Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2018

Номер на преписка
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
2019-20

Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на два броя мултимодални линейни ускорители собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

информация15/11/2018отворена
2018-19

Избор на изпълнител за извършване на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година

информация23/10/2018отворена
2018-18

Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за нуждите на „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика  в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

информация05/10/2018затворена
2018-17

Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, изделия от хартия и целулоза, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, изделия за пренасяне на багаж и други материали, за нуждите на УМБАЛ Света Марина ЕАД, за период от три години

информация04/10/2018затворена
2018-16Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна,
ул. „Студентска“ №1
информация възложена
9079648

Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на метална рампа пред южен вход на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАДза подход на специализирани автомобили

информация21/08/2018затворена
2018-15

Избор на изпълнители за сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години

информация25/09/2018затворена
2018-14Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, за период от тринадесет месецаинформация13/09/2018затворена
9079401Избор на изпълнител за промяна предназначение, основен ремонт на помещения, находящи се на първи етаж на ниското тяло в блок 1 в „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - сграда с идентификатор 10135.2555.2641.14, в ПИ с идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул. „Христо Смирненски“ №1, гр. Варнаинформация23/08/2018затворена
2018-13Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от три годиниинформация04/09/2018затворена
2018-12

Избор на доставчик на комплекти фабрично рециклирани бобини за изследване на абдомен и прешлени, напълно съвместими
с MRI GE Signa HDXT 1.5
T

информация17/08/2018възложена
2018-11

Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба

информация31/07/2018възложена
9078824

Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на метална рампа пред южен вход на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАДза подход на специализирани автомобили

информация30/07/2018прекратена
2018-10

Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна, ул. „Студентска“ №1

информация31/07/2018прекратена
2018-09

Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на един брой мултимодален линеен ускорител, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

информация06/07/2018възложена
2018-08

Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца

информация28/06/2018възложена
9075544

Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за нуждите на Клиника по нуклеарна медицина в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

информация09/05/2018; 16:30възложена
9075071

Избор на изпълнител за сключване на застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

информация26/04/2018; 16:30възложена
2018-07

Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителната инсталация на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

информация14/05/2018; 16:30възложена
9074691

Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година

информация13/04/2018; 16:30възложена
2018-06Доставка на анестезионно-мониторен комплекс за нуждите на Клиника по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варнаинформация10/04/2018; 16:30възложена
9073681

Доставка и монтаж на резервна част - специализиран компютър за обработка на образи, съвместим с C-рамо Flurostar 2 7900: KIT IPS 1500 1K-SYSTEM за нуждите на Клиника по Урология и Дейност Оперативно лечение към Първа КООХ към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралата част

информация19/03/2018; 16:30възложена
2018-05Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение, Клиника по ортопедия и травматология, Клиника по неврохирургия, Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три годиниинформация17/04/2018; 16:30възложена
2018-04Доставка на оловни листи за лъчезащитаинформациядоставка чрез ССБвъзложена
2018-03Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три годиниинформация30/03/2018; 16:30възложена
2018-02

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

информация26/04/2018; 16:30възложена
9072408Доставка на 60 (шестдесет) флакона от 50 мг. лекарствен продукт липозомален Amphotericin B, по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варнаинформация31/01/2018; 16:30възложена
2018-01Избор на доставчици на медикаменти за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месецаинформация27/02/2018; 16:30възложена