Акценти

Мултипрофилно спешно отделение, Дейност Възрастни е самостоятелно звено към УМБАЛ ,,Света Марина“ ЕАД – Варна. Оказва своевременна и адекватна диагностика на спешните случаи, лечение на острите и хронични социално значими заболявания, развитие на функционалната диагностика, осигуряващо качествена и бърза диагноза, безотказно обслужване на населението от Варненска област, прилежащите курортни зони и стратегическите промишлени зони, предлагане на квалифицирана интензивна и реанимационна помощ на лечебните звена в цяла Североизточна България, включване в мултидисциплинарни програми за изследователска дейност по проблемите на спешната медицина.

Осигурен е удобен достъп през самостоятелен вход за линейки на Спешна помощ, както и за всички пациенти със собствен транспорт, трудно подвижни болни. Лекарите от Мултипрофилно спешно отделение, Дейност Възрастни осъществяват дейности по оказване на спещна медицинска помощ на обърналите се към тях спешни пациенти съгласно утвърдените диагностично-терапевтични протоколи, алгоритми и правила за добра медицинска практика.

Създадени са подходящи  условия за изпълнение на допълнителни функции – административни, обучение и квалификация.

Основните дейности на Мултипрофилно спешно отделение са прием, медицински триаж, стабилизация, диагностика, лечение и консултация на спешни пациенти. При необходимост се извършват консулти със специалисти от други клиники на универсистетската болница за диагностика и лечение на спешно болния пациент. При състояние, налагащо продължително лечение на пациентите се осигурява спешна хоспитализация в специализираните клиники или отделения на лечебното заведение.