Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по обща и клинична патология

Структурата на клиниката включва: Дейност клинична патология и Дейност Молекулярна патология.

Основни акценти в дейността:
• Точна и своевременна биопсична диагностика – осигурява морфологична диагноза, която е предпоставка за оптимално ефективно лечение, обективна прогноза, профилактика на усложненията и съответно – за подобряване качеството на живот на пациентите.
• Аутопсионната дейност е обективен критерий за качеството на диагностичния процес в болничните стационарни звена.
• Участия, съвместно с колеги от различни специалности в клинични проучвания и  разработване и прилагане на нови методи за диагностиката и лечение.
• Използване на различни форми за повишаване квалификацията и подобряване на диагностичния процес.
• Участия на членове от лекарския състав в ЛКК и Онкологичен комитет и неговите подразделения.

Клиника по обща и клинична патология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

етаж 2, западния ъгъл на основния корпус на УМБАЛ „Света Марина“ Варна

Контакти

+359(0)52/978-604 - доц. П. Генев
+359(0)52/978-232 - канцелария
+359(0)52/978-382 - проф. М. Цанева
+359(0)52/978-233 – д-р И. Кобакова, д-р Н. Стефанова, д-р С. Спасова, д-р Х. Попов
без телефон, в сграда ДКЦ - д-р И. Красналиев, д-р Н. Згурова,  д-р П. Василев
+359(0)52/978-389 - д-р К. Калчев, д-р Д. Малинова
+359(0)52/978-272 - д-р Д. Дженков, д-р М. Китанова

без телефон в стая 214А на основния корпус на УМБАЛ „Света Марина“ Варна 

+359(0)52/978-291 – д-р Л. Петкова, д-р Н. Янулова

+359(0)52/978-689 - ст. лаб. М. Читърлиева
+359(0)52/978-292 - лаборатория
+359(0)52/978-582 - аутопсионен блок

e-mail: [email protected]

Имунохистохимични изследвания с голям брой първични антитела и визуализиращи системи за диференциална диагноза и типизиране на всички видове тумори и лимфопролиферативни процеси, биопсично изследване на трепанобиопсии
Имунофлуоресцентно изследване на бъбречни и кожни биопсии.
Оценка на хормонален и HER 2 статус при карцином на млечната жлеза
CISH и SISH методи за рак на гърда, стомашно-чревен тракт и др. 
Молекулярна патология - Генна амплификация при онкологични заболявания 
Оценка на пункционни биопсии при бъбречна трансплантация
Оценка на трепанобиопсии 
Имунофлоуресцентно изследване при автоимунни заболявания
Съхраняване и предоставяне при поискване на дигитален образ от предметните стъкла.
Диагностична дейност:
• Всички рутинни модерни методи за обработване и изследване на оперативни, ендоскопски и други биопсични материали – хистологични и цитологични, за морфологична диагностика на всички видове неопластични, възпалителни, дегенеративни, автоимунни и др. заболявания на всички органи и системи.
• Хистологични биопсии:
- оперативни материали от абсолютно всички достъпни за изследване органи
- трепанобиопсии - за морфологично изследване на костен мозък;
- биопсично изследване на ендоскопски материали от стомах, тънко и дебело черво, дихателни пътища и др.
- изследване на пункционни и corе needle биопсии от всички достъпни органи
• Цитологични биопсии:
- цитологично изследване на течности - плеврална, перитонеална, перикардиална, ликвор, БАЛ и др.
- цитологично изследване на отпечатъци от биопсични материали
- изследване на четкови биопсии и материали, взети чрез ТАБ и ТТАБ
- цитологично изследване на гинекологични цитонамазки
• Извършване на патологоанатомични аутопсии и балсамации.

Лабораториите на Kлиниката разполагат с необходимата апаратура за обработване на биопсични и цитологични материали:
• криостати,
• микротоми,
• ултрамикротом,
• парафинови тъканни процесори,
• автоматични имунохистохимични оцветители - Autosteiner 360, BOND
• автоматичен имунохистохимичен оцветител Benchmark на Ventana с възможност за извършване на сребърна in situ хибридизация (SISH),
• Aperio – апарат за дигитализация на светлинномикроскопски препарати
• апарат Hybridizer DAKO A/S за извършване на хромогенна in situ хибридизация (CISH),
• апарат за real-time PCR Cobas 4800 v 2.0,
• индивидуални изследователски микроскопи,
• флуоресцентен микроскоп,
• микроскопи с дигитални камери,
• апарати за мултимедийна прожекция за провеждане на курсове и семинари,
• компютри за диагностична и изследователска работа, и др.

проф. д-р МАРИЯ АНГЕЛОВА ЦАНЕВА 
д-р НАДЕЖДА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
д-р НЕВЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЯНУЛОВА
д-р СНЕЖАНА СТОЯНОВА СПАСОВА-НЯГОЛОВА
д-р КАЛИН ПЕТРОВ КАЛЧЕВ
д-р ДОРОТЕЯ ВАСИЛЕВА МАЛИНОВА
д-р МАРТИНА ГЕОРГИЕВА КИТАНОВА
д-р ИНА ГЕОРГИЕВА КОБАКОВА
д-р ВИКТОРИЯ ДЕТЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА
д-р ЛЮБЕН ЛЮДМИЛОВ СТОЕВ
д-р ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 
Виж профилПроф. д-р Мария Ангелова Цанева, дм

Обучение на студенти и специализанти по:     
• обучение на студенти по медицина, дентална медицина, фармация, специалисти по здравни грижи – медицински сестри и акушерки, лаборанти
• обучение на специализанти и докторанти
• участие в научни проекти с други катедри на МУ-Варна
• методично-консултативна помощ по патология за лекарите от Североизточна България

Друга информация:     
Клиниката разполага с осъвременена система за архивиране на материалите на пациентите (парафинови блокчета, предметни стъкла, хистологични и цитологични, пълната документация по всеки отделен случай) за дълъг срок от време и възможност за предоставяне при поискване от пациентите и/или лекуващите лекари. - Аутопсионния блок на Клиниката разполага с камера за съхранение при дълбоко замразяване на телата на починалите, която може да се използва и от клиенти извън клиниките и отделенията на УМБАЛ.

+359(0)52/978-604 - доц. П. Генев
+359(0)52/978-232 - канцелария
+359(0)52/978-382 - проф. М. Цанева
+359(0)52/978-233 – д-р И. Кобакова, д-р Н. Стефанова, д-р С. Спасова, д-р Х. Попов
без телефон, в сграда ДКЦ - д-р И. Красналиев, д-р Н. Згурова,  д-р П. Василев
+359(0)52/978-389 - д-р К. Калчев, д-р Д. Малинова
+359(0)52/978-272 - д-р Д. Дженков, д-р П. Колова д-р М. Китанова

без телефон в стая 214А на основния корпус на УМБАЛ „Света Марина“ Варна - д-р Л. Стоев, д-р П. Павлов, д-р Д. Чивчибаши

052/978-291 – д-р Л. Петкова, д-р Н. Янулова

052/978-689 - ст. лаб. М. Читърлиева
052/978-292 - лаборатория
052/978-582 - аутопсионен блок

e-mail: [email protected]