Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Отделение по неинвазивна кардиология

Втора Клиника по кардиология е основана през 2001 г. Пръв ръководител на Клиниката е проф. д-р Николай Пенков, дмн. Със създаването на специализирана клиника по интервеционална кардиология през 2006 г. се дава ново начало на дейността на клиниката, под ръководстото на доц. д-р Светослав Георгиев, дм. От 2014 г. са обособени две отделения – по инвазивна и неинвазивна кардиология. Понастоящем ръководител на клиниката е доц. д-р Йото Йотов, дм.

Клиника е специализирана в диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания - исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, придобити клапни заболявания, миокардити, кардиомиопатии, болести на перикарда, ритъмни и проводни нарушения, хронична сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, ревматизъм, болести на аортата, остро и хронично белодробно сърце, вродени сърдечно-съдови заболявания при възрастни.

Отделение по неинвазивна кардиология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Западно крило на 7-и етаж на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Контакти

Началник отделение - 052/978 588
Старша медицинска сестра - 052/ 978 279
Началник клиника (техн. сътрудник) – 052-978-230
Лекарски кабинети - 052 978 342
Старша сестра          - 052 978 302
Манипулационна    - 052 978 258, факс - 052 302 933

В клиниката се използва пълната гама от неинвазивни и инвазивни диагностични тестове и образни изследвания - електрокардиография, Холтер-ЕКГ, работна електрокардиографска проба, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, инвазивно изследване на сърцето (лява и дясна сърдечна катететризация, ангиокардиография, коронарна артериография, манометрия), аортография, каротидография, периферна ангиография, реновазография, компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, перикардна пункция, плеврална пункция и др.

Въведени са съвременни, високотехнологични методи за лечение на кардиологичните заболявания, базирани на актуалните европейски препоръки. В клиниката се прилагат методи на съвременни методи на диагностика и рутинно интервенционално лечение при болни с исхемична болест на сърцето – перкутанна коронарна ангиопластика и коронарно стентиране, перкутанни периферни съдови интервенции.

Периферна ангиография компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, Холтер ЕКГ мониториране, перикардни пункции и др.

Клиниката е единствения център по качество, сертифициран от Европейското дружество по хипертония, за диагноза и лечение на тежки случаи на артериална хипертония в Източна България.

Единствено в Клиниката, заедно с Клиника по нефрология и хемодиализа, се провежда утрафилтрация като метод на лечение на болни с рефрактерна сърдечна недостатъчност в Източна България.

Клиниката е част от центъра за диагноза и лечение на белодробната хипертония, разкрит към МБАЛ „Св. Марина”, Варна. Този център разполага с уникална за страната апаратура за диагноза на идиопатичната белодробна артериална хипертония и е единственият на територията на Източна България за предписване на протоколи за лечение на това заболяване.

Електрокардиографи: Shiller, ЕК53R и Marquette Hellige Microsmart с 12-канален симултанен запис

Холтер ЕКГ Shiller с възможност за непрекъснат 24 - часов запис

Велоергометри: Shiller и Hellige

Ехокардиографи – Philips и Phillips Sonos 5500 с възможности за едно - и двуразмерна ЕхоКГ, CW/PW/цветна Доплер ЕхоКГ, тъканен Доплер, трансезофагеална ЕхоКГ

Ангиограф – Siemens “AXIOM ZEE”, последно поколение, с възможности за диагностика и интервенционално лечение на болни с исхемична болест на сърцето и всички видове диагностични процедури при болни с клапни сърдечни заболявания

Dual source компютърен томограф Simens Somatom Definition, позволяващ точна неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове.

Достъп до високотехнологична и качествена апаратура за образни изследвания – многосрезов компютърен томограф, апарат за ядреномагнитно резонанс със софтуер за кардиологично изследване, РЕТ скенер и др.

проф. д-р ЙОТО ТРИФОНОВ ЙОТОВ 
д-р ГАЛИНА НЕДКОВА АРАБАДЖИЕВА 
 
д-р АНТОНИЯ РУМЕНОВА КИШЕВА
д-р ОРЛИН ГЕОРГИЕВ КУНЧЕВ
д-р МЕСУТ ЕРДИНЧ РУШИД
д-р АЙЛИН ВЕДАТ ХАДЖИВЕЛИ
д-р ТАТЯНА ПЕТРОВА ЧАЛЪКОВА
Виж профилпроф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм

В клиниката се изпълняват следните клинични пътеки:

38 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

46 - Остър миокарден инфаркт без фибринолиза

47 - Нестабилна ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас без механична вентилация

54 - Инфекциозен ендокардит

55 - Заболявания на миокарда и перикарда

56 - Ритъмни и проводни нарушения

59 - Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:

В условията на спешност – не са необходими

При планов прием - по възможност стара медицинска документация.

При болни, приемащи орални антикоагуланти (sintrome, pradaxa, xarelto) – INR, APTT;направление за хоспитализация (Бл. МЗ – НЗОК N: 7) - издаден от личен лекар или специалист

В клиниката се изпълняват следните клинични пътеки:
38 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
46 - Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47 - Нестабилна ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас без механична вентилация
54 - Инфекциозен ендокардит
55 - Заболявания на миокарда и перикарда
56 - Ритъмни и проводни нарушения
59 - Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

Началник отделение - 052/978 588

Старша медицинска сестра - 052/ 978 279

Началник клиника (техн. сътрудник) – 052-978-230

Лекарски кабинети - 052 978 342

Старша сестра          - 052 978 302

Манипулационна    - 052 978 258, факс - 052 302 933