Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по гръдна хирургия

Мисия на клиниката по Гръдна хирургия: предоставяне на качествена и безопасна гръдно-хирургична помощ, съответстваща на нарастналите технологични възможности на УМБАЛ ”Света Марина” и на достиженията на съвременната торакална медицина, изграждане на добре подготвени за научно-практическа дейност специалисти – лекари, студенти, докторанти и медицински сестри, които да се реализират пълноценно в националната и в европейските системи на здравеопазване. Мисията на клиниката се осъществява от висококвалифицирани лекари и с помощта на среден  и помощен персонал. Клиниката е сред водещите в своята област в България и работи по изискванията на добрата медицинска практика. Като част от УМБАЛ „Света Марина”, разполага със съременни средства за диагностика и лечение на европейско ниво. Специализирана е за диагностика и лечение на пациенти със спешни и планови заболявания предимно от Североизточна, но и от цяла България със заболявания на гръден кош, бял дроб, медиастинум, като осигурява денонощна методична, спешна консултативна и лечебна помощ за гръдна патология. Клиниката работи по изискванията на стандартите по гръдна хирургия, съответстващи на структура от ІІІ ниво на компетентност, както и по съответните алгоритми на хирургични клинични пътеки, съобразно националния рамков договор.

Основни клинични направления в работата на клиникатаприложение на миниинвазивна видеоасистирана торакоскопска хирургия при диагностиката и лечението на заболяванията на белия дроб, медиастинума и плеврата;  лечение на гнойните заболявания на белия дроб и плеврата;  фиброендоскопска дезобструкция на трахеята и големите бронхи при малигнени и бенигнени заболявания /съвместно със сектора за ендоскопска диагностика/; миниинвазивно хирургическо лечение на бенигнени и малигнени заболявания на щитовидната и паращитовидните жлези с ултразвуков скалпел; диагностика и хирургическо лечение в пълен обем на заболяванията на млечната жлеза. Внедрени са следните съвременни хирургични техники: метална фиксация на нестабилен гръден капак; видео-асистирана миниторакотомия; 3D торакоскопия; унипортален и многопортов VATS, постоперативна субплеврална аналгезия при пациенти с белодробни оперативни интервенции, аргон-плазмена резекция при заболявания на белия дроб и щитовидната жлеза, ултразвукова резекция на щитовидната жлеза и дисекция на аксилата, реконструктивни операции при карцином на млечната жлеза с използване на ултразвуков скалпел.

Клиника по гръдна хирургия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиника по Гръдна хирургия е разположена на 10 ет. на територията на УМБАЛ „Св. Марина"

Контакти

Началник клиника: тел. 052/ 978-646; [email protected],com
Лекарски кабинет:  052/ 978/682
Старша мед. сестра  052/ 978/645
Манипулационна:    052/978/654
Приемно-консултативен кабинет: 052/ 978/660
Технически сътрудник: 052/ 978/653

Насочени са към поставяне на пациента и неговите здравни потребности в центъра на вниманието и дейността на клиниката чрез осигуряване и прилагане на съвременни диагностични и лечебни технологии в областта на гръдната хирургия и хирургията на млечната и щитовидната жлези. Диагностична дейност -  своевременна, адекватна и на високо технологично ниво диагностика на всички травматични, спешни и неотложни състояния в гръдната хирургия от високо  специализирани екипи на денонощно разположение. Диагностика на доброкачествени, злокачествени, възпалителни и паразитни  заболявания на:

 • Гръдна стена
 • Плевра
 • Трахея и бронхиално дърво
 • Бял дроб
 • Медиастинум
 • Диафрагма
 • Млечна жлеза
 • Щитовидна жлеза
 • Паращитовидни жлези

В клиниката се извършват тънкоиглени и дебелоиглени биопсии на лезии на гръдната стена, аксилата, млечната жлеза и шията с оглед морфологична верификация и стадиране на онкологичните заболявания.

В съдействие с Клиниките по образна диагностика и нуклеарна медицина се извършват: 

 • Мултидетекторна спирална компютърна томография (КТ)
 • Магнитно-резонансна томография (МРТ, ЯМР)
 • Позитрон-емисионна компютърна томография (ПЕТ/КТ)
 • Биопсия на лезии на гръдна стена, плевра, бял дроб и медиастинум под  КТ контрол

Терапевтична дейност

Клиниката притежава най-високото III ниво на компетентност за оперативна дейност. В клиниката се извършва комплексно, високоспециализирано лечение на пациенти с:

 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на гръдната стена
 • Гръдни травми  и травматични увреди на гръдната стена,  интраторакалните органи и техните усложнения,
 • Възпалителни и паразитни  заболявания на белия дроб
 • Конвенционално и чрез VATS лечение на:
 • остър и хроничен емпием,
 • спонтанен пневмоторакс и булозен емфизем,
 • доброкачествени заболявания на белия дроб,
 • злокачествени заболявания и метастази на белия дроб,
 • доброкачествени и злокачествени заболявания на медиастинума
 • Миниинвазивен подход при лечение на остри медиастинити;
 • Заболявания на диафрагмата
 • Торакоцентеза, тръбен или пиг - тейл дренаж на плевралната кухина при плеврални изливи,
 • Биопсия на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли.
 • Доброкачествени заболявания на гърдата
 • Злокачествени заболявания на гърдата  - радикални и органосъхраняващи операции
 • Едно- или двумоментна субкутанна мастектомия с протезиране или реконструктивни операции на гърдата при прекарциноза или карцином;
 • Доброкачествени заболявания на щитовидната жлеза с класически и миниинвазивен достъп с ултразвуков скалпел
 • Злокачествени заболявания на щитовидната жлеза с класически и миниинвазивен достъп с ултразвуков скалпел
 • Заболявания на паращитовидните жлези с класически и миниинвазивен достъп с ултразвуков скалпел

 Диспансерна дейност - води се от Онкологичен диспансер за всички пациенти с онкологични заболявания диагностицирани и лекувани в клиниката, в съответствие с нормативните разпоредби.  Допълнително се провеждат:

 • консултативни прегледи на насочени за хоспитализация пациенти.
 • контролни прегледи на пациентите пролежали в клиниката.
 • Ежемесечни безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата

Клиниката разполага с техника за видеоасистирана торакална хирургия и 3D торакоскопия /извършени в България за първи път в клиниката/, Аргон–плазмен коагулатор и ултразвуков нож (Harmonic Scalpel) използвани в конвенционалната и миниинвазивна торакална, тиреоидна хирургия и хирургия на гърдата, за които клиниката е сред пионерите в използването им.

 Клиниката ползва всички възможности на образната  диагностика,  операционния блок и диагностични методи, с които разполага Университетската болницата:

 • Бронхоскопии
 • Рентгенографии;
 • Рентгеноскопии;
 • Ултразвукова диагностика;
 • Мултидетекторна спирална компютърна томография (КТ)
 • Магнитно-резонансна томография (МРТ)
 • Позитрон-емисионна компютърна томография (ПЕТ/КТ)
проф. д-р РУМЕН НИКОЛОВ НЕНКОВ
д-р ДАНИЕЛ МИРОСЛАВОВ БУЛЯШКИ
д-р КАТЕРИНА МАРИНОВА МАРИНОВА
д-р БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
д-р ЗВЕЗДАЛИН ДИМИТРОВ ПОПОВ
Виж профилпроф. д-р Румен  Николов Ненков, д.м.

Клиниката работи по следните клинични пътеки: 43, 44, 158, 193, 194, 198, 199.1, 199.2, 200, 201, 202, 213, 214, 215, 216, 223  и амбулаторни процедури 26 и 44.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Пълна информация за необходимите за постъпване за операция изследвания и документи  спрямо изискванията на КП за индикации за хоспитализация се получава от приемащия Ви лекар и мед. сестра в приемния кабинет на клиниката. При планова хоспитализация (в условията на спешност не са необходими):

- Направление за хоспитализация (Бл. МЗ – НЗОК N: 7)

- Амбулаторен лист (Бл. МЗ – НЗОК N: 1) издадени от личен лекар или специалист.

Клиниката разполага с VIP стая и добре обзаведени болнични стаи, със собствен санитарен възел и ТВ. Поставянето на пациента и неговите здравни потребности в центъра на вниманието и дейността на клиниката чрез прилагане на съвременни диагностични и лечебни технологии наред с възможностите за комплексно лечение осигуряват не само нужното персонално пространство и личен комфорт на болните, но и гарантирано високо качество на лечение.

Клиниката е база за преподаване и обучение на студенти по медицина /4, 5, 6 курс/, дентална медицина и медицински сестри. Преподаването се осъществява чрез съвременни  мултимедийни презентации, учебни филми и практически упражнения.
Обучение на специализанти по Гръдна хирургия.

Следдипломна специализация  за колеги от Североизточна България. Обучение на докторанти от  България и чужбина. Акредитационна оценка: Отлична.

Допълнителна информация:

Профилактични прегледи за рак на гърдата се извършват всеки първи четвъртък на всеки месец, от 14 ч. до 15 ч. в клиниката, след предварително записване – предишният ден, между 15 ч. и 16 ч., на тел. 052/978/660.

Клиниката участва в ежегодните профилактични прегледи през месец октомври /Световен месец за борба с рака на гърдата/.

Началник клиника: тел. 052/978-646; [email protected],com
Лекарски кабинет:  052/978/682
Старша мед. сестра  052/978/645
Манипулационна:    052/978/654
Приемно-консултативен кабинет: 052/978/660
Технически сътрудник : 052/978/653