Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Втора клиника по инфекциозни болести

Уникално лечебно заведение в Североизточна България за специализирана болнична помощ по инфекциозни болести.

- Бърза клинична диагноза и своевременно лечение, при минимален болничен престой, спазване правилата на добрата медицинска практика и предотвратяване на вътреболнични инфекции и усложнения;

- Прилагане на съвременна антибиотична политика и консултиране в тази област;

- Приоритетни дейности за ограничаване на заразните заболявания в региона и страната, съобразно националните стандарти и изискванията на ECDC/Европейски център за контрол и лечение на заразните болести;

- Структурата разполага с 30 легла.

Пациентите за нас

„ Искам да благодаря на целия екип на д-р Радкова за положените към мен високо професионални грижи. Вие ме върнахте към живота. Още веднъж благодаря на всички за доброто отношение и желая на всички здраве.“ – Горан Добрев.
„ За един блестящ екип, даващ всичко от себе си, за да бъдат пациентите им винаги доволни. Пожеланията ми към Вас са никога да не се променяте и още дълго време да зареждате пациентите си с онази изключителна енергия, от която черпих сили и аз през изминалите дни. С благодарности и най-искрени пожелания!“ - Яна.
„ Благодарна съм много от вниманието и грижите на този прекрасен екип от лекари и мед. сестри. Бъдете живи и здрави и все така всеотдайни към Вашата работа!“ – Елена Г. Костова

Втора клиника по инфекциозни болести.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Адрес: бул. "Цар Освободител" 100

Контакти

Ръководител II клиника по ИБ - 052/978 722
Лекарски кабинет- 052/978 718
Ст.м.с. – 052/978 719
Манипулационна – 052/978 721
Дежурен лекар-052/978 711
ДКБ-052/978 705 и 052/978 706
Канцелария-052/978 700, 052/978 701

 

Безотказно, денонощно консултиране и приемане на пациенти за лечение и диагностика на всички видове остри инфекциозни заболявания. Диагностично консултативен блок /ДКБ/, състоящ се от три кабинета, съответно по капкови инфекции, чревни инфекции и вирусни хепатии. Тук се осъществяват консултативни прегледи и приемане на болни. В клиниката се извършват дейности, насочени към диагностициране на гоерпосочените остри инфекциозни заболявания:вземане на кръв за биохимични изследвания; биологични материали за микробиологично и вирусологично изследване, кръв за серологични тестове; абдоминална ехография.

Въведени са съвременни алгоритми и консенсуси за лечение на остри вирусни хепатити, заболявания с диариен синдром и хеморагичен синдром в инфектологията, кърлежо-преносими болести,  сепсис, токсиинфекциозен шок.

Централна кислородна инсталация, Преносими ЕКГ – апарати,  Монитори за наблюдение на тежко болни, Ехограф,  Перфузори.

Доц. д-р Диана Радкова, д.м.

Д-р  СимонаТрендафилова

Д-р Силвия Делева

Д-р  Добринка Бялколева

Д-р Теодора Стоянова

 

Виж профилДоц. д-р Диана Радкова, д.м., специалист инфекциозни болести

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Приемът се извършва по спешност; при възможност изследванията, които са необходими са: КАП, кръвна картина, биохимия в съответен обем, рентгенография на бял дроб, ехо на коремни органи, скенер на главен мозък и корем.

Обучение на студенти и специализанти по:     
Образователната дейност обхваща подготовката на студенти по специалностите инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина за професионална квалификация “лекар” (образователно квалификационна степен “магистър”) и дентална медицина (образователно квалификационна степен “магистър”), с програми на българоезично и англоезично обучение. Подготвят се: - Бакалаври по здравни грижи – медицински сестри и акушерки; - Магистри по управление на здравните грижи; - Професионални бакалаври в Медицински Колеж – клинични лаборанти, инспектори по обществено здраве, социални грижи. Преподаването по епидемиология включва и участие в магистърската програма по обществено здравеопазване и бакалавърските програми по здравен мениджмънт. Чрез обучението в катедрата се придобиват познания върху етиологията, патогенезата, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза и лечението на инфекциозните контагиозни и неконтагиозни заболявания, новите и новопоявяващи се инфекции, протозойните и хелминтни паразитози, тропическите заболявания и медицината на пътуванията, инфекции при имунокомпрометирани лица и други рискови групи. Придобиват се теоретични и практически знания за характеристиката на епидемичния процес, вътреболнични инфекции, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, имунопрофилактиката и ликвидиране на острите заразни заболявания, борбата с особено опасните инфекции и болестите, подлежащи на международна здравна регулация, проблемите на биотероризма и задачите на епидемиологията в извънредни ситуации. Организацията на работа е свързана с максимално адаптиране на преподаването към динамичните промени в здравеопазването у нас и по повод на приобщаването на страната към изискванията за контрол на заразните заболявания в ЕС. Обучението по дисциплините: Инфекциозни болести, Епидемиология и Паразитология за професионална квалификация “лекар” се провежда в V курс и продължава в VІ курс с държавен стаж. Лекциите и практическите упражнения се провеждат до леглото на болния или в паразитологична лаборатория и учебните зали по епидемиология. Прилагат се съвременни методи за проверка на знанията, писмени тестове по основни раздели, устни изпитвания, ситуационни игри и входящ тест на семестриалния изпит. Провежда се факултативен курс по тропическа медицина като свободноизбираема дисциплина за студентите от VI курс. Катедрата е база за обучение на специализанти по инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и обща медицина. Провеждат се тематични курсове и индивидуално обучение за СДО по проблемите на: Тропическа медицина,

    Инфекциозни болести и бременност,
    Емергентни инфекции,
    ХИВ и СПИН,
    Организация на противоепидемичната работа в огнище на ОРЗ,
    Ваксинопредотвратими болести,
    Нематодни и цестодни инвазии.

Общо в Катедрата са разработени и се управляват от сътрудниците 18 учебни програми. Издадени самостоятелно или в съавторство са над 20 учебника, практически ръководства и други учебни средства.

История на отделението:     
Създава се през 1960 година, като общинско заведение за лечение на инфекциозно болни, със специално построена за целта сграда. След създаването на Медицински институт е  негова първа собствена клинична база. В исторически план до 1999 г. болницата се състоеше от три клиники, след което, поради законови промени, се създадоха две клиники – Първа клиника по общи и чревни инфекции и Втора клиника за лечение на болни с остри вирусни хепатити.
От 01.01. 2011 год. отделението е утвърдено в обновената структура на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, Варна със Заповед на изпълнителния Директор № Р-493/28.12.2010 г. като Отделение по инфекциозни болести с дейност по паразитология.

Друга информация:     
В отделението се работи по следните клинични пътеки: остри вирусни хепатити, чревни инфекции, заболявания, пренасяни от членестоноги / марсилска треска, лаймска болест, малария, Ку-треска, лайшманиоза и др./; в ситуация на епидемия съответните инфекциозни заболявания. От 2006 година са разкрити легла за лечение на  паразитози.

Ръководител II клиника по ИБ - 052/978 722
Лекарски кабинет- 052/978 718
Ст.м.с. – 052/978 719
Манипулационна – 052/978 721
Дежурен лекар-052/978 711
ДКБ-052/978 705 и 052/978 706
Канцелария-052/978 700, 052/978 701