Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Втора психиатрична клиника

Дейност лечение на мъже: Осигурява стационарно лечение на лица с психични разстройства, с психомоторна възбуда и висок агресивен и суициден риск от 18г. до 65 г.възраст

Дейност наркология: Осигурява стационарно лечение, детоксификация при зависимости, кризисни интервенции, лечение на коморбидни пациенти със зависимости.

Дейност дневни грижи: Осигурява полудневно лечение на лица с психични заболявания, без психомоторна възбуда или висок суициден риск от 18 г.- 65 г. възраст

Дейност Метадонова програма: Осъществява профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица. 

Втора психиатрична клиника.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Сграда Психиатрични клиники
Дейност лечение на мъже
– ет. 3, дясно крило
Дейност наркология – ет. 3, дясно крило
Дейност дневни грижи – в сградата на ДКЦ УМБАЛ „Св. Марина“ - ЕАД, гр. Варна - ет. 1, в Зона за обществено – обслужващи дейности със седалище гр. Варна, бул. Христо Смирненски“ № 1
Дейност Метадонова програма – в сградата на СБАЛПФЗ гр. Варна ул. "Мануш войвода" № 11 А

Контакти

Началник Клиника проф. д-р Христо  Кожухаров, д.м. - тел.1497
старша медицинска сестра Димитричка  Георгиева – тел.1789
психолог доц.Иван Александров, д.пс. – тел.1494
Приемно-консултативен кабинет – тел. 1430
технически сътрудник – тел.1448

Дейност лечение на мъже:
Манипулационна – тел.1494
Лекарски кабинети:
д-р Десислава  Караджова – тел.1456
д-р Живко Апостолов – тел.1405

Дейност наркология:
Манипулационна – 1486
Лекарски кабинети:
д-р Светла Милчева – тел.1496
д-р Росица Гагова - тел.1496
д-р Самуела Кръстева – тел.1496
Кабинет мед.сестри – тел.1489

Дейност дневни грижи:
Манипулационна – тел.1402
Лекарски кабинети:
д-р Савина Димитрова – тел. 1791

Дейност Метадонова програма
Манипулационна – тел. централа 052/ 656369   вътр.109
Лекарски кабинети:
доц.д-р Деан Хрусафов, д.м. - тел.052/656370

Клиниката  е профилирана за лечение на остри и обострени психотични състояния в зряла възраст; психични заболявания със соматична коморбидност в зряла и в напреднала възраст, както и психични и поведенчески разстройства вследствие употреба на алкохол и др. ПАВ. Като водеща в областта си университетска клиника тук се лекуват и пациенти, насочени от други психиатрични звена, които представляват трудност при диагностиката и определяне на терапевтичното поведение. Предметът на дейност на клиниката е осъществяване на специализирана психиатрична болнична помощ.

Дейност лечение на мъже
Диагностична дейност: В отделение  се  ползват модерните диагностични методи в психиатрията  вкл. скали като MINI,   клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и всички други с които разполага МБАЛ ”Св.Марина”  
Терапевтична дейност: Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия  и пр..  
Диспансерна дейност: Диспансеризация.
1. Диспансеризират се пациенти с диагнози

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ над 18 години
Код МКБ 10
Заболявания
F 20.0 Параноидна шизофрения F 20.1 Хебефренна шизофрения F 20.3 Недиференцирана шизофрения F 20.4 Постшизофренна депресия F 20.5 Резидуална шизофрения F 20.6 Обикновена шизофрения F 20.8 Друга шизофрения F 30 Маниен епизод F 31 Биполярно афективно разстройство F 32 Депресивен епизод F 33 Рекурентно депресивно разстройство F 40 Фобийни тревожни разстройства F 41 Други тревожни разстройства F 42 Обсесивно- компулсивно разстройство F 44 Дисоциативни /конверсионни/ разстройства F 45 Соматоформни разстройства

Дейност наркология
Диагностична дейност: В отделение  се  ползват модерните диагностични методи в психиатрията  вкл. скали като MINI,   клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и всички други с които разполага МБАЛ ”Св.Марина”  
Терапевтична дейност:Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия  и пр..  
Диспансерна дейност:1. Диспансеризират се пациенти с диагнози
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ над  18 години
Код МКБ 10
Заболявания
F 20.0 Параноидна шизофрения F 20.1 Хебефренна шизофрения F 20.3 Недиференцирана шизофрения F 20.4 Постшизофренна депресия F 20.5 Резидуална шизофрения F 20.6 Обикновена шизофрения F 20.8 Друга шизофрения F 30 Маниен епизод F 31 Биполярно афективно разстройство F 32 Депресивен епизод F 33 Рекурентно депресивно разстройство F 40 Фобийни тревожни разстройства F 41 Други тревожни разстройства F 42 Обсесивно- компулсивно разстройство F 44 Дисоциативни /конверсионни/ разстройства F 45 Соматоформни разстройства

Дейност дневни грижи
Диагностична дейност:Рутинен цялостен статус, параклиничен минимум, необходими инструментални изследвания и консултации с други специалисти, психиатрично - диагностично интервю, оценки на проследяване и протичане, оценка на риска, психологична диагностика
Терапевтична дейност:Медикаментозно лечение със съвременни средства, психотерапия, метакогнитивна терапия, трудотерапия, музикотерапия, арт-терапия, лечебна гимнастика с рехабилитатор

Дейност Метадонова програма:
ЦЕЛИ:
1. Да се намали или преустанови употребата на нелегални наркотици и непредписани психоактивни вещества.
2. Да се предотвратят абстинентните симптоми.
3.  Да се намали желанието за употреба.
4. Да се подобри здравното, психологичното и социалното функциониране на пациента и семейството му.
5. Да се улесни социалната реинтеграция на пациента.
6. Да се намали разпространението на кръвнопреносими болести, свързани с инжекционната употреба.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПАКЕТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ОПИЕВИ АГОНИСТИ И АГОНИСТ-АНТАГОНИСТИ ПРИ УМБАЛ “СВЕТА МАРИНА“ - ВАРНА
1. Поставяне на диагноза
2. Соматична и психосоциална оценка
3. Психологично тестване при постъпването и по преценка
4. Съставяне на терапевтичен план, назначаване на лечение и проследяване
5. Предоставяне на лекарства под наблюдение
6. Кризисни интервенции
7. Психологично консултиране - индивидуално, групово или семейно, ежемесечно
8. Преглед/консултации от лекар-психиатър - ежемесечно и при необходимост. Минимален месечен норматив - 30 минути средно за пациент от програмата
9. Уринно тестване - ежемесечно през първите две години от лечението, веднъж на 2 месеца след това и при необходимост
10. Идентифициране на съпътстващите психични и други заболявания и насочване към съответните специалисти
11. Насочване за тестване за ХИВ/СПИН, хепатит В и С, туберкулоза и сифилис
12. Водене на медицинска документация

Терапевтична дейност: Пациентите се проследяват най-малко два пъти дневно през първите три дни от лечението. След установяване на начални симптоми на абстиненция и нивото на толеранс се предписва началната доза, най-често 10 - 30 мг. След приема на началната доза пациентът трябва да бъде под наблюдение в първите 30 - 60 минути за оценка на евентуални остри нежелани ефекти на лекарствения продукт. След 2 - 6 часа отново се прави обективна оценка на състоянието и при необходимост се дава допълнително количество метадон не повече от 20 мг. Дозата през първия ден обикновено не трябва да е по-голяма от 40 мг. В случаите, в които е необходима по-висока доза, се прави внимателна преценка на толеранса. Особено внимание се отделя на пациенти с висок риск от предозиране поради нисък толеранс, паралелен прием на други лекарствени продукти, увредено общо състояние, възрастни пациенти и др. През следващите дни дозите се увеличават постепенно с не повече от 20 мг до изчезване на абстинентната симптоматика. Целта е преминаване към еднократен прием. Терапевтичните дози на метадона са индивидуални.

Клиниката разполага с амбу, кислороден апарат, респиратор, ЕКГ. В случаите на необходимост от лечение на критични нарушения в жизненоважните функции, пациентите биват привеждани в съответните интензивни структури на болницата – КАИЛ, ИКК, ИРО и т.н. Към документацията на  клиниката има приложен опис на медицинската апаратура на УМБАЛ «Св. Марина»-Варна, до която имаме достъп.

Лекарският екип е включен в международни изследователски проекти в областта на епидемиологията, диагностиката и лечението на психичните разстройства.
проф. д-р ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОЖУХАРОВ 
д-р ДЕСИСЛАВА ЯНКОВА КАРАДЖОВА
д-р ЖИВКО ПАВЛИНОВ АПОСТОЛОВ
д-р ДАНКО ТОНЕВ АВРАМОВ
д-р САМУЕЛА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
д-р РАЛИЦА РАДОМИРОВА МАРИНОВА

ДЕЙНОСТ ДНЕВНИ ГРИЖИ:

д-р ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
д-р ВАНГЕЛИЯ МАРИНОСКА ИВАНОВА 
д-р САВИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА 
ДЕЙНОСТ МЕТАДОНОВА ПРОГРАМА
доц.д-р ДЕЯН СТОЯНОВ ХРУСАФОВ
д-р РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАГОВА
Д-Р ЯВОР ХРИСТОВ ЧЕНКОВ
Виж профилРъководител „Втора психиатрична клиника“ - проф. Христо  Василев Кожухаров, д.м.

Диагностика и лечение на зависимости и на коморбидни разстройства. Индивидуална и екипна супервизия. Индивидуална и групова психодинамична терапия. Психосоциални интервенции. 

В клиниката се провежда обучение на студенти и/или специализанти по: Студентите по медицина, дентална медицина факултет по обществено здраве и медицински колеж - Варна. Провежда се    следдипломна квалификация на лекарите и психолозите  по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др. Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника. 

История на Дейност лечение на мъже: Дейност лечение на мъже  е разкрита през 2001г. Дейността се осъществява според правилата за добра клинична практика, стандартите са лечение и икономическа ефективност при спазване на професионалната тайна и правата на пациента, регламентирани в Хартата за правата на пациентите и Хавайската декларация за правата на психично болните.

История на Дейност наркорогия:Дейността за зависимости е създадена през 1999 год. по модел на Швейцарската болница в град Лийстал

История на Дневни грижи: Дейността е разкрита през 1988 г. като звено за полустационарна психиатрична помощ в системата на психиатричните клиники към МБАЛ “Св.Марина“ ЕАД гр. Варна. 

Началник Клиника проф. д-р Христо  Кожухаров, д.м. - тел.1497
старша медицинска сестра Димитричка  Георгиева – тел.1789
психолог доц.Иван Александров, д.пс. – тел.1494
Приемно-консултативен кабинет – тел. 1430
технически сътрудник – тел.1448

Дейност лечение на мъже:
Манипулационна – тел.1494
Лекарски кабинети:
д-р Десислава  Караджова – тел.1456
д-р Живко Апостолов – тел.1405

Дейност наркология:
Манипулационна – 1486
Лекарски кабинети:
д-р Светла Милчева – тел.1496
д-р Росица Гагова - тел.1496
д-р Самуела Кръстева – тел.1496
Кабинет мед.сестри – тел.1489

Дейност дневни грижи:
Манипулационна – тел.1402
Лекарски кабинети:
д-р Савина Димитрова – тел. 1791

Дейност Метадонова програма
Манипулационна – тел. централа 052/ 656369   вътр.109
Лекарски кабинети:
​доц.д-р Деан Хрусафов, д.м. - тел.052/656370