Отделът осъществява дейностите по подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки съгласно приложимата нормативна уредба и съхранява документацията по приключили процедури.


 Тодор Светославов Русев

Тодор Светославов Русев

Началник Отдел "Обществени поръчки и договори"

Придобива образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ през 2010 г. и юридическа правоспособност през 2011 г. от Министерство на правосъдието. След дипломирането си,  в периода от 2011 г. до 2012 г., работи като юрисконсулт в Адвокатска кантора, в сферата на Гражданското и Административното право. През периода от 2012 г. до 2017 г., е назначен на длъжност „Юрисконсулт“ в частно търговско дружество. В обема на преките му трудови задължения са отговорност  за законосъобразността на дейността на дружеството и оказва правна защита и съдействие на своя работодател в сферата и обхвата на осъществяваната търговска дейност. От 2017 г. Тодор Русев е вписан в регистрите на Адвокатска колегия гр. Варна и до 2022 г. е действащ адвокат. Професионалната му практика е предимно в сферата на Гражданското и Наказателното право. В обхвата на вменените му законови права и задължения е предоставял правна защита и съдействие на своите клиенти, в това число и процесуално представителство. Част от екипа на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна е от 2022 г., а от 2023 г. е административен отговорник на отдела.