Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по нефрология

Актуални съвременни методи за диагностика на бъбречните заболявания. Съвременни терапевтични схеми за имуносупресивно и цитостатично лечение. Съвременни методи за лечение с хемодиализа, перитонеална диализа и афереза.

• Стационарна и амбулаторна диагностика на всички видове бъбречни заболявания – гломерулонефрити, пиелонефрити, диабетна нефропатия, хипертензивна нефропатия, съдови заболявания на бъбреците, кистозни бъбречни заболявания, имунни и автоимунни заболявания с бъбречно засягане, бъбречна хипертония;

• Хемодиализно лечение;

• Хемодиафилтрация;

• Ултрадифузия;

• Лечение с перитонеална диализа и нейните модификации;

• Аферезно лечение при бъбречни и други заболявания;

• Имуноадсорбция;

• Хемоперфузия;

• Имуносупресивно и цитостатично лечение при гломерулонефрити и васкулити с бъбречно засягане;

• Синхронизирана имуносупресивна и цитотостатична терапия с екстракорпорална имуномодулация;

• Лечение на неповлияваща се от медикаментозно лечение артериална хипертония и сърдечна недостатъчност;

• Лечение на неповлияващ се анемичен синдром;

• Лечение на костната болест при бъбречни заболявания;

• Диагностика на хиперпаратиреоидизъм;

• Доплерово изследване на бъбречния кръвоток;

• Подготовка за бъбречна трансплантация (БТ) от жив донор;

• Следоперативно лечение и проследяване на пациенти с БТ;

• Диспансерно наблюдение на пациенти след БТ;

• Регистрация на потенциални реципиенти за бъбречна трансплантация в ИАТ;

• Поставяне на временни и постоянни катетри за хемодиализа;

• Поставяне на катетри за перитонеална диализа;

• Провеждане на бъбречни биопсии под ехографски контрол;

• Психо-социална помощ на пациенти с бъбречна недостатъчност;

• Обучение на пациенти с хронични бъбречни заболявания и пациенти на перитонеална диализа;

• Клинични проучвания в областта на нефрологията и на методите за екстракорпорално очистване.

Подготовка на болни на хемодиализа за провеждане на бъбречна трансплантация. Психологическа подготовка преди започване на хрониодиализно лечение с пациенти и придружители, разяснителни беседи за режим и диета и лечението на хипертония, анемия и костни промени. В структурата, находяща се на ет. 1 от Психиатрични клиники са функционално обособени 3 сектора - лечебно-диагностичен с 6 зали с диализни постове:

1-ва зала с 3 диализни поста за HbsAg – положителни пациенти;

2-ра зала с 4 диализни поста  за HCV -  положителни пациенти;

3-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти;

4-та зала с 11 диализни поста – за серонегативни пациенти;

5-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти;

6-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти и манипулационна, административен и технически  складов сектор. Пет от залите са с терминал към центъра за образна диагностика за on-line получаване на всички образни изследвания и архивни резултати и терминал към клиничната лаборатория за on-line получаване на лабораторни резултати.

37290134_2126203020774046_2006596797861986304_n.jpg 16.11.2018г.

Разположение

Клиниката е разположена на четвъртия етаж в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ и на първия етаж в сградата на Психиатрични клиники 

Контакти

Началник клиника и секретариат - Тел./Факс +359-52-978311
Старша медицинска сестра и Координатор Бъбречна трансплантация - +359-52-978287
Манипулационна сестри  -  +359-52-978263
Зала за диализа - +359-52-978261
Координатор диализно лечение - +359-52-978383

Уникални услуги, осъществявани в Клиниката по нефрология и диализа са плазмафереза, хемоперфузия и катетеризация.

Диагностична дейност:

Екстракорпорално лечение. В клиниката се прилагат всички диагностични методи в нефрологията, а в сътрудничество с другите структури на УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД, всички инвазивни, неинвазивни образни изследвания, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания.

Терапевтична дейност:
Съвременно и отговарящо на европейските стандарти хрониодиализно лечение. Водене на диализни процедури, ехографски прегледи, грижи за съдов достъп.

Диспансерна дейност: 
Пациенти в преддиализен стадий.

Лекарският екип е включен в множество международни научно-изследователски проекти и в колаборация с международни научни институти по нефрология, като постоянно се сключват нови договори за проучване и се кандидатства за нови международни научни проекти.
Пункционни бъбречни биопсии с техника Био Пинсе, Core и с Tru Cut – автоматизирана техника; Микроскопско изследване на дисморфни еритроцити; Доплер-ехографско изследване на бъбречни артерии. Доплер-ехографско изследване на периферни кръвоносни съдове. Ехографско изследване на паращитовидни жлези. Синхронизирани терапии при резистентна на лечение артериална хипертония. Синхронизирана терапия при пулморенални синдроми и при бързопрогресиращи гломерулонефрити.


Дейност косервативна нефрология с 16 легла; Дейност интензивна нефрология с 4 легла; Дейност спешна диализа с 6 поста за хемодиализа; Дейност перитонеална диализа с 2 легла; Дейност  афереза с 2 поста с осигурен постоянен визуален контрол по време на терапевтичните процедури; Дейност бъбречна трансплантация със зала за подготовка и наблюдение на болни – бъбречна трансплантация с 2 легла и дипансер; Зала за функционални изследвания и интервенционални методи в нефрологията. Семинарна зала за обучение на медицински персонал и на пациенти с аудиовизуална техника и терминал към центъра за образна диагностика за on line получаване на всички образни изследвания и архивни резултати. Работна зала терминал към центъра за образна диагностика за on line получаване на всички образни изследвания и архивни резултати и терминал към клиничната лаборатория за on line получаване на лабораторните резултати.

Всички болнични стаи и помещения в клиниката са климатизирани с осигуряване на постоянен температурен контрол. Всички болнични стаи имат собствен санитарен възел и баня, телевизия и щори на прозорците.

През последните години в клиниката са проведени четири пъти ремонтни работи,  реновиране и адаптиране на помещенията, инфраструктурата, специализираните системи и пространствата към нововъведените дейности.

В клиниката се прилагат всички диагностични методи в нефрологията, а в сътрудничество с другите структури на УМБАЛ „Св. Марина“, всички инвазивни, неинвазивни образни изследвания, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания.

В клиниката се провеждат почти всички съвременни терапевтични методи в нефрологията. Прилагат се всички съвременни имуносупресивни и цитостатични схеми на лечение. Провежда се съвременно лечение на възпаленията в областта на отделителната система. В областта на извънбъбречните методи на очистване на кръвта се провежда хемодиализно лечение, хемодиафилтрация, хемоперфузия. Лечение с перитонеална диализа. Стационарно и амбулаторно лечение на болни след бъбречна трансплантация. Аферезно лечение при автоимунни и метаболитни заболявания.

Диспансерно наблюдение на болни с автоимунни заболявания на бъбреците, със сателитни гломерулопатии, хронични възпалителни заболявания на отделителната система, болни с различни стадии на хронична бъбречна недостатъчност, с диабетна нефропатия. Лекарският екип е включен в множество международни научно-изследователски проекти и в колаборация с международни научни институти по нефрология, като постоянно се сключват нови договори за проучване и се кандидатства за нови международни научни проекти.

На ет. 4 в основната сграда на лечебното заведение: Ехограф от висок технологичен клас с пауер доплер и цветно кодиран доплер, Фазово-контрастен микроскоп, Стереомикроскоп за контрол на нативни тъканни цилиндри получени с бъбречна биопсия,  6 апарата за хемодиализа с пълен набор от най-високотехнологични съвременни възможности , апарат за афереза, ЕКГ-апарат с възможности за мониториране, Ехограф за доплерово изследване на бъбречни съдове и за провеждане на контролирана бъбречна биопсия, Апарати за автоматично провеждане на перитонеална диализа, Пистолет за автоматизирана биопсия под ултразвуков контрол, Еднократни игли за бъбречна биопсия-Био Пинсе, Tru Cut и Core.

На ет. 1 от Психиатрични клиники: 33 диализни поста с апарати ''Frezenius'', медицински апарат за изкуствена вентилация тип ''Амбу'', перфузори (с медицински въглен) за хемоперфузия.
Апаратурата има технически възможности за профилиране на ултрафилтрацията и електролитния състав на диализния разтвор, както и антибактериален филтър на диализния път. Профилът на ултрафилтрация се задава и контролира от дежурния лекар.

проф. д-р СВЕТЛА ВАСИЛЕВА СТАЙКОВА
д-р КИРИЛ ЖИВКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
д-р МИРОСЛАВА СТАНЧЕВА БЕНКОВА
д-р РУМИНА ПЛАМЕНОВА КОЛЕВА
д-р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
д-р ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
д-р ЯНА СВЕТОСЛАВОВА ДИМИЕВА - ДИНЕВА
д-р НЕЛИ ХАРИЗАНОВА ХАРИЗАНОВА
д-р ЕЛИЯ ЮКСЕЛ САЛИ
д-р ДАРИНА ДАМЯНОВА ТРУФЕВА
д-р БОРЯНА КОСТОВА ИВАНОВА
д-р ТАТЯНА ИВАНОВА КОЛЕВА

д-р ЯВОР МИТКОВ НЕДЕВ

ДЕЙНОСТ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ:

д-р ДИАНА ДИМЧЕВА НЕНОВА
д-р СНЕЖАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
д-р АНЕТА СТЕФАНОВА МИНЧЕВА - СТОЯНОВА
 
 
Виж профилПроф. д-р Светла Стайкова, д.м.н.

Необходими клинични изследвания при постъпване на пациенти:
- кръвна картина;
- урея;
- креатинин;
- йонограма;
- общ белтък и албумин;
- урина за количество белтък и урокултура (посявка на урина за микробиологично изследване);
- ЕКГ.


Други документи при прием на пациенти:
Епикриза от пролежаване

Изследвания за носителство на HBV, HCV, HIV

Благодарствено писмо 1стр

2стр

 

 

Обучение на студенти и/или специализанти по:
В клиниката се обучават студенти по медицина V курс, медицински сестри и стажант-лекари (VІ курс). На нейната територия провеждат своя стаж студенти медици от ІІІ и ІV курс, Клиниката е база за специализиране на лекари по Вътрешни болести и Нефрология. Обучават се англоезични студенти V курс. Провеждат се всички курсове по Нефрология за придобиване на специалност по Нефрология в рамките на СДО. Обучават се докторанти по нефрология.


История на клиниката:
Клиниката по нефрология е създадена през 1973 г.
1974 г. - начало на хрониохемодиализното лечение при болни с терминална бъбречна недостатъчност (ХБН);
1978-1979 г. - въведено лечение с плазмафереза на имунонефропатии и други заболявания.
1982-1983 г. - въведен метод за лимфосорбция при остри отравяния с гъби. От същото време се извършва рутинно карбохемоперфузия при различни интоксикации, чернодробна недостатъчност и др.
1993-1994 г. - въведени методите за имуноадсорбция и липидна афереза;
2000 г. - въведен е методът на перитонеална диализа за лечение на болни с ХБЗ V ст.;
2004 г. - въведена пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол със стереомокроскопско наблюдение на получения биопсичен материал;
2005 г. - въведен светлинно микроскопски и фазовоконтрастно изследване на уринен седимент;
2006 г. - въведена хемодиализа с високоефективни мембрани;
2006 г. - въведена хемодиафилтрация;
2009 г. - поставено начало на бъбречна трансплантация от живи донори;
2010 г. - въведени нови системи за атравматична бъбречна биопсия;
2011 г. - въведени цветно кодирани доплерови методи и критерии за оценка кръвоснабдяването на бъбречен трансплантат;
2013 г. - въведена пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол със стереомокроскопско наблюдение на получения биопсичен материал на жив донор преди експлантация при медицински показания.


Друга информация:
Клиниката работи в тясно сътрудничество с:
1. Клиниката по нефрология в Университетската Инзелщпитал Берн, Щвейцария;
2. Департамента по клинична медицина в Хаукеландската университетска болница, Берген, Норвегия;
3. Клиниката по нефрология в Университетската болница Аахен, Германия. В клиниката се провеждат студии по лечение на бъбречната анемия с рекомбинантни препарати, лечение на уремичен сърбеж, уремична полиневропатия, лечение на протеинурия при болни с автоимунни и имунни заболявания, при болни с диабетна нефропатия, лечение с антагонисти на ендотелина, съвместен мултинационален научен проект по адекватност на хемодиализното лечение, прилагане на иновативни методи за лечение на бъбречната костната болет, на бъбречната анемия и на диабетната нефропатия.


В клиниката се работи по следните клинични пътеки:
Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит;
Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и хронични при системни заболявания – новооткрити;
Лечение на хистологично доказан гломерулонефрит – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания;
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност.

Регистри:
Клиниката съхранява 15-годишни бази данни от регистри за наблюдение на пациенти от:
- програма бъбречна биопсия;
- програма гломерулонефрит;
- програма хронично бъбречно заболяване;
- програма лечение на реналан анемия;
- програма диабетна нефропатия.

 

Началник клиника и секретариат - Тел./Факс +359-52-978311
Старша медицинска сестра и Координатор Бъбречна трансплантация - +359-52-978287
Манипулационна сестри  -  +359-52-978263
Зала за диализа - +359-52-978261
Координатор диализно лечение - +359-52-978383