Кандидатствайте до 9 януари за студентска мобилност по Програма „Еразъм+”

Кандидатствайте до 9 януари за студентска мобилност по Програма „Еразъм+”

До 9 януари 2023 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ през следващата 2023/2024 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

За мобилност могат да кандидатстват студенти от следните специалности:

 • „Медицина“ - 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж;
 • „Фармация“ - 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на практическо обучение по свободно избираема дисциплина /СИД/;
 •  „Дентална медицина“ - 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на летни практики;
 •  „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ - 3-ти курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
 •  „Рехабилитатор“, „Зъботехник“, „Мед. лаборант“ и „Рентгенов лаборант“ – 2-ри курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
 • Докторанти

Вижте  държавите, университетите и свободните места, за които можете да кандидатствате.

 

Участниците трябва да имат минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50".

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

За провеждане на краткосрочна мобилност от 5 до 30 дни и 2-месечна практика по Програма „Еразъм+” могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование “Много добър 4,50”.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Формуляр за кандидатстване  (по образец);
 2. Декларация за защита на личните данни по студентска мобилност (по образец);
 3. Уверение от съответния Деканат на факултета или Учебната канцелария на Медицинския Колеж или Филиала за среден успех от следването за студенти (за докторанти - копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование);
 4. Препоръка на български език:
 • за студенти – от преподавател в МУ-Варна;
 • за докторанти – от ръководителя на докторантурата;
 1. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение).

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество" /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа.

 Срок за подаване на документите – 09.01.2023 г.