Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по гастроентерология

Клиниката по гастроентерология и нефрология е основана през 1973 г.

През 1976 г. се обособява самостоятелна Клиника по гастроентерология към обединената Катедра по вътрешни болести с ръководител проф. д-р Константин Койчев. През 1977 - 1994 г. ръководител на Клиниката по гастроентерология е проф. д-р Г. Върбанов, а през периода 1995-2016 г. – проф. д-р Искрен Коцев. От 2016 г. ръководител на клиниката е доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м.

Клиниката разполага с отделение с 2 стаи за интензивно обслужване на болни и 11 болнични стаи, консултативен кабинет, манипулационна, два ендоскопски кабинета, два кабинета за ултразвуково изследване, конферентна зала с видеовръзка с ендоскопските кабинети, лекарски кабинети.

Клиника по гастроентерология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна, ет. 11

Контакти

ст. мед. сестра – тел. 052/978 249
манипулационна – тел. 052/978-240
технически сътрудник – Камелия Василева, тел: 052/978217

Диагностична горна и долна ендоскопия, дуоденоскопия, амбулаторна рН-метрия, балонна дилатация, ендоскопска полипектомия, склерозиране и лигиране на варици, ендоскопска хемостаза при спешни ситуации.

Съвместно с КООХ извършване на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) с екстракция на конкременти и поставяне на протези, както и ендоскопски ултразвук (EUS).

Конвенционална ехография, контрастно-усилен ултразвук (КУУЗ),  чернодробна биопсия (ЧБ), FibroScan, изследване на PCR за HBV DNA, HCV RNA и HDV RNA, вирусни маркери за хепатит В, В+D и С, изследване на анти-глиадинови и анти-тъканна трансглутаминаза Аg, изследване на авто-антитела при автоимунен хепатит.

Диагностична дейност:

Болести на ГИТ, черния дроб и жлъчно-панкреасната система по КП № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Терапевтична дейност:

Лечение на ГЕРБ, рефлуксен езофагит, язвена болест, мотилитетни заболявани на хранопровода, хроничен гастрит, инфекция с НР, възпалителни болести на червата – язвен колит и болест на Крон, микроскопски колит, пострадиационен колит, исхемичен колит, дразнимо дебело черво, чревна и стомашна полипоза, глутенова ентеропатия, холецистити, холангити, панкреатити – остри и хронични, хронични вирусни и невирусни хепатити, болест на Уилсън, НАСХ, АСХ, чернодробна цироза и нейните усложнения,,неопластични болести на храносмилателната система и др.

Ехографи, включително и с хармонизиращо устройство за извършване на контрасто-усилен ултразвук, видеоендоскопи за диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия, дуоденоскопия за извършване на ERCP, апаратура за EUS, набор игли за перкутанна чернодробна биопсия по техниката на Менгини и ТRU-CUT и ТАБ, апаратура за 24-часова рН-метрия

доц. д-р ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
доц. д-р АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
доц. д-р ДИАНА ТОДОРОВА ГАНЧЕВА - ТОМОВА
д-р ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА БОЙКОВА - ВЪЛЧЕВА
д-р ДЕНИЦА ЯРОСЛАВОВА ДУКОВА
доц. д-р ЛИЛИ СЛАВЧЕВА ТРИФОНОВА
д-р СОНЯ БОРИСОВА БАНОВА - ЧАКЪРОВА
д-р АСИЯНА ХРИСТОФОРОВА ПЕТРОВА
д-р АВГУСТИНА ЧАВДАРОВА ГЕОРГИЕВА
д-р АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
д-р АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ ЙОРДАНОВ

 

 

 

Виж профилДоц. д-р Ирина Иванова Иванова, ръководител Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

При планов прием всеки пациент се консултира от лекар в Приемно-консултативния кабинет на клиниката. По преценка, според състоянието на пациента и клиничната пътека, се назначават допълнителни изследвания.

Обучение на студенти и специализанти по:     
Учебната програма на УНС по гастроентерология, хепатология и хранене (чиято база е Клиниката по хепатогастроентерология) включва: обучение по вътрешни болести и гастроентерология на студентите по медицина от МУ - Варна, от V и VІ курс; СИД – Ултразвукова диагностика в гастроентерология; следдипломна квалификация на лекари по вътрешни болести, гастроентерология, хепатология, диететика, ехография и ендоскопия; обучение по диетология, лечебно хранене и броматология на медицински сестри, акушерки от факултет Обществено здравеопазване и помощник-фармацевти от Медицинските колежи.

Д-р Венцислав Драганов, д-р Милена Панева, д-р Николай Георгиев са специализанти по гастроентерология

История на клиниката:     
Клиниката по гастроентерология и нефрология е основана през 1973 г. в рамките на Катедрата по вътрешни болести при ВМИ, гр. Варна. През 1976 г. се обособява самостоятелна Клиника по гастроентерология към обединената Катедра по вътрешни болести. Проф. д-р Константин Койчев е ръководител на Катедрата и Клиниката по гастроентерология до 1977 г. Първи сътрудници в клиниката са д-р Иван Цончев и д-р Георги Върбанов. Д-р Ив. Цончев е доцент от 1978 г. и ръководител от 1979 - 1987 г. на Катедрата по ПВБ във Филиала на университета в гр. Добрич.
През 1977 - 1994 г. ръководител на Клиниката по гастроентерология е проф. д-р Г. Върбанов (доцент от 1981 г. и професор от 1989 г.). Под негово ръководство се развива голям спектър от изследвания и манипулации – горна ендоскопия, ехография, сляпа чернодробна биопсия, тънкоиглeна аспирационна биопсия, цитологична диагностика в гастроентерологията, лабораторни проучвания на нарушенията в липидната, въглехидратна и белтъчна обмяна и др. През този период защитават кандидатски дисертации д-р Ев. Русинов (1941-1995 г.) и д-р Ив. Данев (временно изпълняващ длъжността ръководител на клиниката през 1994-1995 г.). Последователно през годините като асистенти към Клиниката постъпват д-р Вяра Глинкова, д-р Мария Атанасова, д-р Миглена Стамболийска, д-р Трайчо Траев, д-р Диана Ганчева, д-р Антония Атанасова, д-р Иван Шалев, д-р Ирина Иванова, д-р Милко Мирчев, като всички са главни асистенти и специалисти по вътрешни болести, гастроентерология и диететика.
От 1995 г. ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология е проф. д-р Искрен Коцев, д.м.н.

В ежедневната клинична практика са въведени следните методи: фиброколоноскопия, ендоскопска полипектомия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, папилосфинктеротомия, аргон-плазмена коагулация, кардиопневмодилатация, склерозиране и лигиране на варици на хранопровода, доплерова сонография на черен дроб и коремни органи, контрастно-усилена ехография, високочестотна термоаблация на тумори на черния дроб и др. Създават се и се доразвиват регистри към клиниката по най-важните гастроентерологични болести: полипозен регистър с водещ специалист проф. И. Коцев; регистър на болните с Баретов хранопровод и ГЕРБ с водещ специалист доц. д-р  М. Атанасова; регистър на възпалителни болести на червата с водещ д-р А. Атанасова; регистър на ерозивни пептични стомашни увреждания с водещ д-р М. Стамболийска; хепатологичен регистър с водещи специалисти проф. д-р И. Коцев, д.м.н. и д-р Ирина Иванова, д.м. Клиниката е център за провеждане на различни мулти- и моно- центрични проучвания на ефективността и безопасността от приложението на нови медикаменти в лечението на болестите на гастроинтестиналния тракт и черния дроб.
Първоначално клиниката е разкрита в ПОКБ, гр. Варна, а от 01.10.1986 г. е пребазирана в Терапевтичната болница (сега УМБАЛ “Света Марина”). Клиниката разполага със стационар с 32 легла, ендоскопски, ехографски и консултативен кабинети. Прилагат се всички съвременни диагностични и терапевтични методи - горна и долна ендоскопия, терапевтична ендоскопия (пневмодилатации на стенози на горен и долен ГИТ, склерозиране на варици), аргон-плазмена коагулация на Баретов хранопровод, полипектомия на стомашни, дуоденални и дебелочревни полипи, абдоминална ехография, интервенционална ехография - ТАБ на лезии в абдомена, контрастно усилен ултразвук, дренаж на кисти, алкохолизация на чернодробни тумори, високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, доплерова сонография, сляпа чернодробна биопсия, вирусологични и имунологични изследвания при чернодробни заболявания, генетични изследвания при тумори на дебелото черво, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и папилотомия. Клиниката е включена в национални програми за лечение на хроничните вирусни хепатити, ПБЦ, болест на Уилсън, възпалителни чревни заболявания.
В клиниката работят трима лекари защитили докторантури под ръководството на проф. д-р И. Коцев, д.м.н. – доц. д-р Мария Атанасова, д.м., д-р Ирина Иванова, д.м. (защитила докторска теза успешно през 2004 г.) и д-р Милко Мирчев, д.м. Освен тях работят и трима докторанти – д-р Деница Дукова, д-р Соня Банова и д-р Августина Георгиева.
Д-р Миглена Стамболийска-Николова, д-р Антония Атанасова и д-р Диана Ганчева-Томова са разкрили процедури за защита на докторска дисертация, която предстои в скоро време.
Всички сътрудници на клиниката членуват в Българското научно дружество по гастроентерология със секции по ендоскопия и ехография, като проф. д-р И. Коцев, д.м.н. участва и в неговото ръководство. Лекарите от клиниката членуват в различни международни организации като: IASG (Международна асоциация на хирурзи и гастроентеролози), EASL (Европейска асоциация за изследване на черния дроб), ECCO (Европейската Крон-колит организация),  OESSO (Организация за проучвания на болести на хранопровода), ESGE (Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия), AGA (Американска гастроентерологична асоциация) и др.
Друга информация:     В Клиниката по гастроентерология работи научен екип под ръководството на проф. Д-р И. Коцев, в състав: доц. Д-р М. Атанасова, дм,доц.  д-р М. Мирчев, дм, д-р И. Иванова, дм, д-р П. Бойкова, д-р Ю. Газиев и д-р С. Банова по проект: „Превенция на неоплазмите на дебело черво чрез ранна диагностика на преканцерозните лезии и карциномите в стадий на интраепителна неоплазия“

За прегледи:
​доц. д-р Ирина Иванова Иванова, дм – тел. 052/978348
доц. д-р Мария Василева Кателиева, д.м. – тел. 052/978234
доц. д-р Антония Йорданова Атанасова – тел. 0898346321
доц. д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова  - тел. 052/978347
д-р Иван Борисов Шалев – тел. 052/978345
д-р Павлина Бойкова – тел. 052/978348
д-р Лили Грудева – 052/978234
ст. мед. сестра – тел. 052/978 249
манипулационна – тел. 052/978-240
технически сътрудник – Камелия Василева, тел: 052/978217