Акценти

Експертизата на трайно намалената работоспособност се извършва от ТЕЛК.  В ТЕЛК, разкрит към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, се освидетелстват и преосвидетелстват деца и лица над 18 години с професионални заболявания от Североизточен регион.

Дейността на ТЕЛК се извършва според изискванията на Добрата медицинска практика, нормативните актове, уреждащи работата на органите на медицинската експертиза, заповеди, наредби и инструкции. Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар.