В Отдел „Отчет и кодиране на медицинската дейност“ се осъществява контрол на пълнотата и коректността на първичната и крайна медицинска документация, свързана с информационно обезпечаване на договорните отношения на лечебното заведение с НЗОК, МЗ и НЦОЗА.

Отделът координира и участва в процеса на приемане и окомплектоване на медицинската документация и кодиране на извършените медицински процедури в болничната информационна система. Отговаря за ежедневното електронно отчитане на болничната дейност по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури, месечното отчитане и фактуриране на дейността, подготовка и пълнота на документи по сключването на договори с НЗОК и МЗ и осъществява комуникация с контролните органи при извършване на проверки.

Въз основа на данните за медицинската дейност и икономическите показатели в отдела се изготвят отчети, анализи и прогнози за нуждите на Ръководството на лечебното заведение.


Началник Отдел Отчет и кодиране на медицинската дейност Светлана Киселкова Светлана Галинова Киселкова

Светлана Галинова Киселкова

Началник Отдел „Отчет и кодиране на медицинската дейност”

Завършила специалност „Икономика на индустрията“, ОКС бакалавър през 2009 г. в Икономически университет - гр. Варна. През 2011 г. придобива магистърска степен по специалност „Банков мениджмънт“ в Икономически университет - гр. Варна. От 2020 г. е магистър и по специалност „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, придобита в Медицински унивеститет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна. Част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна от 2013 г., а от 2021 г. заема длъжността Началник на Отдел „Отчет и кодиране на медицинската дейност“.