Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по клинична хематология

В клиниката по хематология се осъществяват редица високоспециализирани изследвания и терапевтични процедури: генетични промени при кръвни заболявания, молекуларно-биологични идентификатори на туморния клон, флоуцитоментия на периферна кръв и костен мозък, имунохистохимия (всички високоспециализирани диагностични процедури се осъществяват в тясна връзка с центровете по патологична анатомия, имунологична лаборатория и медицинска генетика). Провежда се лечение, освен със стандартни химиотерапевтични протоколи, още с моноклонални антитела, таргетни молекули (биотерапия), растежни фактори и други цитокини с антитуморен ефект, инхибитори на важни вътреклетъчни пътища, трансплантация на стволови клетки.
Извършват алогенни трансплантации на хемопоетични стволови клетки от родствени и неродствени донори.

Пациентите за нас

...“Искам с тези няколко реда България да знае, че има добри лекари, които са неуморни и отдали живота си в името на професията, да помагат до последната минута на хората. Това са хора с висок професионализъм... Целувам златните им ръца и се кланя до земята. За такива хора трябва да се говори всеки ден“ - сестрата на Кирил Генов Киров, пациент на клиниката по хематология (адресирано до Изп. Директор на МБАЛ „Св. Марина“ вх.№415/19.03.2013)

Клиника по клинична хематология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Разположена е в Онкологичния и лъчетерапевтичен център към УМБАЛ „Св. Марина“.

Контакти

Ръководител клиника 052 / 978 866
Регистратура  052 978 860; Старша сестра 052 978 859,
Манипулационна дневен стационар 052 978 854
Манипулационна клиника 052 978 869
Секретар 052 / 978 863
Еmail на клиниката: [email protected]
 

Диагностична дейност:

 • морфологично изследване на периферна кръв
 • морфологично изследване на костен мозък
 • морфологично изследване на лимфен възел
 • морфологично изследване на мекотъканни лезии
 • цитогенетично изследване на костен мозък и периферна кръв
 • флоуцитометрична имунофенотипизация на периферна кръв
 • флоуцитометрична имунофенотипизация на костен мозък
 • флоуцитометрична имунофенотипизация на лимфен възел
 • молекуларно-биологично изследване (PCR) при хронична миелогенна левкемия, остри левкемии и миелопролиферативни неоплазии
 • тънкоиглена аспирационна биопсия на лимфен възел
 • тънкоиглена аспирационна биопсия на мекотъканна лезия
 • аспирационна биопсия на костен мозък
 • трепанобиопсия на костен мозък
 • имунохистохимия на материал от лимфен възел, костен мозък и слезка
 • електрофореза на хемоглобини (СБЛОХЗ – София)
 • имуноелектрофореза, имунохимия на серум, търсене на имуноглобулинови нарушения,  вкл. парапротеин (СБЛОХЗ – София)
 • изследване на еритроцити при пациенти, суспектни за глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност
 • спонтанно колониобразуване (в специализираната лаборатория на клиниката)
 • изследване на коагулацията, вкл. нива на инхибитори при хемофилици
 • позитронно-емисионна томография (РЕТ сканиране)

Терапевтична дейност:              

 • остра миелобластна левкемия (всички седем варианти)
 • остра лимфобластна левкемия (всички пет варианта
 • )хронична миелогенна левкемия (всички три стадия)
 • хронична лимфоцитна левкемия (вкл. пролимфоцитна)
 • косматоклетъчна левкемия
 • миеломна болест и др. плазмоклетъчни дискразии
 • малигнени нехочкинови лимфоми ( всички видове индолентни и агресивни)
 • болест на Хочкин
 • миелодиспластични синдроми (всички варианти)
 • миелопролиферативни заболявания (всички видове)
 • вродени и придобити хемолитични анемии
 • вродени и придобити хеморагични диатези (тромбоцитопении, хемофилии, вторичен ДИК синдром, вазопатии, редки видове хеморагични диатези)
 • тежки  недоимъчни анемии (вит.В12 дефицитни, фолиевонедоимъчни)
 • тежки вторични хипохромни анемии
 • апластична анемия

Диспансерна дейност:

 • Диспансеризация на пациенти със злокачествени кръвни заболявания, вродени хемолитични анемии и хемофилия
 • Уникални услуги: Лечение с моноклонални антитела
 • Таргетна терапия с биотехнологични молекули
 • Международни клинични изпитвания на нови медикаменти с подобрен ефект
 • Трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Лаборатория за клетъчни култури

доц. д-р ИЛИНА ДИМИТРОВА МИЧЕВА
д-р РОСЕН ИВАНОВ РАЧЕВ
д-р ХИНКО ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ
д-р ШЕНИЗ МУСТАФА ЮЗЕИР - САЛИЕВА
д-р СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ГЕРЧЕВА
д-р РАДИ ЕВГЕНИЕВ ЛУКАНОВ
д-р СВИЛЕНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
д-р СТИЛИЯНА ДИМИТРОВА МИШКАРОВА-ПЕТРОВА

ТРАНСПЛАНТАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ:

д-р  ЯВОР АНЖЕЛОВ ПЕТРОВ

д-р СТЕЛА КОСТОВА ДИМИТРОВА

д-р ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ГЕРОВ

Виж профилдоц. д-р Илина Мичева, д.м.

Работа по клинични пътеки:
КП 251 - „Левкемии”
КП 252 - „Лимфоми”
КП 253 - „Анемии. Хеморагични диатези”

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Кръвна картина, билирубин, трансаминази, креатинин

Други документи при прием на пациенти: Епикризи от предшестващи хоспитализации, други изследвания, осъществени през последната година

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Вътрешни болести и клинична хематология
История на клиниката: Развитието на специализираната хематологична практика в гр. Варна започва през 1967 г. със създаването на хематологичен сектор в рамките на вътрешно отделение към ОРБ - Варна. Първият  ръководител и фактически основоположник на хематологията в нашия град е ст. н. с. II ст. д-р Евгения Йорданова. През същата година секторът влиза в структурата на Катедрата по терапия на вътрешните болести с ръководител доц. д-р Ема Бозаджиева. Назначени са д-р Кирил Перфанов, дотогава работещ в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести, а през 1969 г. и д-р Румяна Мишкова (1941-1997). През 1970 г. хематологичният сектор се пребазира в Градска болница и заедно със Сектора по ендокринология сформира Клиниката по ендокринология и хематология с ръководител доц. д-р Е. Йорданова. Клиниката остава в рамките на Катедрата по терапия на вътрешните болести до 1972 г., когато Секторът по хематология се премества в ОРКБ и заедно с пулмологичния сектор се обединяват в Клиника по пулмология и хематология към Катедрата по вътрешните болести и терапия. Постъпват новите асистенти: д-р Гергана Николова, д-р Кръстинка Кудева и д-р Асен Захариев. Клиниката разполага с добре оборудван хематологичен кабинет, ръководен от д-р Кирил Захариев. През 1975 г. е създадена цитологична лаборатория с ръководител д-р Асен Захариев. За кратък период от време научната дейност на клиниката е изключително интензивна: доц. Евгения Йорданова защитава докторска дисертация (1976), а кандидатски дисертации изработват д-р Румяна Мишкова (1981), д-р Асен Захариев (1982) и д-р Гергана Николова (1984).
През 1986 г. Клиниката по пулмология и хематология сe пребазира във Варненската университетска болница. Клиниката по хематология с ръководител доц. д-р Р. Мишкова става самостоятелно звено в рамките на Катедрата по вътрешни болести. През 1990 г. доц. д-р Р. Мишкова защитава докторска дисертация. През 1991 г. хематологична и нефрологична клиника се обединяват в Катедра по нефрология, хематология и хемодиализа с ръководител проф. д-р Димитър Ненов. През 2000 г. УНС по хематология преминава към Катедрата по вътрешни болести. От 2004 г. ръководител на УНС по клинична хематология е доц. д-р Лиана Герчева.
Клиниката по хематология е втората, изградена и обособена специализирана хематологична клиника в България. Тя разполага с научна лаборатория за тъканни култури, създадена със средства от международен проект.

Работа по клинични пътеки:
    КП 251 - „Левкемии”
    КП 252 - „Лимфоми”
    КП 253 - „Анемии. Хеморагични диатези”

 

Телефони: Н-к клиника 052 978 866,
Секретар 052 978 860/ 052 978 863 и старша сестра 052 978 859,
Манипулационна дневен стационар 052 978 854/ 052 978 856/ 052 978 858/
Манипулационна клиника 052 978 869,
Лекарски кабинети 052 978 857/ 052 978 862/ 052 978 864/ 052 978 855
Приемен кабинет 052 978 865/ 052 978 860,
Диспансерен кабинет 052 978 856

Еmail на клиниката:
[email protected]


Ръководител клиника 052 / 978 866
Регистратура  052 978 860
Старша сестра 052 978 859
Манипулационна дневен стационар 052 978 854
Манипулационна клиника 052 978 869
Секретар 052 / 978 863