Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация удалжаване за публикувана на профила на купувача обява.pdf [публикувано на 21.12.2018г. в 15:55ч.]