МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по гастроентерология

Капацитет:  
Легла: 35
Персонал: 31
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Клиника по гастроентерология при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, ръководител Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина“-Варна
Кратка творческа автобиография:

Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м. – възпитаник на Първа езикова гимназия – Варна. Завършил е Медицинския университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, през 2002 г. От 2007 г. е назначен като лекар в Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Има защитена научна степен „доктор“ - тема: “Клинично значение на микросателитната нестабилност и промоторното метилиране на ДНК при колоректален карцином” през 2012 г. През 2014 г. придобива специалност по гастроентерология. Владее отлично писмено и говоримо английски и немски език (диплома от Goethe Institut).

Следдипломна квалификация: 2004 г. – International Postgraduate Gastro-surgical School – Амстердам, Холандия; 2006 г. – Научна стипендия на DAAD, Медицински университет, гр. Бон, Германия; 2007 г. Traveller`s Grant за абстракт и устна презентация на 15th UEGW, Париж, Франция;  2008 г. – 5-то Лятно училище по гастроентерология, Прага, Чехия; 2009 г. – Колоноскопия, Wolfson Unit for Endoscopy, St. Mark’s hospital, Лондон, Великобритания; 2009 г. – Young Clinicians Program, World Congress of Gastroenterology, ExCel 2009, Лондон, Великобритания; 2010 г. – хепатология и чернодробна трансплантация, Inselspital, Берн, Швейцария; 2011 г. – Колоректален карцином – от превенция до палиация (орг. от UEGF) – DKFZ, Хайделберг, Германия; 2011 г.– 9-ти Курс по IBD за напреднали, Дъблин, Ирландия; 2011 г. – National Scholar Award – връчена на UEGW 2011 в Стокхолм, Швеция; 2012 г. – Качество при ендоскопия – Колоректални полипи и колоректален карцином, Берлин, Германия; 2013 г. – Стипендия от ESGE за ендоскопско обучение (Prof. H. Neuhaus, Duesseldorf, Germany).

Водещи специалисти в клиниката: Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн; Доц. д-р Мария Василева Атанасова-Кателиева, дм; д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова, дм; д-р Диана Тодорова Ганчева, дм; д-р Антония Йорданова Атанасова, дм; д-р Ирина Иванова Иванова, дм; д-р Иван Борисов Шалев; доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, дм
Специализация: Вътрешни болести, гастроентерология
Апаратура: Ехографи, включително и с хармонизиращо устройство за извършване на контрасто-усилен ултразвук, видеоендоскопи за горна и долна ендоскопия, с аксесоари за извършване на лигиране и склерозиране на варици, балонна дилатация на ДЕС, полипектомия, ЕРХП и папилотомия, апаратура за капсулна ендоскопия, набор игли за перкутанна чернодробна биопсия по техниката на Менгини и ТRU-CAT и ТАБ, апаратура за 24-часова рН-метрия
Уникални услуги: контрастно-усилен ултразвук (КУУЗ),  чернодробна биопсия (ЧБ), склерозиране и лигиране на варици, аамбулаторна рН-метрия, капсулна ендоскопия, балонна дилатация на хранопровода, ендоскопска полипектомия, изследване на PCR за HBV DNA, HCV RNA и HDV RNA, вирусни маркери за хепатит В, В+D и С, изследване на анти-глиадинови и анти-тъканна трансглутаминаза Аg, изследване на авто антитела
Структура на клиниката: Отделение с 2 стаи за интенззивно обслужване на болни и 11 болнични стаи, консултативен кабинет, манипулационна, два ендоскопски кабинета, два кабинета за ултразвуково изследване, конферентна зала с видеовръзка с ендоскопските кабинети, лекарски кабинети
Диагностична дейност: Болести на ГИТ по КП № 27, 26, 28, 29, 30; болести на черния дроб и жлъчно-панкреасната система по КП № 32, 33, 34, 35, 36
Терапевтична дейност: Лечение на ГЕРБ, рефлуксен езофагит, язвена болест, мотилитетни заболявани на хранопровода, хроничен гастрит, инфекция с НР, възпалителни болести на червата – язвен колит и болест на Крон, микроскопски колит, пострадиационен колит, исхемичен колит, дразнимо дебело черво, чревна и стомашна полипоза, глутенова ентеропатия, холецистити, холангити, панкреатити – остри и хронични, хронични вирусни и невирусни хепатити, болест на Уилсън, НАСХ, АСХ, чернодробна цироза и нейните усложнения ,неопластични болести на храносмилателната система и др.
Диспансерна дейност: Болни с ГЕРБ, Баретов хранопровод, полипоза на стомаха и колона, НР-инфекция и охроничен гастрит, възпалителни болести на червата – УХК и болест на Крон, хронични хепатити – вирусни и невирусни, болест на Уилсън, автоимунен хепатит, глутенова ентеропатия, колоректална полипоза и др.
Лекарски екип:

проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.
доц. д-р Мария Василева Кателиева, д.м. – доцент към Клиниката по гастронтерология
доц. д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова 
доц. д-р Антония Йорданова Атанасова 
доц. д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова 
д-р Иван Борисов Шалев - гл. асистент
д-р Ирина Иванова Иванова, дм – гл.асистент
доц. д-р Милко Божидаров Мирчев
д-р Камен Иванов Иванов – асистент
д-р Павлина Бойкова
д-р Деница Дукова
д-р Соня Банова

д-р Николай Георгиев

д-р Асияна Петрова

д-р Динко Динев

д-р Николай Георгиев

Обучение на студенти и/или специализанти по: Учебната програма на УНС по гастроентерология, хепатология и хранене (чиято база е Клиниката по хепатогастроентерология) включва: обучение по вътрешни болести и гастроентерология на студентите по медицина от МУ - Варна, от V и VІ курс; СИД – Ултразвукова диагностика в гастроентерология; следдипломна квалификация на лекари по вътрешни болести, гастроентерология, хепатология, диететика, ехография и ендоскопия; обучение по диетология, лечебно хранене и броматология на медицински сестри, акушерки от факултет Обществено здравеопазване и помощник-фармацевти от Медицинските колежи.
Д-р Венцислав Драганов, д-р Милена Панева, д-р Николай Георгиев са специализанти по гастроентерология
История на клиниката: Клиниката по гастроентерология и нефрология е основана през 1973 г. в рамките на Катедрата по вътрешни болести при ВМИ, гр. Варна. През 1976 г. се обособява самостоятелна Клиника по гастроентерология към обединената Катедра по вътрешни болести. Проф. д-р Константин Койчев е ръководител на Катедрата и Клиниката по гастроентерология до 1977 г. Първи сътрудници в клиниката са д-р Иван Цончев и д-р Георги Върбанов. Д-р Ив. Цончев е доцент от 1978 г. и ръководител от 1979 - 1987 г. на Катедрата по ПВБ във Филиала на университета в гр. Добрич.
През 1977 - 1994 г. ръководител на Клиниката по гастроентерология е проф. д-р Г. Върбанов (доцент от 1981 г. и професор от 1989 г.). Под негово ръководство се развива голям спектър от изследвания и манипулации – горна ендоскопия, ехография, сляпа чернодробна биопсия, тънкоиглeна аспирационна биопсия, цитологична диагностика в гастроентерологията, лабораторни проучвания на нарушенията в липидната, въглехидратна и белтъчна обмяна и др. През този период защитават кандидатски дисертации д-р Ев. Русинов (1941-1995 г.) и д-р Ив. Данев (временно изпълняващ длъжността ръководител на клиниката през 1994-1995 г.). Последователно през годините като асистенти към Клиниката постъпват д-р Вяра Глинкова, д-р Мария Атанасова, д-р Миглена Стамболийска, д-р Трайчо Траев, д-р Диана Ганчева, д-р Антония Атанасова, д-р Иван Шалев, д-р Ирина Иванова, д-р Милко Мирчев, като всички са главни асистенти и специалисти по вътрешни болести, гастроентерология и диететика.
От 1995 г. ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология е проф. д-р Искрен Коцев, д.м.н.
В ежедневната клинична практика са въведени следните методи: фиброколоноскопия, ендоскопска полипектомия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, папилосфинктеротомия, аргон-плазмена коагулация, кардиопневмодилатация, склерозиране и лигиране на варици на хранопровода, доплерова сонография на черен дроб и коремни органи, контрастно-усилена ехография, високочестотна термоаблация на тумори на черния дроб и др. Създават се и се доразвиват регистри към клиниката по най-важните гастроентерологични болести: полипозен регистър с водещ специалист проф. И. Коцев; регистър на болните с Баретов хранопровод и ГЕРБ с водещ специалист доц. д-р  М. Атанасова; регистър на възпалителни болести на червата с водещ д-р А. Атанасова; регистър на ерозивни пептични стомашни увреждания с водещ д-р М. Стамболийска; хепатологичен регистър с водещи специалисти проф. д-р И. Коцев, д.м.н. и д-р Ирина Иванова, д.м. Клиниката е център за провеждане на различни мулти- и моно- центрични проучвания на ефективността и безопасността от приложението на нови медикаменти в лечението на болестите на гастроинтестиналния тракт и черния дроб.
Първоначално клиниката е разкрита в ПОКБ, гр. Варна, а от 01.10.1986 г. е пребазирана в Терапевтичната болница (сега УМБАЛ “Света Марина”). Клиниката разполага със стационар с 32 легла, ендоскопски, ехографски и консултативен кабинети. Прилагат се всички съвременни диагностични и терапевтични методи - горна и долна ендоскопия, терапевтична ендоскопия (пневмодилатации на стенози на горен и долен ГИТ, склерозиране на варици), аргон-плазмена коагулация на Баретов хранопровод, полипектомия на стомашни, дуоденални и дебелочревни полипи, абдоминална ехография, интервенционална ехография - ТАБ на лезии в абдомена, контрастно усилен ултразвук, дренаж на кисти, алкохолизация на чернодробни тумори, високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, доплерова сонография, сляпа чернодробна биопсия, вирусологични и имунологични изследвания при чернодробни заболявания, генетични изследвания при тумори на дебелото черво, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и папилотомия. Клиниката е включена в национални програми за лечение на хроничните вирусни хепатити, ПБЦ, болест на Уилсън, възпалителни чревни заболявания.
В клиниката работят трима лекари защитили докторантури под ръководството на проф. д-р И. Коцев, д.м.н. – доц. д-р Мария Атанасова, д.м., д-р Ирина Иванова, д.м. (защитила докторска теза успешно през 2004 г.) и д-р Милко Мирчев, д.м. Освен тях работят и трима докторанти – д-р Деница Дукова, д-р Соня Банова и д-р Августина Георгиева.
Д-р Миглена Стамболийска-Николова, д-р Антония Атанасова и д-р Диана Ганчева-Томова са разкрили процедури за защита на докторска дисертация, която предстои в скоро време.
Всички сътрудници на клиниката членуват в Българското научно дружество по гастроентерология със секции по ендоскопия и ехография, като проф. д-р И. Коцев, д.м.н. участва и в неговото ръководство. Лекарите от клиниката членуват в различни международни организации като: IASG (Международна асоциация на хирурзи и гастроентеролози), EASL (Европейска асоциация за изследване на черния дроб), ECCO (Европейската Крон-колит организация),  OESSO (Организация за проучвания на болести на хранопровода), ESGE (Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия), AGA (Американска гастроентерологична асоциация) и др.
Друга информация: В Клиниката по гастроентерология работи научен екип под ръководството на проф. Д-р И. Коцев, в състав: доц. Д-р М. Атанасова, дм,доц.  д-р М. Мирчев, дм, д-р И. Иванова, дм, д-р П. Бойкова, д-р Ю. Газиев и д-р С. Банова по проект: „Превенция на неоплазмите на дебело черво чрез ранна диагностика на преканцерозните лезии и карциномите в стадий на интраепителна неоплазия“
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Необходими клинични изследвания при постъпване на пациентите в Клиниката по гастроентерология са -
  • при планов прием на пациенти, необходимите предварителни изследвания се назначават от консултиращия лекар в Приемно-консултативния кабинет на клиниката по преценка, според състоянието на пациента и клиничната пътека;
  • задължителни изследвания са по КП № 28 – кр.група;
  • задължителни изследвания са по КП № 29 – копрологично изследване;
  • задължителни изследвания са по КП № 30 и налична диария – копрологично изследване;
  • задължителни изследвания са по КП № 32 – кр.група и рьо графия на бял дроб и сърце;
  • задължителни изследвания са по КП № 34 – кр.група;
  • задължителни изследвания са по КП № 35 – HВsAg, HВeAg, анти HВe, анти НВс total, анти HDV, анти НСV
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация по съответната клинична пътека.
Разположение на клиника/отделение: УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна, ет. 11
За контакти: ст. мед. сестра – Йолина Пенева, сл.тел. 052/978 249
манипулационна – тел. 052/978-240
консултативен кабинет – тел. 052/978 231