Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по урология

Клиника по Урология е специализирана за своевременно и прецизно диагностициране  и лечение на урологичните заболявания; една от първите клиники в страната която въведе и усъвършенства мини-инвазивните техники и манипулации; прилагане на съвременни терапевтични програми; подобряване качеството на живот; минимализиране на оперативната травма; даване на приоритет на ендоурологичните и мини-инвазивните оперативни методи пред конвенционалните отворени операции.

124747 urologiya.jpg 30.03.2020г.

Разположение

Клиниката е разположена на 12 етаж, западно крило:

На територията на клиниката са разположени един приемен кабинет и един консултативен кабинет.

Контакти

Началник клиника - проф. д-р Деян Анакиевски, д.м. - 052/978 828
Завеждащ отделение - д-р Вежен Иванов – 052/978 503
Старша медицинска сестра - 052/978 636
Лекарски кабинет – 052/978 503
Манипулационна - 052/978 641
Консултативен кабинет - 052/978 621
Технически сътрудник - 052/978 651
Тел/факс: 052/302 884

Уникални услуги:    

 

Пълна гама Лапароскопски операции, при онкоурологични и доброкачествени урологични заболявания: лапароскопска радикална простатектомия; лапароскопска цистектомия/с различни видове деривации на урината включително реконструктивно възстановяване на ортотопичен илеачен пикочен резервоар; лапароскопска аденомектомия; лапароскопска нефректомия; лапароскопска частична резекция на бъбрек; лапароскопска криоаблация на малки бъбречни маси; лапароскопска пиелопластика; лапароскопска ретроперитонеална лимфна дисекция; лапароскопска орхидопексия; артерио- и лимф-съхраняваща лапароскопска варикоцелектомия и много други;

Всички видове ендоурологични процедури при заболявания на долните и горните пикочни пътища; Лазерно разбиване на конкременти, ултразвукова, пневматична и механична литотрипсия на конкременти; ПНЛ;

Отворени операции с голяма и много голяма степен на сложност: бъбречна трансплантация; нерв-съхраняваща радикална простатектомия /отворена ретропубична/, включително и при локално авансирали тумори на простатната жлеза; разширена тазова и ретроперитонеална лимфна дисекция при онкоурологични заболявания; тотална цистектомия при мъже и жени с реконструктивно възстановяване на ортотопичен илеачен пикочен резервоар; реконструктивни операции за заместване на увредени уретери с изолиран тънкочревен сегмент по собствена, оригинална оперативна техника и много други;

Андрологични операции, в т.ч. и имплантиране на тестикуларни и пенис протези; мини-инвазивна урология и др.

 В момента 90 % от оперативните интервенции в клиниката са извършени по мини-инвазивни методи/лапароскопски и ендоскопски/.

 

Диагностична дейност:     


В клиниката се извършват всички диагностични тестове, инвазивни и неинвазивни образни изследвания - абдоминална и трансректална ехография, антеградна и ретроградна пиелография, лимфосцинтиграфия, уретроцистоскопия, уретерореноскопия и нефроскопия, лапароскопия, тънкоиглена и пункционна биопсия от простатната жлеза, щипкова биопсия от пикочен мехур и пр. Всички ендоурологични процедури се извършват на екран под рентгенов контрол, възможен е пълен запис и архивиране на данните.

 

Терапевтична дейност:     


Въведени са високотехнологични лапароскопски терапевтични методи за лечение на всички злокачествени тумори, базиращи се на съвременни Европейски протоколи. В клиниката има огромен опит с оперативното лечение на рака на простатната жлеза, туморите на пикочния мехур, туморите на бъбрека. Развива се детската урология, андрологията и урогинекологията. Изключително значение се придава на ендоурологичните методи на лечение, в това число на лапароскопските операции. Ежедневно от лекарите в клиниката се осъществяват специализирани консулти на лежащо болни във всички останали клиники на територията на болницата. Началникът на клиниката консултира онкоболни, насочени от други звена. Всички пациенти преминават през Онкологичен комитет и с протокол се определя стратегията на тяхното лечение.

 

Диспансерна дейност:     


Води се от Онкологичен диспансер. Клиниката има разработен собствен софтуер за проследяване и контрол на онкологично болни с рак на простатната жлеза.

Клиниката ползва всички възможности на образната диагностика и операционния блок, с които разполага болницата. Клиниката разполага със собствен ехограф, позициониран в консултативния кабинет.
- Операционен инструментариум, позволяващ извършването на пълен обем от отворени и ендоскопски /в т.ч. и лапароскопски/ урологични интервенции;

 • Анестезиологичен апарат;
 • Операционни маси (2 бр);
 • Два Тролея с ендоурологична апаратура: единият последен модел с виоско технологична апаратура на фирма Olympus, и друг по стар модел на фирма STORZ, и двата включват:
  • Два компютъра с възможности за съхранение на медицинската информация
  • Два генератора
  • Два светлини източника
  • Аспиратор
  • Механичен литотриптор
  • Пневматичен литотриптор
  • Ултразвуков литотриптор
  • HD-Камера за лапароскопски и HD- камера за ендоскопски операции
  • HD- Монитор
  • Камера за лапароскопски и ендоскопски операции
  • Монитор
 • Ендоурологичен инструментариум (цистоскопи /в т.ч. и пълен детски набор/, резектоскопи, ригиден уретероскоп, ригиден нефроскоп, оптики, акцесоари);
 • Ендоскопски инструментариум на фирмите Olympus  и STORZ за лапароскопски урологични операции;
 • Ултразвуков нож и апаратура за биполарна коагулация;
 • Ехограф с 2 трансдюсера, ползван едновременно за амбулаторно-поликлинична дейност и за инвазивна ехография /перкутанни нефростоми, тру-кут биопсии, пункции на бъбречни кисти и абсцеси и др./;
 • Рентгенова урологична маса с С-рамо.
 • Holmium лазер /COOK/ за литотрипсия на пикочни конкременти;
 • Thulium laser 200 W- За енуклеация и вапоризация на простата
 • Ендоскопска апаратура за биполарна резекция;

Флексибилен уретерореноскоп;

                                                                                                                                               

проф. д-р ДЕЯН АНАКИЕВСКИ
д-р ВЕЖЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
д-р АЛЕКСАНДЪР МАКСИМОВ САНДУЛОВ
д-р ИННА ГОЧЕВА ИВАНОВА
д-р РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
д-р ПАВЕЛ ИВЕЛИНОВ АБУШЕВ
д-р ДОЙЧИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
д-р ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ
д-р ИВО ХАЧИК МАГАРДИЧЯН

 

Квалификацията на лекарите се осъществява с участие в курсове, конгреси и презентации. Те са търсени консултанти в рамките на болницата и извън нея. Лекарският екип работи според общоприетите стандарти на Европейската Асоциация по Урология за диагностика и лечение на специфичните нозологични категории. Колаборацията с останалите университетски болници в страната дава възможност за своевременно внедряване на всички диагностични и терапевтични протоколи, съобразно световните стандарти и изискванията на добрата клинична практика.

Екипът от специалисти в клиниката участва в клинични проучвания и изпитвания на нови лекарствени препарати, както по национални, така и по международни научни проекти и програми.

 

 
 
 

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Кръв – ПКК, урея, креатинин, чернодробни проби, PSA /по назначение/;
Урина – албумин и седимент; урокултура.
ЕКГ и консулт с кардиолог /ОПЛ/;
Образни изследвания – Ехография, Рьография на ПОС /БУМ/, КАТ на корем и малък таз. Заб.: Изследванията на кръв и урина трябва да са с давност до 7 дни, а образните изследвания – до 30 дни!

Други документи при прием на пациенти:     
Направление за хоспитализация по съответната клинична пътека;
Копие на лична карта, ТЕЛК и епикризи от предходни пролежавания.

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
В клиниката се извършва обучение по урология на български и англоезични студенти по медицина от V курс. През клиниката преминават и стажант-лекари, като част от стажа по урология. Студенти от III курс и медицински сестри също ползват клиничния материал за обучение. Провеждат се семинари и обучение по урология на общо практикуващи лекари, специализанти по акушерство и гинекология и др.

История на клиниката:     
Началото на клиниката е положено на 1 юли 2004г., когато към Втора клиника по коремна хирургия се създава Сектор по урология, който много скоро след това се преобразува в Отделение по урология. В него първоначално работят по трудови договори само двама лекари и две медицински сестри. За нуждите на урологичния сектор е закупен специален операционен инструментариум, а графикът на оперативно отделение е променен така, че да обслужва вече и новото лечебно звено. Първите отворени урологични операции започват да се извършват непосредствено след откриване на новата структура - от 2 юли 2004г. Скоро след това, със закупуването на модерна ендоскопска апаратура в МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна започват да се извършват в пълен обем и трансуретрални урологични операции. Болницата сключва договор с НЗОК по всички урологични клинични пътеки. Операциите покриват целия спектър от урологични заболявания – от вродените аномалии до злокачествените новообразувания. Приоритет за звеното се явяват операции като нервсъхраняващите радикална простатектомия и тотална цистопростат/хистер/ектомия, тазовите екзентерации при локално авансирали тумори в малкия таз, разширената ретроперитонеална лимфна дисекция, орган-съхраняващите операции при тумори на бъбрека, мини-инвазивните и лапароскопските операции и др. В отделението се извършват всички видове реконструктивни операции за деривация на урината. Освен от общата урология и онкоурологията, в сектора се прилагат и операции от областта на детската урология, андрологията, ендоурологията, урогинекологията и др.
В отговор на нарастващите нужди и засиления интерес от страна на пациентите от всички региони на страната, административното ръководство на МБАЛ „Св. Марина” извършва основен ремонт на помещенията на XII етаж на болничната сграда с оглед пребазирането на Ендокринологична клиника изцяло в източното крило на блока. Това дава възможност освободените помещения от западното крило да бъдат заети от новата Трета хирургична клиника, която разполага с две отделения – по урология и съдова хирургия. За началник на новата структура е назначен Доц. Александър Хинев. Клиниката е официално открита от Министъра на здравеопазването през м.март 2007г.
От м. януари 2017 г. Клиниката по урология се оформя вече като напълно самостоятелна структура на МБАЛ „Св. Марина.

Към настоящия момент клиниката разполага с 22 болнични легла и 2 операционни зали /една голяма операционна зала и едно помещение за отворени и ендоскопски операции под местна анестезия/. Понастоящем в нея работят 9 лекари: Доц. Д-р Деян Анакиевски /Нач-к клиника/, д-р В. Иванов /Зав. отделение/, д-р Р. Райков, д-р Ал.Сандулов, д-р Р. Маринов, д-р П. Косев, д-р Инна Гочева, д-р В. Николов, д-р П. Абушев, д-р Д. Николов. 6 от тях са със специалност по урология, а останалите са специализанти от които двама са асистенти/д-р И. Гочева, д-р П. Абушев/

Друга информация:     
Специалисти от клиниката имат сключен договор с НЗОК и работят допълнително в следобедните часове в ДКЦ „Св. Марина“. В консултативния кабинет на клиниката се извършват само платени прегледи на свободен прием от различните специалисти по предварително зададен график. Клиниката работи със здравноосигурени пациенти по всички урологични клинични пътеки  - от  № 70 – до  № 89. Предлага се също и свободен избор на лекуващ лекар и операционен екип.

ННачалник клиника - доц. д-р Деян Анакиевски, д.м. - 052/978 828
Завеждащ отделение - д-р Вежен Иванов – 052/978 503
Старша медицинска сестра - 052/978 636
Лекарски кабинет – 052/978 503
Манипулационна - 052/978 641
Консултативен кабинет - 052/978 621
Технически сътрудник - 052/978 651
Тел/факс: 052/302 884