Диагностично-консултативен център „Света Марина“ е открит през 2002 г. ДКЦ „Света Марина” ЕООД предлага диагностика, лечение и профилактика на многобройни заболявания в условията на извънболничната медицинска помощ и разполага с Клинична лаборатория, Паразитологична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Лаборатория по клинична патология, Рентген, Физиотерапия, Манипулационна, превързочна и Амбулаторна операционна. Лечебното заведение има сключен договор с РЗОК - Варна и с над десет доброволни здравно осигурителни фондове (ЗОФ). Предлага извършване на предварителни и профилактични медицински прегледи на работниците и служителите, съгласно Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Съвременната медицинска апаратура и квалификацията на лекарите-специалисти позволява да се извършват високоспециализирани медицински дейности като доплерова сонография, ехография, ехокардиография, холтер мониториране на артериално налягане и сърдечна дейност, сърдечно - съдов тест с натоварване, електроенцефалография /ЕЕГ/, електромиография /ЕМГ/, 32-срезов компютърен томограф /КТ/, ядрено - магнитен резонанс /ЯМР/, ендоскопски изследвания, аудиометрия, тимпанометрия, отоневрологично изследване и други.

Повече информация за специалистите и предлаганите услуги може да намерите на официалния сайт на ДКЦ "Света Марина" ЕООД - гр. Варна: www.dkc-svetamarina.com