите подуване, зачервяване, секреция, почувствате болка в областта на раните;
- измерите температура над 38°С;
- почувствате новопоявило се или по-изразено сърцебиене;
- чувствате задух дори когато си почивате.