Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по ревматология

В Клиниката по ревматология  към УМБАЛ „Св. Марина" Варна  се прилага  квалифицирано и качествено диагностициране, лечение, рехабилитация и профилактика на заболяванията на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан за постигане на очаквания терапевтичен ефект.

Възможностите на специалистите в клиниката по Ревматология да организират диагностичния и лечебен процес са уникални за Североизточна България. Няма друга структура или звено в тази част на страната, която може да бъде конкурентна на клиниката по Ревматология. Сред основните моменти в дейността са клинична диагностика на ревматичните заболявания, висококвалифицирана лечебна дейност, интерпретация на образните методики в специалността, ехоскопия на околоставни връзки и стави, артроцентези, лечение с биологични средства (anti-TNF, anti IL-6 и др.), пулсова терапия с кортикостероиди и цитостатици, обучение на студенти и специализанти по ревматология.

Пациентите за нас

„ Мили медици, благодаря , че ви има! Болницата трябва да се гордее, че ви има!” – Гергана Терзиева / 12/08/2013
„ Като че ли Господ е събрал в ревматологията само добри и отзивчиви специалисти” – Еленка Павлова 17/02/2012

Клиника по ревматология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

VII етаж на  УМБАЛ ”Св. Марина”, източно крило

Контакти

Началник клиника 052 978 550

Техн. сътрудник – 052 978 310

електронна поща: [email protected]

Лекарски кабинет – 052 978 277

Старша сестра – 052 978 315

Манипулационна – 052 978 278

Диагностично-консултативен кабинет  -  052 978 823

В клиниката по Ревматология се работи съгласно последните препоръки  от световната ревматологична общност за осъществяване на „treat to target" стратегия: стремеж към ранна диагностика на ревматичните заболявания, ранно и адекватно лечение и стриктен контрол на болестната активност.

Терапевтичната дейност на клиниката по Ревматология е устремена към: запазване двигателния капацитет на болните от хронични възпалителни и дегенеративни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, подобряване на качеството им на живот, запазване на тяхната възможност за извършване на организирана  трудова и/или битова дейност.

Клиниката по Ревматология е в тясна връзка  с необходимите за ежедневната й дейност: централна клинична лаборатория, имунологична лаборатория с възможности за съвременна ELISA методика, високочувствителните съвременни  образни методики - ехоскопия на стави и околоставни структури чрез модерен УЗ доплеров апарат, разположен на територията на клиниката, с възможност за придвижване до леглото на болния, артроцентези, артроскопии чрез модерен артроскоп, разположен на територията на болницата, два ЯМР апарата, КАТ, ПЕТ скенер, конвенционална рентгенография,  радиоизотопна костна сцинтиграфия, възможности за биопсия и патоморфологично и имунохистохимично изследване на тъкани.

доц. д-р ТАНЯ КИРИЛОВА ШИВАЧЕВА
д-р СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
д-р СВЕТОСЛАВ ПАВЛОВ ДИМИТРОВ
д-р СИМОНА БОГДАНОВА - ПЕТРОВА
д-р ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕРГАНОВ
д-р ЦВЕТОСЛАВ АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ
д-р СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА КУЦАРОВА
д-р СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ГОРЕВА
д-р РОСИНА ТОДОРОВА МОРАЛИЙСКА
Виж профилДоц. д-р Таня Кирилова Шивачева, дм

Клиниката работи по три клинични пътеки, обхващащи цялата патология в ревматологията:

89.1 – системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 г.

90.1– възпалителни ставни заболявания при лица над 18 г.

90 – дегенеративни и кристалиндуцирани артропатии

Клиниката по ревматология участва в международни клинични проучвания на нови, биологични медикаменти за лечение на СЛЕ и РА.

Ежеседмично всеки  вторник се организират лекарски колегиуми, на които се разискват сложни диагностични и/или терапевтични казуси или се представя информация, изнесена на международни ревматологични форуми.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Стандартът на клиничните пътеки, по които се работи в Клиниката по ревматология, не изисква задължителни предварителни изследвания, тъй като както лабораторнните, така и имунологичнните изследвания и образните процедури са вписани като диагностични процедури.

Други документи при прием на пациенти: Необходимо е болният да носи цялата си медицинска документация, включваща ЛАК, амбулаторни листи, образни и лабораторнни изследвания, както и направление за хоспитализация.

Обучение на студенти и специализанти по:     
В клиниката се обучават студенти по медицина IV курс.
Те имат предвидени 7 упражнения по ревматология в рамките на обучението си по медицина и 5 лекции. Упражненията се водят на нивото на съвременната ревматологична  наука и се усвояват практически знания и умения, необходими в ежедневието на общопрактикиващия  лекар.
В Клиниката по Ревматология провеждат държавния си стаж по Вътрешни болести студенти от VI курс. Те се срещат с много и разнообразно болни, които преглеждат ежедневно, изграждат диагноза и диференциална диагноза, назначават лабораторни и инструментални изследвания под вещия контрол на лекуващия лекар , след което се учат да ги интерпретират. Провеждат лечение и наблюдават ефекта от него.  Водят медицинска документация  напътствани от лекуващия лекар.Богатството на ревматологичната практика им дава възможност да се подготвят качествено за своя професионален път.
Клиниката по ревматология е база за обучение на специализанти по ревматология. Съгласно НАРЕДБА № 34 от 29.12 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, специализантите придобиват необходимите знания и умения за явяване на изпит за специалност Ревматология.  

История на клиниката:     
Клиниката по Ревматология  е наследник на отделението по ревматология, създадено през м.11, 1987 г. към Катедрата по Вътрешни болести, Клиника по кардиология и ревматология разполагащо с 30 болнични легла. Завеждащият отделелние тогава,  д- р Георги Димитров, беше специализирал Ревматология  в Холандия , беше  добре  познат с  водещите български и холандски  ревматолози  и  владееше  тогавашните стратегии за диагностика и лечение . Той умееше да представи една привидно скучна и неизвестна дисциплина ,за каквато тогава  се смяташе ревматологията, като  специалност с богата нозология , изискваща специален интердисциплинарен подход , завладяваща с  клинична мисъл и широка диференциална диагноза.  Бяха поставени основите на модерна ревматологична практика във Варна, следвайки вещото ръководство на д-р Г. Димитров и далновидността на проф. д-р Х. Капонов, тогавашен Ръководител на Клиниката по кардиология и ревматология, както и Ръководител на Кадрата по вътрешни болести. Съоснователи на отделението по ревматология са д-р Таня Шивачева и  д-р Никола Златев. За първи път гр. Варна разполагаше с 30 легла за ревматично болни. Още с откриването на отделението се въведоха алгоритми за работа при различни  групи болни, използваха се възможностите на имунологичната диагностика и патоморфология на системните заболявания на съединителната тъкан. Колективът бързо навлезе в ревматологичната наука, стана част от Българската ревматологична общност и редовно се изявяваше на Национални форуми. Варненската Ревматология беше забелязана с актуалните си за времето публикации, с постиженията си при диагностика и лечение на сложни диагностични и терапевтични болни .През това време двете специалности кариология и ревматология бяха разделени. Първият специалист ревматолог в гр. Варна стана д- р Даниела Цекова – Кадинова , работеща в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести.
След 1993 г., поради субективни и обективни причини, отделението по ревматология загуби своя облик,  превърна се в „придатък" към Катедрата по кардиология. През 2000 г. отново беше разкрито, вече като Клиника по ревматология, но на 14 легла. През това време се назначиха нови лекари, други придобиха  специалност по ревматология, но нивото на ревматологичната наука и практика не можа да достигне постиженията си от преди 1993г. През м. май 2008 г. с назначаването на доц. д-р Вл. Н. Кадинов, за Началник на Клиниката по Ревматология, същата възстанови броя на болничните си легла на 30, отново се назначиха нови лекари, като единия е д-р Св. П. Димитров, завършил медицина със Златен Хипократ. Постепенно ревматологичната наука и практика в болница "Св. Марина" се изправи на крака, възстанови позициите си  и авторитета си. Лекарите заеха  своето място в редиците на ревматолозите в България, Клиниката се превърна в съвременна, добре оборудвана и конкурентноспособна  Клиника, част от живия организъм на УМБАЛ ”Св. Марина”.
Днес тя е единствена  в Североизточна България, приема ежегодно над 2500 болни, прилага съвременни методи на диагностика и лечение в ревматологичната практика, защитила е ниво III на компетентност  и има отлична оценка при акредитацията си през 2013 г.
Друга информация:     Клиниката работи по три клинични пътеки, обхващащи цялата патология в ревматологията:
286 – системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 г.
288 – възпалителни ставни заболявания при лица над 18 г.
290 – дегенеративни и кристалиндуцирани артропатии
Клиниката по ревматология участва в международни клинични проучвания на нови, биологични медикаменти за лечение на СЛЕ и РА.
Ежеседмично всеки  вторник се организират лекарски колегиуми, на които се разискват сложни диагностични и/или терапевтични казуси или се представя информация, изнесена на международни ревматологични форуми.

Началник клиника 052 978 550

Техн. сътрудник – 052 978 310

електронна поща: [email protected]

Лекарски кабинет – 052 978 277

Старша сестра – 052 978 315

Манипулационна – 052 978 278

Диагностично-консултативен кабинет  -  052 978 823