Направление „Техническа поддръжка“ обхваща дейностите за цялостно техническо осигуряване на лечебното заведение.

Отдел „Енергиен“ организира, координира и контролира дейността по експлоатацията на съоръженията в енергийното стопанство, отоплителна и ОВК системи, телефонна централа, станция за медицински газове и други спомагателни съоръжения. Осъществява действия за ефективно обезпечаване на лечебното заведение с непрекъсната, безопасна и безаварийна експлоатация на инсталациите.

Отдeл „Инвеститорски контрол и поддръжка сграден фонд“ осъществява инвеститорски контрол при проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на отделните обекти. Следи състоянието на инфраструктурата и сградния фонд, планира, организира и контролира изпълнението на всички планови и аварийни ремонтни дейности. Изпълнява дейности по поддръжка на парковото стопанство, организация по събиране, сепариране и депониране на формираните отдадъци, експлоатация на автоклавната инсталация и зимна поддръжка на пътната мрежа.


Ръководител Направление „Техническа поддръжка“ инж. С. Стоянов инж. Светослав Митев Стоянов

инж. Светослав Митев Стоянов

Ръководител Направление „Техническа поддръжка“

Завършил специалност "Корабни енергетични машини и механизми" във Висше военноморско училище през 1980 г. Част от екипа на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна през 2011 г.