Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по вътрешни болести

Акцент в работата на клиниката е превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. За целта е разкрит кабинет по превантивна кардиология в които се провеждат скринингови изследвания на рискови групи, включващ пакет от биохимични и инструментални изследвания.

Клиника по вътрешни болести.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката е пребазирана след основен ремонт на 13-ти етаж и разположена в дясно и ляво крило 

Контакти

Началник Клиника - доц. д-р Мария Милева-Димова, дм
Старша медицинска сестра - ст. м.с. Тодорка Йорданова 
тел.: 052/ 978 246, e-mail: 
[email protected]
Манипулационна дясно крило тел.: 052/ 978 241
Манипулационна ляво крило тел.: 052/ 978 244
Приемно-консултативен кабинет - тел.:052/ 978 612
Технически сътрудници - тел.: 052/ 978 246

В клиниката по Вътрешни болести се диагностицират и лекуват всички остри, обострени и хронични заболявания от спектъра на вътрешната медицина с комплицирано протичане при които се прилагат високо специализирани инвазивни и  неинвазивни диагностични процедури и интензивни терапевтични такива.

Приемат се тежко болни по спешност, болни с неясни диагнози, трудни за интерпретация, изискващи широка гама от изследвания за уточняване на диагностичния проблем. В клиниката се диагностицират и лекуват, сърдечно-съдови, ревматологични, бронхо-белодробни, гастроентерологични, нефрологични и ендокринологични заболявания, както и болни с неясни фебрилни състояния.

ЕХОКГ-Aloca-доплер ехограф и цветен доплер, включително доплер сонограф за изследване на мозъчни съдове, абдоминален ехограф, Холтер ЕКГ, Холтер DMS за мониториране на кръвно налягане, велоергометър, стрес тест система.

Клиниката използва изградените на територията на УМБАЛ ''Света Марина'' клинична, имунологична, вирусологична и микробиологична лаборатории, център по образна диагностика, включително СТ, ЯМР, ПЕТ/СТ, които са с 24 часов режим на работа. Биопсичните изследвания се извършват в Клиниката по патоанатомия

д-р АРПИНЕ ДИКРАН КИРКОРОВА
доц. д-р МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМОВА-МИЛЕВА
д-р ЛИЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
д-р ВЕСЕЛА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА
д-р МАРИЯ БЛАГОЕВА КОСТУРКОВА
д-р ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА
д-р ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАРИНОВА
д-р МИРОСЛАВ ПЕНЕВ МАРКОВ
д-р СИБЕЛ БИЛХАН ИСПИР
д-р ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КАШЛОВА
д-р КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
доц. д-р ЯВОР КОСТАДИНОВ КАШЛОВ 
д-р ДИЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
д-р ЙОАННА СВЕТЛОЗАРОВА АНДОНОВА
д-р ВЕСЕЛА ПЕНКОВА ТОДОРОВА
д-р ГЕРГАНА РУМЕНОВА БЕЛЧЕВА
д-р КРИСТИЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
д-р ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ДУДРЕНОВА
Виж профил

Ръководител клиника: доц. д-р Мария Милева-Димова, дм

Клинични пътеки по които се работи: 16, 17, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 68, 71, 74, 75, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:Клиничен минимум, потвърждаващ номера на клинична пътека, по която се хоспитализира пациента.

Други документи при прием на пациенти:      Направление за хоспитализация, съществуваща медицинска документация (епикризи), рецептурна книжка, ТЕЛК решения

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Вътрешни болести и обща медицина

История на клиниката:     
През 1984 г. към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести се създават две профилирани клиники по вътрешни болести: Първа клиника с ръководител доц. К. Денчев с алергологична насоченост и Втора клиника с ръководител доц. Й. Василев с профил ревмокардиология. Клиниките са базирани в ОГБ – Варна. През 1986г клиниките са пребазирани с МБАЛ „Св. Марина”. В първа клиника се обособяват 2 отделение – по лекарствена онкотерапия и по кардио-пулмонални заболявания. Ръководител на първа клиника е проф. Христо Цеков, дмн. Работи се по проблемите на ХДН – компенсаторно адаптивни механизми и терапевтични подходи. През 1992-1999 г. втора клиника се ръководи от доц. М. Делийски, дм. Работи се по проблемите на ранната диагностика на бъбречните промени при диабет. От 2000 г. ръководител на втора клиника е доц. Ж. Георгиева, дм. През 2008 г. първа и втора клиника се обединяват в Клиника по вътрешни болести с две отделения – I и II ВО. Ръководител на клиниката до месец октомври 2010 г. е проф. Ж. Георгиева, дм. През същата година проф. Георгиева е избрана за Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина”. В момента изпълняващ длъжността началник клиника е доц. Красимира Ненова, дм. Работи се по проблемите на СН (сърдечни биомаркери, натриуретични пептиди, диабетна кардиомиопатия), ефикасност и безопастност на антихипертензивната терапия, проблемите на кардио-реналия синдром, проблемите третиращи качеството на живот и ефекасността от съверменнното лечение при различни рематологични заболявания. Клиниката е желан партньор в редица многоцентрови клинични проучвания.

Друга информация:     
Клинични пътеки по които се работи: 26, 30, 33, 34, 36, 38, 47, 52, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 66, 68, 74, 90, 91, 92, 96, 98.1, 98.2, 99, 104, 286, 288, 290.
Проект за превенция на сърдечно-съдовите заболявания

Началник Клиника - доц. д-р Мария Милева-Димова, дм
Старша медицинска сестра - ст. м.с. Тодорка Йорданова 
тел.: 052/ 978 246, e-mail:
[email protected]
Манипулационна дясно крило тел.: 052/ 978 241
Манипулационна ляво крило тел.: 052/ 978 244
Приемно-консултативен кабинет - тел.:052/ 978 612
Технически сътрудници - тел.: 052/ 978 246