ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

2015
Периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа в МБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна, за период от две години Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години Линцензиран търговец за доставка на електроенергия на свободно договорени цени" за период от една година Избор на изпълнител на болничното пране в МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна (закуска, обяд и вечеря), за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години Определяне на изпълнители на обществената поръчка за доставка и монтаж на апаратура по проект "Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД", по № на Договор за БФП - BG161PO003-1.1.07-0405-C000 Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна