Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Първа клиника по нервни болести

Първа Клиника по Нервни Болести с Невроофталмологична дейност е разположена на 13 и 14 етаж в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна. Към клиниката с 32 болнични легла са разкрити приемно-консултативен неврологичен, невроофталмологичен, невровегетологичен  и специализирани кабинети за обслужване на пациенти с Множествена склероза, Паркинсова болест, Болест на Алцхаймер, епилепсия и невропатна болка.

Осигурява се висококвалифицирана ранна диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение и интензивно лечение, прогнозиране на изхода от заболяването, експертна оценка на трудоспособността на пациента, ефективна първична и вторична профилактика и диспансеризация на социално значимите заболявания на нервната система. Извършва се регулярно проследяване състоянието на пациентите от региона и Североизточна България.           

Пациентите за нас

През 2014 г. изказари благодарност са били 19 пациенти, а през 2015 г. до месец юли – 46 пациенти:
Извадка от благодарствено писмо от Й. Янкова, Й. Едрева, Б. Стоянова и Р. Велева - „Благодаря много за вниманието и обгрижването ни от лекарския екип – д-р Георгиева, сестра Илиева, санитарка Р. Йорданова............“.
Извадка от благодарствено писмо на Кръстина и Георги -“Благодарим много за вниманието и обслужването ни от лекарския и помощния персонал: проф.Капрелян, доц. Цукева, д-р Радева, ст.м.с. Х. Осман, м.с. Илиева.......“.
Извадка от благодарствено писмо от Цветанка Мъдрова и Гюлчин Сюлейман -“ За големия професионализъм, внимателното и хуманно отношение към пациентите, изказваме искренното си възхищение и огромна благодарност към екипа на прф. Капрелян -І НК и самия него.....“.
Извадка от благодарствено писмо от Иванка Янева, Кръстинвка Николова и Минка Тотева „... благодарност към целия обслужващ персонал за тяхната професионална квалификация и човешко отношение към пациентите!......специална благодарност към младите лекарки д-р Грудкова и д.р Дренска......“
Извадка от благодарствено писмо от Антоанета Рахнева “Благодаря на целия екип на І КНБ – лекари, сестри, санитари за вниманието и отношението към мен и останалите пациенти. Префектна организация, професионализъм и адекватно лечение....“
Извадка от благодарствено писмо от Румяна и Свилен “ Най-добрият екип от най-добрата криника! С любов и благодарност......“
Леман Османова: „....... харесаха ми вниманието, коректносттта. Впечатлена съм от провеждането на визитациите и обсъждането на вероятните Дг. На всеки пациент. С благодарност към целия екип...“
Пенка Христова Петрова „....специална благодарност към доц. Цукева ....... Благодаря на всички от сърце мили хора за грижите, които полагате за всички нас и безсънните Ви нощи с които се борите за живота ни. Поклон пред всички Вас.....“
Величка Димитрова „....... Изказвам своята благодарност към целия персонал на І КНБ – проф. Капрелян, доценти, доктори, сестри и санитари...“ и т.н.

Първа клиника по нервни болести.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Първа Клиника по Нервни Болести (I КНБ) с Невроофталмологична дейност е разположена на 13 и 14 етаж в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна

Контакти

Началник клиника: Проф. д-р Ара Капрелян, дмн. тел: 978 313; [email protected]
Ст. м.с.: тел: 978-554;978-324
Манипулационна: тел: 978-324; 978-554
Лекарски кабинет: тел: 978-627;052-978-513
Техн. сътрудник: тел: 978-242

Диагностична дейност

Високо специализирани дейности - комплексна неврофизиологична и невроофталмологична диагностика, ултразвукова доплерова сонография, ликворна диагностика, невропсихологични тестове, ранна диагностика на редки неврологични болести, невровегетологични изследвания и др.

Терапевтична дейност

Колективът на Първа клиника по нервни болести осигурява най-добро ниво за целия спектър неврологични дейности, съобразно Европейските и Българските консенсусни документи за съвременна диагностика и лечение на болни с множествена склероза, Паркинсонова болест, епилепсия, деменция, Мозъчно-съдовата болест в остър и хроничен стадий, болка, невроофталмологични и други заболявания на нервната система.

Уникални медицински услуги и диспансерна дейност

Изготвяне на документи за представяне пред НЗОК и РЗОК на пациенти с множествена склероза, епилепсия, Диабетна полиневропатия  и Паркинсова болест, невропсихологично изследване и експертна диагностика на болест на Алцхаймер и други видове деменции. Предлага уникални за Североизточна България високоспециализирана невроофталмологична дейност  и квалифицирана помощ в областта на професионалните заболявания. За първи път у нас, съвместно с Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия са въведени радиоизотопни изследвания (СПЕКТ и ПЕТ/КТ) на мозъчни тумори, епилепсии, дегенеративни, съдови и други неврологични заболявания.

 • Апарат за МРТ изследване, намиращ се в Центъра за образна диагностика;
 • СПЕКТ, намиращ се в  Центъра за образна диагностика, отделение за нуклеарна медицина;
 • ПЕТ, намиращ се в  Центъра за образна диагностика, отделение за нуклеарна медицина;
 • 21 канален ЕЕГ апарат с възможности за компютърно мозъчно картографиране;
 • ЕМГ апарат;
 • Компютърен осцилоскопски тест за изследване на контрастна чувствителност;
 • Зрителни цифрови таблици с нисък контраст;
 • Апарат за изследване на визуалната преценка на променливи яркостно-светлинни полета;
 • Компютърен периметър за изследване на периферно зрение при невроофталмологични заболявания.
 • УЗДСГ
 • Ангиограф, намиращ се в центъра за Образна диагностика.
проф. д-р АРА ГАРАБЕД КАПРЕЛЯН 
доц. д-р АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВА ЦУКЕВА - САНТЕВА
 
д-р ЕМРАН МЮМЮН ЛЮТФИ
д-р МАРГАРИТА ВЕНЕЛИНОВА ГРУДКОВА
д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КОЛИШЕВ
д-р НЕРМИН НАДЖИ СЮЛЕЙМАН 
д-р АНИТА РУМЕНОВА КУНОВА
д-р ЕВА КРАСИМИРОВА КАСАБОВА
Виж профилПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н.; тел. +359 52 978313; +359 52 302938; e-mail [email protected]  

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:
- изследване на кръв: хематологични- ПКК; биохимични- урея, креатинин, кр. захар, АСАТ, АЛАТ, електролити.
- образни изследвания (Рьогр., КАТ, МРТ) /копие на разчитане на съответните изследвания, осъществени в доболничната помощ/.


Други документи при прием на пациенти:    - Медицинско направление за хоспитализация от ОПЛ/специалист/- Документ № 7
- Копие на лична карта
- Копие на Рецептурна книжка
- Предходна медицинска документация: епикризи; медицински талони от консултативни прегледи; амбулаторни листи от ОПЛ/специалисти.
- Във връзка с болничен прием по КП №18 Епилепсия и епилептични пристъпи: фармакологичен маршрут от наблюдаващия невролог; изследване на серумни нива на антиепилептични медикаменти (при прием на валпроат, карбамазепин, фенитоин).

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Учебни програми за  придобиване на специалност по : Евокирани потенциали; Клинична електроенцефалография; Клинична електромиография; Невроофталмология.

История на клиниката:     
През юни 1964 г. към Катедрата се оформят две клиники - Клиника по неврология с 55 легла и Клиника по неврохирургия с 40 легла.През 1986 г. се обособява Първа многопрофилна НК, осигуряваща висококвалифицирана дейност във всички направления на клиничната неврология. Многопрофилната Първа Клиника по нервни болести, с началник проф. д-р А. Капрелян е център за висококвалифицирана специализирана диагностична, лечебна и експертна дейност, според утвърдените национални консенсусни документи за поведение при МС, ПБ, епилепсия, деменции, главоболие, болки в гърба и кръста, невромускулни, невроонкологични, мозъчносъдови и други неврологични заболявания в гр. Варна, Варненски регион и Североизточна България. Невроофталмологичният сектор е част от структурата на клиниката, която осъществява уникална за Североизточна България диагностична (изследване на контрастна чувствителност, визуална преценка на променливи яркостно-светлинни полета) и консултантска дейност. Функционално-диагностичният комплекс включва специализирани кабинети по ЕЕГ, ЕМГ, ЕП, невросонология, полисомнография, невропсихология и невроофталмология. Снабдени са със съвременна медицинска техника, като в тях работят профилирани сътрудници от катедрата и лаборанти.
Лекарските екипи са включени и работят в международни проекти и клинични проучвания и осъществяват експертна дейност за ранна диагностика и лечение на различни неврологични заболявания (деменции, ПБ, МС, епилепсия, МСБ и др.), което е основа за осигуряване на непрекъсната квалификация в съответствие с най-новите световни диагностични и терапевтични достижения и признание за високото качество на диагностично-лечебната дейност в двете неврологични клиники.

Клинични пътеки, по които се работи:
    Клинична пътека № 1 “Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза”
    Клинична пътека № 3 “Паренхимен мозъчен кръвоизлив”
    Клинична пътека № 4 “Субарахноиден кръвоизлив”
    Клинична пътека № 5 “Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин”
    Клинична пътека № 7 “Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация.”
    Клинична пътека № 8 “Диабетна полиневропатия”
    Клинична пътека № 9 “Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години”
    Клинична пътека № 13 “Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)”
    Клинична пътека № 15 “Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък”
    Клинична пътека № 17 “Мултиплена склероза”
    Клинична пътека № 18 “Епилепсия и епилептични пристъпи”
    Клинична пътека № 21 “Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години”
    Клинична пътека № 25 “Паркинсонова болест”
    Клинична пътека № 44 „Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове“
    Клинична пътека № 116.1 “Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)” минимален престой до 24 часа.
    Клинична пътека № 116.2 “Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип” минимален престой 4 дни.
    Клинична пътека № 138 „Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми“
    Клинична пътека № 139 „Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му”
    Клинична  пътека № 202 „Консервативно поведение при леки и средно-тежки черепно-мозъчни травми“ (за лечение на пациенти на възраст над 18 години).

Обучение, научно-изследователска дейност:
Обучение на български и чуждестранни студенти-медици, дентална медицина, англоезично обучение, бакалври мед.сестра и акушерки, следдипломна квалификация на специализиращи лекари и на специалсти се провежда по определени програми, съобразени със съвременното развитие на неврологията. Клиниката е снабдена със съвременна литература и компютърна техника, постоянен достъп до интернет и програми, които дават възможност за ежедневна пълна информация за диагностичните и терапевтични тенденции в неврологията. Проекти, контакти: Лекарският екип е включен и работи в международни клинични проучвания за лечение на различни нозологични единици (деменция, ПБ, МС, епилепсия, МСБ, болка), което е основа за осигуряаване на непрекъсната квалификация в унисон с най-новите световни диагностични и терапевтични достижения и признание за високо качество на диагностично-лечебната дейност в клиниката. Минали и предстоящи събития 2014 г. и 2015 г. Събития за 2014 г.:Научна среща „Деменции – поглед в бъдещето“ -Лектор: проф.д-р А. Капрелян-дм, гр. Шумен 25.02.2014 г.; Симпозиум на тема: „Болест на Помпе и болест на Фабри – диагностични предизвикателства в неврологичната практика“ Модератор: проф. д-р Ивайло Търнев, лектор: проф.др. А. Капрелян-дм. - Варна 29.03.2014 г.; ХХІІІ European Stroke Conferenceq Nice, France, 6-9 May 2014; Научен форум – гр. Поморие 9-11.05.14 г.- „Olmesartan – истинска резистентна хипертония или предизвикателна хипертония“- Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм.; Spring School for Young Neurologists 8-11 May 2014; Join Congress Istanbul of European Neurologi 31 may-3 june 2014; Симпозиум на тема: „Вертиго в клиничната практика“. „Лечение на хронична болка“Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 03.06.2014 г.; Научна среща на тема: „Стрес, тревожност и лека депресия“ Модератор: проф.д-р А. Капрелян-дм.- -Варна 07.06.2014 г.; 18 th International Congress of Parkinsons disease and movement disorders – Stockholm, june 8-12, 2014; Дискусия на тема: „Лечение на депресия и болката в медицинската практика“, Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Шкорпиловци, 26-27.09.2014 г.; Среща на тема: „Тритико – стрес, тревожност и безсъние“ Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Велико Търново, 24.10.2014 г.; Научна среща на тема: „Главоболие и мигрена“ , Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 14.11.2014 г.; Неврологична среща на тема: „Фарма Суис: експертно решение за овладяване на болката“ Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 20.11.2014 г. ; Среща на тема: „Тросикам – познатата молекула с нови възможности“ Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 29.11.2014 г.; Събития за 2015 г.: Среща на тема „Прадакса – Нова ера в антикоагулацията, времето е мозък – действай бързо“ -гр. Пловдив 27.02.2015.- 01.03.2015 г., организирана от Бьорингер. Симпозиум на тема:“Редки генетични болести. Болести на лизозомното натрупване“, модератор проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 26.03.2015 г. МУ -Варна; Среща на тема: „Ранна диагностика и съвременно лечение на Множествена склероза“ лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 10.03.2015 г., оргенизирана от Байер; Среща на тема: „Актуално за неврологичната практика“, лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. Тема: „Предизвикателства в практиката – клинични случаи и практически насоки“ -Варна, 18-19.04.2015 г.; ХІV Национален Конгрес по Неврология с международно участие, 7-10.05.2015 г. к.к. „Златни пясъци“; Първи Световен конгрес на Европейската Академия по Неврология с международно участие – Берлин, Германия -20.23.06.2015 г.
Предстоящо: Конгреси на: WCN; ECTRIMS; MDS.

Началник клиника: Проф. д-р Ара Капрелян, дмн. тел: 978 313; [email protected]
Ст. м.с.: тел: 978-554;978-324
Манипулационна: тел: 978-324; 978-554;
Лекарски кабинет: тел: 978-627;052-978-513
Техн. сътрудник: тел: 978-242